This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.
For the English version of this page, click

?יאקפק רופיס םתס וא - טנרטניאב תינונבל רורט תפקתה
A Site of El-Mar Software Ltd.


26.10.98 / מ"עב הנכות רמ-לא / רומרמ ילא

ה'רבחה תא םיניינעמ תמאבש םירבדה לע רוטה - "רומרמ ילא לש רוט"ל הרזחב


לש תילארשיה הצופתה תמישרמ עיגהש e-mail-ב טיבה לילח סכלא
תא ףשפש אוה .ויניע הארמל ןימאה אלו ,יונמ היה הילע ,סקוניל
רשקהבו ,ךסמ יבג לע רוחש ,ולומ ססונתה ןיידע ומש ךא ,ויניע
הליפהש ,תיתטישו תמכחותמ םיינונבל םירקאה תפקתה :ירשפא יתלב
.firewalls תומוח הרדח ףאו ,םיקזנ המרג ,םיבר םיילארשי םירתא

םיפתושה ,םיילארשיה וירבח תא בביח סכלא ,ינונבלה ואצומ תורמל
סקוניל ישמתשמ ידוגיא תואמ ומכ .סקוניל הלעפהה תכרעמ תצרעהל
ילארשיה סקונילה ישמתשמ דוגיא םג להנמ ,םלועה יבחרב םירחא
רתויב הליעפה הצופתה תמישר הניה הארנה לככש ,הצופת תמישר
לכ ,םוקמ םושב םושר ונניא דוגיאה .והשלכ םוחתב לארשיב
תוכורעתב תופתתשה ,םיסנכ תללוכו ,תירטנולוו הניה ותוליעפ
תוכרעמ םיניקתמ םיבדנתמ ןהב תושיגפ ,(!םירבחה תומורת ןומימב)
תמישר ירבח תואמ .דועו ,םהילא םיאבומה םיבשחמ יבג לע סקוניל
,םיטסינוכית ללכש ,ןיינעמ ישונא ספיספמ ובכרוה הצופתה
דצל םייתד .קט-ייה תורבחו טנרטניא תורבח ילהנמ ףאו ,םיטנדוטס
סקוניל בבוח ,סכלאל .םינלאמש דצל םיינמי ,םירהצומ םיטסיאיתא
תואמ לכב ףתתשהל תורשפא ןיאש דימתמו זאמ רורב היה ,ומצעב
םירסמ תובברב ףצומ היה זאש םושמ ,תוימלועה הצופתה תומישר
תמישר תא ףידעה אוהו ,תחא המישרב רוחבל ץלאנ אוה .םויב
.ראשה לכ ינפ לע תילארשיה הצופתה

סקוניל בשחמ יבג לע טנרטניא רתא ליעפהו ,ב"הראב ררוגתה סכלא
תובדנתהב חריא ולש רתאה .םיריהמ םיוקב תימלועה תשרל רשוקש
היה אלש גוסהמ םקלח םלוא ,םייברע םיפוג םג םהב ,םינוש םיפוג
,םדאה תויוכז לע הרימשל םידוגיא :ברע תונידמב הכרבב לבקתמ
ורבחש "תוכרעמה הנומ" חוריא לע התיה ותוואג רקיע ךא .המודכו
תבהבהמה תרתוכה םג ןכלו ,(תובדנתהב ,בוש) ליעפה סנה ינמרגה
הנומ לא קניל התיה ,ולש רתאה לש תיבה ףדב רתויב תטלובהו
ירטנולוו רתא לוהינב הלועפ ופתיש םג סנהו סכלא .אוהה תוכרעמה
,םירוועה תורשל םינוש םילכו תונכות ללכש ,םירוועל דעויש
לכהו ,םינוש םיתורש דועו הצופת תומישר ,לייארב בתכב הכימת
.םירחאל רוזעל בוט ןוצר ךותמו האלמ תובדנתהב

היהש ,e-mail-ה .תוכבל וא קוחצל םא עדי אל אוה תעכ םלוא
רפסמ הזמ תוילארשי תומישרב הלגלגתהש העדוה לש טוטיצ השעמל
םג םה בורקב" .תינונבל םירקאה תיפונכ שארב ותוא דימעה ,תועש
רהרהשכ ומצעל בשח "םיצאנ-ואינ םע הלועפ ףותיש לע ורבדי
:הצופתה תמישרל הבוגת חולשל רהימו ,סנה ינמרגה וריבחב
."This must be a joke..."

