For the English version of this page, click

THE LINUX HAPPENING - TEL-AVIV '99
PF1 SystemsCompaqOracleILUG

:עקר

תורשפאמה ,הלש תוביציהו תונימאה תונוכתב העודי ,Linux תישפוחה הלעפהה תכרעמ
תוכרעמ לע םילועה םיעוציבבו ,םיפוצר םישדוח ךשמב םייטירק םימושיי ץירהל
לחה ,תומרופטלפ ןווגמל התבסה תא רשפיא ישפוחה רוקמה דוק .תוירחסמ הלעפה
ואיבה ולא תונוכת .םיבשחמ תואמ לש תולוכשאבו לע-יבשחמב הלכו ,Palm ינובשחממ
.Microsoft לע םויאל התכיפהלו ,(IDC :רוקמ) 1998 תנשב 212% לש לודיג בצקל

:תוכפהמ 3 תושחרתמ ולא םימיב ;הרעסב 1999 תא תחתופ Linux
םהיתונכות לש Linux תואסריגו Linux-ב הכימת לע םיזירכמ םילודגה הנכותה יקפס
.תונושה
.Linux יססובמ םיבשחמ תקפסאו Linux-ב הכימת לע םיזירכמ םילודגה הרמוחה יקפס
desktop תוביבס ,שדח לנרקל הכוז Linux-ו ,התע הז ומלשוה םיכשוממ םיטקייורפ
.תיתימא ךרד תציפקב רבודמ .דועו ,תוירפס ,שדח תוספדמו םיצבק תרש ,תויתודידי

ןאל ןיינעמ ,ךכ לכ םישרמ לודיג בצקל עיגהל Linux החילצה ולא תוכפהמ ינפל םא
.םויכ רתויב םחה רבדה איה Linux ,קפס ןיא .הנשה עיגהל חילצת

םינושארה םה ,רתויב םייניצרה םלוא .הז תא םיעדויו םימכח םלוכ רבכ וישכע
תרבחו ,םלועב קאפמוקו לקרוא :וז תכרעמל תוביוחמ לע וזירכהו Linux לע וכלהש
תחקל ךתוא םינימזמ ,לארשיב Linux ישמתשמ ןוגרא םע דחי ,ולא השולש .ץראב PF1
Internet תכורעת תרגסמב ךרעיי עוראה .לארשיב Linux לש ןושארה יזכרמה עוראב קלח
.ביבא-לת ,הכורעתה-ינג ,1 םלואב ,9:00-14:00 תועשה ןיב ,25.2.99 ךיראתב World


:םויה רדס


.תירבעב הנכרעית תואצרהה לכ .ףרוצמה חפסה תועצמאב שארמ המשרה בייחמ עוראה
.ןאכ ץחל ,םיטידרק תמישרל