:תוישיא םילימ המכ

תא יתנייצ אל ,רופיסב תברועמה החטבא ץועיי תרבח ךיבהל אל ידכ
יתייה .הלע ןיינעה לכש לבחו ,הב עוגפל הנווכ םוש יל ןיא .המש
48-מ רתוי ,וילע יל עדונש עגרהמ יתועמשמ ןפואב רופיסב ברועמ
תא עיגרהל יתיסינו ,תרושקתה יעצמאב ןושארה םוסרפה ינפל תועש
םוחת .החלצה אלל םלוא ,תרעצמ הנבה-יאב רבודמש ריהבהלו תוחורה
ינניא ,טנרטניאלו סקינויל תירבע הכימת וניה ילש תויחמומה
לש "תויחמומ"ב בשחתהבש תורמל) החטבא החמומכ ימצע תא האור
,(...עוצקמ תפלחה לוקשאש יאדכ ילוא ,וזה הרבחה ישנא
הכ דע ,השעמל) תירמוח תלעות םוש יל איבת אל אשונב תוקסעתההו
ץלאנ ינא לבא .(םילקש יפלא לש קזנל ליבקמה ,רקי ןמז יתדספה
:םרוג רופיסהש םינושה םיקזנה בקע ,תמאה לכ תא תאז לכב ףושחל

הקינאפ תריצי ,תינש .עשפמ םיפח םישנאל תולכנתה ,תישאר
.לארשיב טנרטניאה תימדתל וקיזי קרש ,םירתוימ הירטסיהו
חצורה ונניא הלתנש דושחה ובש חצר הרקמ לכב ומכ ,תישילש
ךישממ (ינומלא רקאה) יתימאה "חצור"ה ,ןאכ םג ךכ ,יתימאה
ומלשי םימימת םישנא אקוודש ךכ לע ובילב ךחגמו ,ישפוח בבותסהל
רתא דגנ םיילארשי םירקאה לש "המקנ" תופקתה ,תיעיבר .ריחמה תא
תרבחלו ,ללכב לארשיל םרגיהל לולעש יתימדת קזנ ,תישימח .םימת
רופיסה וליא ,טרפב (ןיפיקעב קר רופיסל הרושקה) תמייוסמ הנכות
ןוחטבה תוחוכו לארשי תרטשמ יוסיש ,תישיש .םלועה יבחרב םסרפתי
םוקמב ,תומימת חור תונחטב (!תונותיעה יפ לע הריקחב וברועיש)
לארשי תאצוה ,תיעיבשו .ינויחה םדיקפת תא אלמל םהל חינהל
תוליעפה לכ תקספה ילואו ,"תוכרעמ הנומ" ותוא להנמש רקסהמ
אל ,וללה לקשמה תודבכ תוביסה תורמל ךא .ולש תישומישהו הכורבה
הוקתבו ,הל יופצה קזנה תא רעזמל ידכ ,הרבחה םש תא ריכזא
.תועטב הדותו ,וילע הספיטש הובגה ץעהמ דרת איה ךכל הרומתבש
.רבעב יתישעש תועטב הבתכה ךשמהב הדוא ינא םגש ומכ

םיגשומו עקר

רבוחמה בשחמ לכ :םיגשומ רפסמ ןיבהל שי ,רופיסה ךשמה ינפל
םיריכמ םישנאה בור .(IP) תידוחיי תבותכ לבקמ ,טנרטניאה תשרל
םהיניב םידרפומו 256-מ םינטקה םירפסמ העברא לש ףצרכ וז תבותכ
יתרפיס-עברא רפסמכ הילא סחייתהל ןתינ השעמל םלוא ,תודוקנב
.טיב 32 ןב רפסמ - תורחא םילימב וא ,256 סיסבב

תספות ,תורש תחיתפ ינפל .םינוש םיתורש חותפל לוכי בשחמ לכ
לכ לוכי עגרה ותואמו ,בשחמב יונפ (ץורע) טרופ תורשה תינכות
.םיאתמה טרופל הינפ י"ע הז תורשב שמתשהל ,השיג לעב רחא בשחמ
תשמתשמה ,"תומש תרש" הנוכמה תורשה תינכות איה ךכל אמגוד
תימש תבותכ רימהל ,ראשה ןיב ,ןתינ הילא הינפ י"עו ,53 טרופב
.IP תבותכל בשחמ לש

תעצבתמ ,תורש תוינכות ןתוא ןיבל תשרב םיבשחמ ןיב תרושקתה
הנמ .םינוויכה ינשב תורבעומה (packets) תונמ תועצמאב
חלושה בשחמה לש IP-ה תבותכ תא ,ראשה ןיב ,תללוכ תינייפוא
הנמה תדעוימ וילא בשחמה לש IP-ה תבותכ תא ,(source address)
,חלושה בשחמה י"ע תרצונ הנמה .טרופה תאו ,(target address)
לש תבותכ המוקמב םישלו ,ומצע לש IP-ה תבותכ תא ףייזל לוכיש
בשחמ ותוא לא חלשית הבושתה םג הז הרקמב םלוא ,תשרב רחא בשחמ
.רחא

בשחמל םימרוג םה ,ןהמ תודחאב .תובר הצירפ תוטיש םירקאהל
תורש תינכות ,לשמל .עצבל ןנכת אלש תולועפ עצבל קחורמה
ולבקתהש םירטמרפ הילא הריבעמו תרחא תמייוסמ תינכות הליעפמה
וירחאלו ,";"ה ות תא ולא םירטמרפ ןיב תולגל הלולע ,"חוקל"המ
תא ליעפהל הלולע איה ,ךכב ןיחבת אל תורשה תינכות םא .הדוקפ
תורחא תוטיש .(phf) תרשה יבג לע הדוקפ התוא
םזגומ ,יקוח אל טלק חולשמ לע תוססבתמ (buffer-overflow)
,הניטורמ הרזח תבותכ שובישלו buffer-המ הגירחל םרוגש ,וכרואב
דוק תא תורשה תינכות ץירת ,ל"נה הניטורהמ הרזח םוקמבש ךכ
תופסונ תוטיש .buffer-ל לתשנו טלקב ללכנש ינודזה רלבמסאה
רוציקב וא) Denial of Service לשמל ,תרשה תקסעהל קר תומרוג
תחיתפל תומרוגה ,תונמ ינומהב ןברקה ףצומ התרגסמבש ,(DoS
לכוי אל ןברקה ,ןמזה ותואב .םתמלשה אלל ,תרשה לומ םיגולאיד
ןיאש םושמ ,ישממ קזנ לכ םרגנ אל םלוא ,תרחא תוליעפ לכ עצבל
הלולכה) חלושה תבותכ תא רקאהה ףילחמ ןהבש תוטיש םג שי .הרידח
תויגליבירפ ול ןתונו ךמוס תרשה וילעש בשחמ לש תבותכב ,(הנמב
ךכ תובקעב הנופ םנמא ןברקה תרשה .(trusted-host) תודחוימ
רקאההש םושמ ,ול הנעי אל הלה םלוא ,וילע ךמוס אוהש בשחמל
לומ וילא תוזחתהל ךישממו ,(DoS י"ע) קתרב ליבקמב ותוא קיסעמ
ךרוצל תימצעה תבותכה ףויזב ךרוצ ןיאשכ םג ,בגא .ןברקה
תטיששכ .ספתיהל אל ידכ ,תאז תושעל םידיפקמ םירקאהה ,הרידחה
ליעפי ,(תבותכ ףויז תענומ ןכלו) ןברקהמ הבושת תשרוד הרידחה
,ךכ בקע .ןכל םדוק וילא ץרפ אוהש רז בשחממ הרידחה תא רקאהה
.םרתאלו םירקאהה רחא תוקחתהל השק

,תוצרפ םותסל םיליעפמל עייסלו ,תורידח ינפב ןנוגתהל ידכ
לכ תא םיזכרמש (דועו CERT, RootShell) םירתא רפסמ ומקוה
תועדה םלוא .הצירפ תוינכות ללוכ ,םינושה םירוחה לע עודיה
םיבקועל םירשפאמ םנמא םה :ולא םירתא לש תלעותה יבגל תוקולח
ליבקמב ךא ,ןייוליג םע דימ תוצרפ םותסלו םיאלט ןיקתהל םהירחא
ךופהל ,םיימצע הצירפ ירושיכ םירסחה ,םיבבוח יפלאל םירשפאמ םה
הצריפה תא אצמש רקאההש יספא יוכיס היה ,רבעב םא .םירקאהל
ילכה םויה ,תשרב םיבשחמה ינוילימ לכמ ךלש בשחמל אקווד רודחי
,הנורחאה הנשה יצחב ,ןכאו .םיבר דוע לש םתושרל דמוע ולש
ידמ טעמכ םייתרגש הפיקת תונויסנ םיווח םייסופיט םירתא יליעפמ
.ומויב םוי

ליחתמ שלוג לכש יפכ :תוכרעמ יוהיז יבגל םילימ המכ ,ףוסבלו
ךותמ קר ,תרש יבג לע הצר הלעפה תכרעמ וזיא תולגל השק ,עדוי
םינפדפדהש) headers-ב ןויע .תרש ותוא לש תיבה ףדב תוננובתה
ונניא ןיידע אוה םג םלוא ,םיפסונ םיטרפ תולגל יושע (םיטימשמ
הנטק תוא תפלחה ,לשמל םא .רתוי תומכחותמ םיכרד שי ךא .קיפסמ
,שקובמה ץבוקה םשב (upper-case) הלודג תואב (lower-case)
הלעפה תכרעמ ץירמ תרשה יכ חינהל שי יזא ,האצותה התוא תא בינת
.(NT/95/98) טפוסורקימ לש

ןתניהבש ,תינכות וחתיפ םיבדנתמ רפסמ ,תומוד תוטיש תועצמאב
לע הצרש הלעפהה תכרעמ תא תוהזל לכות ,בשחמ לש םש וא תבותכ
הרידחה תוטישמ קלח ,בגא .תונוש תוקיטסיטטס עצבל ךכו ,בשחמה
תודוא םדקומ עדי תושרוד ,(buffer-overflow רקיעב) םירקאהה לש
רקאההשכ םג יכ ,יאנת ונניא והז םלוא ,הלעפהה תכרעמ תוהז
לכוי ןיידע אוה ,'ב תכרעמב וא 'א תכרעמב רבודמ םא עדוי ונניא
תא ןהו 'אל תודעוימה הצירפה תוינכות תא ןה הדגנ ליעפהל
,תחא הקד םוקמבש היהת תועמשמה .'בל תודעוימה הצירפה תוינכות
.הצירפה ךרוצל תוקד יתש וזבזובי


...רופיסל הרזחבו

,םירבח תואמ יתרכיה ,ילארשיה סקונילה דוגיאב יתוליעפ ךלהמב
םירחאה תאו ,תונוש תויוליעפב םינפ לא םינפ יתשגפנ םג םקלח םע
ינורטקלאה ראודה ירסמו םמש ךרד קר (וניעדוימ סכלא ללוכ)
יתשפיח ינא םג ךכ ,בהלנ סקוניל שמתשמ לכ ומכ .םעפ ידמ וחלשש
םניח תונכות חותיפ י"ע תאז םישוע תובבר .היליהקל םורתל םיכרד
חותיפ ,ןהלש דועית ,תומייק תונכות ןוקיתו יופינ ,ללכה תבוטל
תומישר םימיקמ ,סקוניל ירתא םינוב םירחא .'וכו ,םירביירד
זא רבכש םירחאה םירבדל ףסונב .סקוניל ינותיע םיכרועו ,הצופת
טנרטניאה יתרש לכ ברקב רייסיש "טובור" בותכל יתטלחה ,יתישע
,םהמ דחא לכ יבג לע הצר הלעפה תכרעמ וזיא הלגיו םיילארשיה
תמאה תואצותש רורב יל היה .תקייודמ הקיטסיטטס רוציל ידכ
תורבחש םיימגדמה "םירקס"המ יונישה תילכתב תונוש ויהי ,לבקאש
תוקידבב .עיפוה אל ףא סקוניל םקלחבשו ,ומסריפ תונוש רקחמ
םיילארשיה םירתאהמ םיזוחא 60-כש יל ררבתה ,יתישעש תומדקומ
סקוניל ישמתשמ ברקב רקיעב ץופנה ,י'צאפא תרשב םישמתשמ
םירפסמה ,טפארקטנ תרבח י"ע תעצובמה תימלוע הקיטסיטטסב)
.(םיזוחא רפסמב ןטק י'צאפא תבוטל רעפה יכ םא ,םימוד

יתלחתהו ,םיבדנתמה י"ע החתופש תינכותה לע ןיידע יתעדי אל
דחא לש םיליעפמה ילוא" :יתששח עגרל .ימצעב תאזכ תחא חתפל
אל םלוא ,"?ןודז תונווכ יל סחייל םילולע קודבאש םירתאה
תא יתקספה ףוסבל .םידיאונרפ הכ ויהי םיליעפמהש יתנמאה
,ןמז ותואב םירחא םיטקייורפ תורשעב קוסע יתייהש םושמ ,חותיפה
ץיקב .אשונב תוקיטסיטטסו םירפסמל ינואמצמ יתלמגנ אל ןיידע ךא
יוהיז תנכות תא ץירמו ,סכלא לצא חראתמש רתא יתיליג ,1998
הנכותב שומיש ךות ,םלועב םיתרשה לכ לע יתטיש ןפואב תוכרעמה
םשב ינמרג היה רתאה ליעפמ .םדוק הרכזוהו םיבדנתמ י"ע החתופש
םלועב םירתאה לכ תקירסש םושמ סכלא לש תרשב רחב אוהו ,סנה
טנרטניאל ולש םיוקה תא ביחרהל בדנתה סכלאו ,קנע תרובעת תרצוי
בושח טקייורפב רבודמש רורב היה םהינשל .תושירדב דומעל ידכ
תואצותה ומסרפתהשכל ןכאו ,םיסותימ הברה ץפניש ליעומו
,(םדוק רבכ ונעדי ונביל רתסבש) תמאה םלוכל התלגתה ,תונושארה
ויה הירחא תוגרודמה בור .תוירוגטקה לכב הליבומ סקונילש
לשו NT לש תואצותה .(BSD ,סיראלוס) תורחא סקינוי תוכרעמ
.טפוסורקימ לש הדובכ תא ליצה אל הז םג םלוא ,ודחוא 95/98


!לארשי ,ךילע םירקאה

buffer-overflow גוסמ הצריפ יוליג רחאל :1998 תליחתל הרזחבו
ירתאב הבצוהו ,הרידח תינכות הבתכנ ,תומשה יתרש לש הנכותב
רבודמ היה םעפהש אלא ,(םדוק ורכזוהש ולא ומכ) םיירוביצ החטבא
.תומדוק םימעפמ הלק התיה התלעפהו ,דחוימב הליעי תינכותב
דוהא) רזיילנאל אקווד התנפוה הפוקת התואב בלה תמושת
םירתא תואמ יפלכ קרו ,תורחא תוטישב שמתשהש ,(םואבננט
תינכותה תא םיבבוח יפלא וצמיא ,עקרב ךא .רחבש םימייוסמ
תורידחה זוחא תא ולידגהש םירופיש וסינכה ףא םידחאו ,השדחה
תיתטיש הרידח םשל טנרטניאב םיבשחמה לכ לש הקירס ורשפאו
1998 יאמב העיגה ,רתויב תומדקתמה תויסרווה תחא .תינומהו
תא םירכוז) לארשיב םיבשחמ ידיב קזחוה ולוכש תובותכ חווטל
תורפס 4 ןב דחא רפסמ השעמל איהש ,IP תבותכ יבגל םדוק רבסהה
םלוא ,תשרב רבכ םייק היה םנמא הצריפל יאלטה .(?256 סיסבב
רפסמ ךותב .וניקתהל ונזרדזה אלו ,ונלשרתה (ינא םג) וניבור
תרש וליכהש םיבשחמה בור השעמל וא ,םיבשחמ תואמ וצרפנ םימי
קזנ םרגנ םיבשחמהמ קלחל .תובותכ חווט ותואב וללכנשו תומש
."רוחשה יאמ שדוח"כ וז הפוקת הרוכז םויה דעו ,ךיפה יתלב

תויהו ,םיתימע םע תוחיש ךותמ דימ יל ולגתה םידיחפמה םידממה
החטבאה ירתאב םיגירח םיעוריא וחווד אל םימי םתואבו
םירתאל קר תנווכמה הפיקתב רבודמש "ונטלחה" ,םיימואלניבה
םירקאה ומייא ןכ ינפל תועובש רפסמש רפיס רחא והשימ .םיילארשי
אצמש רפיס ישילש והשימו ,רזיילנאה ישעמ תא םוקנל םייצאנ-ואינ
,היצריפסנוקה תיירואית הל הדלונ ךכ .הצאנ תובותכ בשחמב ולצא
וצרפ םיצאנ-ואינ" :חסונב םינותיע תורתוכב יוטיב ידיל האבש
."םיילארשי טנרטניא ירתאל

יתייה ,םיצאנ-ואינב רבודמש תורשפאה תא יתילעה ינא אלש תורמל
רהמ .לארשי דגנ קר תנווכמה הפקתמב רבודמש ורבסש ולאמ דחא
שי ,ילש םיבשחמל תוצקומה תובותכל ףסונב :יתיגשש יתיליג דואמ
וניאש רחא חווטל תוכיישה ,רתוי תוהובג תובותכ רפסמ םג יל
לע ךא ,המוד הפקתה התנשנו הרזח ,רצק ןמז רחאל .לארשי תושרב
ךא ,ןגומו ןכומ יתוא האצמ וז הפקתה .רתוי תוהובגה תובותכה
אלו ,טנרטניאה לכ תא תקרוסה תיתרדס הפקתה יהוזש יתנבה םעפה
היהש ךכב םלוכ תא ןכדעל זאמ יתלדתשה .םיילארשי םיתרש קר
תרבח םגש הווקמ ינא .'וכו םיצאנ-ואינב אלו ,תועטב רבודמ
הספיטש הובגה ץעהמ תדרל ליכשת ,שדחה רופיסל הרושקה החטבאה
.התועטב הדותו ,וילע


לילח סכלא ךיא רפוסי ובו ,ןורחא ינפל קרפ
יצאנ-ואינ רקאהל ךפוה סנהו ,הללאבזיחל סייגתמ

תא ומתסו ,םיילארשיה םירתאה ילעב וננוגתה ,רוחשה יאמ תובקעב
תונושה הלעפהה תוכרעמ לש תושדח תואסריג ,ךכל ףסונב .תוצרפה
וכפה ףאו ,וכשמנ הפיקתה תונויסנ .תונגומו תונכומ רבכ ועיגה
הרידח תונויסנ םימשור ,לשמל ,ילש log-ה יצבק .תימוימוי הרגשל
םישגופ ולא תונויסנ םלוא .ומויב םוי ידמ טעמכ ("םיחלצומ אל")
יאמב ןיידע םייק היה אלש ,שדח תרש ץצ םימעפל .םינגומ םיבשחמ
תכרעמב םייוניש בקעש וא ,זא וילע וגליד המ םושמש וא ,רוחשה
תורידחהו ,רבכעהו לותחה קחשמ ךשמנ ןיידע ןכלו ,רידחל ךפה
תויחכונה הצירפה תוינכות ,ןכ ומכ .ךומנ ןונימב יכ םא ,תוכשמנ
םינשי םיגאב ומכ ,תוירשפאה תוצרפה לכ תא תוסנמו ,רתוי תומכח
.תואמסיס ישוחינ ףאו ,IMAP, finger, SMB יתרש ,POP3 יתרש לש

לש םיבשחמ רפסמ (וצרפנש היה המדנ קרש וא) וצרפנ ,הנורחאל
הרתונש ,ןהלש החטבאה תרבחל ונפ םהישנאו ,קט-ייה תורבחו םיקנב
תמאבש וא) תובקע קוחמל גאד ןמוימה רקאההש םושמ ,תוצע תדבוא
היה אלמלא םג ,השעמל .(...תורידח ויה אל יכ ,תובקע ויה אל
רוקמה תובותכש חינהל ריבסש םושמ ,ורתאל השק היה ,תאז השוע
יכ ןעטנ ,םירקמה דחאב .ופייוז ,םיבשחמ םתוא לא וחלשנש תונמב
דיחיה רבדה .הרדחנ (Firewall-1) טניופק'צ לש "שאה-תמוח"
.עשפה םוקמל רוזחי עשופהש הווקתב ,בראמ היה ,תושעל רתונש

לכ) ועיגהש תונמה ללש ןיב ,רקוב תונפל (22.10.98) ישימח םויב
תונמ רפסמ וטלב ,(תרשל תונמ חולשמ תררוג HTML ףד תניעט
תא וללכ אל ולא תונמ .רחא תרשל הדעוי ןהמ תחא לכש ,תודושח
תופקתהה גוס תא בקעמה תווצל וריכזה ךכבו ,"תרגוס"ה הנמה
ךכ ,תרש תקסעהל תושמשמ ולא תונמ ,םדוק רבסוהש יפכ .DoS יורקה
תורמלו ,ךכ בקע .תופסונ תולועפ עצבל השקתי אוה תוינש ןתואבש
.רקאהב ןכא רבודמש בקעמה תווצ חינה ,תוקיזמ ויה אל ולא תונמש
בשחמ לש הניה רוקמה תבותכש וליגו ,"הפקתה"ה רוקמ תא וקדב םה
רתאה ילעבש התלעה ,הטושפ whois תקידב ."beirut.leb.net" םשב
לככ םה .(וניעדוימ לילח סכלא ,ןכ) ב"הרא יבשות םיינונבל םה
,(firewall-ה וא) רכסה ךותל הסנכוהש עבצאהש וליג םג הארנה
תועש לעפ בוש ילארשיה ןוימדה .םימתהו ןטקה סנה לש הניה
?הללאבזיח/םינונבל ?םיצאנ-ואינ/םינמרג :תוליעיב תופסונ
!וגניב ?(סאמח ימויא עקר לע) ןשייטנאלפ-יאווב הגסיפה תפוקת
!הסיפתה לע בוט-לזמ

שי ,DoS עצבל ידכ ,לשמל :םיפסונ םירבד רפסמ וקדבנ אלש קר לבח
,תורחא תופקתהמ ץוח) בשחמ ותואל "תועוגנ" תונמ ינומה חולשל
.תרש לכל תחא הנמ קר החלשנ ןאכו ,(הז הרקמל תויטנבלר ןניאש
firewalls ץרופ אל יאדובו) הרידח עצבמ אל םג ומצעשכל DoS
תרש לכ לע תועצבתמ םוי ידמ טעמכ ,ךכל ףסונב .(תובקע קחומו
הדושחה הנמהש הדבועה ,ןבומכו .תודושח רתוי הברה תופקתה תשרב
;המודא הרונ הקילדה אל ,תפייוזמ אלו תיתימא רוקמ תבותכ הללכ
םיסנמ אלש ,ןיטולחל םימימת םישנאב רבודמ םאה קדב אל דחא ףא
.רבד ריתסהל

יוהיזל תינכות התוא תא ליעפהל הסינ אל דחא ףא ,ןכ ומכ
ריהצמ סנה לש רתאה .והשלכ בשחמ "דגנ" םוזי ןפואב ,תוכרעמ
קניל ללוכ םגו ,תאזה הנכותב שמתשמ אוהש טלובו יולג ןפואב
י"ע תרצונה הנמהש רשאמ היה הזכ יוסינ .םיטידרקו ,הילא
."הדושח"ה הנמל ןיטולחל ההז ,תינכותה

םינוש םישנא ןיב רבעוה עדימה .תוריהמב םיניינעה ולגלגתה ןאכמ
ISPs) םיליעפמ לש תמצמוצמ הצובקל הרהזא החלשנ ףאו ,תשרב
"לולע" אוה לפוטי אל ןיינעה םא יכ ,תורהזאל ליבקמב .('וכו
העדוה תנכה לע החטבאה תרבח ישנא ודקש ,תונותיעל ףולדל
.הרטשמל ונפו ,תונותיעל

לש טוטיצ המישרל חלש תילארשיה סקוניל תמישרב םירבחה דחא
םויב ,העדוהה תא יתיארשכ .ישישל ישימח ןיבש הלילב ,הרהזאה
,תוחיטב יאשונב םירשפתמ אלו תויה .יתמהדנ ,רקוב תונפל ישיש
תוניצרב יתסחייתהו ,תשרהמ בתנה תא יתקתינ ,לכה יתקספה
"תוכרעמה-הנומ"ב רבודמש היה הארנ זא רבכש תורמל ,הרהזאל
לכ תא יתאצמ דימו ילש םינושה log-ה יצבקב יתשפיח .םימתה
םתוא יתיוושהו ,ךכב יתקפתסה אל .םימימת ויה ןכא םה ;תובקעה
קפס היה אל .תוכרעמ יוהיזל הנכותה תצרה י"ע לבקתהל רומאש המל
העגרה בתכמ יתחלשו ,הרזח בתנה תא יתרביח .הנבה-יא :יבילב
.רבדל םיעגונה ראש לכלו הצופתה תמישרל

אלו ,הלחתהב תראותמה הניצסב ,ב"הראב לילח סכלא בשי ןמז ותואב
ריבסהלו ,העגרה בתכמ חסנל הסינ אוה םג .ול אב הז הפיאמ ןיבה
.הנבהה-יא תא

ומצע תא הליגו ,ותנשמ סנה ררועתה ,הינמרגב ,רתוי רחואמ
המימת התיה ותנווכ לכשכ ,תימואלניב רורט תיישרפ לש הזכרמב
רוביגכ ומצע שח אוה ,יינזואב ןכמ רחאל חסנתהש יפכ .תיבויחו
.יאקפק רופיס לש

רבודמש חיכוהל ידכ ,יתיא דחי ,םיינשה ולעפ ,עגרה ותואמ לחה
היה הז םלוא .וילא תונפל היה ןתינש ימ לכ לא ונינפ .תועטב
רשאכ דחוימב ,הכיבמ תועטב הדוי אל החמומ ףא .ידמ רחואמ
לגלגה תא בישהל רשפא יאו ,תכרעמל ןכרדב רבכ תונותיעל תועדוהה
,סנהו סכלא לע יפואה תויודע ,םירבסהה לכ וליעוה אל .רוחאל
,ץעמ תדרל השקשכ .ישפוח בבותסמ ןיידע יתימאה רקאההש תונעטהו
םוסרפ תא בכעל סנה ץלאנ םייתניב .הובג רתוי דוע ספטל םיפידעמ
ואיבהש תויטילופה תוביסה תא טריפ דחוימ ףדבו ,ישדוחה רקסה
.ךכל

רורט תפקתה" תרתוכה תחת תיטמרד הבתכב "ץראה" אצי ,'א םויב
ירבדל ."םינונבל"ה לע הרפיסש ,"תוילארשי תורבח לע בשחוממ
דועב .םיינוחטב םימרוג ונכדוע ,(הבתכה יבכוכ) הרבחה יחמומ
וא) תילגנאל תירבעמ ול םגרתיש והשימ שפחמ ,הנישה טורט ,סנה
תרתוכה תחת ,תוחפ אל תיטמרד ,הבתכב סבולג םג אצי ,(תינמרגל
תורבח לש טנרטניא ירתא תורשע ופקת ב"הרא יבשות םינונבל"
קלח .'א םוי לילב "תיברטניא" תינכות םג וירחאו ."תוילארשי
הז רחא הזב םיתרשה לכ תא קרס ינונבלה רתאהש וחוויד תורוקמהמ
ידייצל הרופ םוי הז היה .(?עצבל רומא םיתרש רקסש המ אל הז)
תא "!הלאוו"מ ימרכ המענ המסריפ הלילב קרו ,ץראב םירקאהה
,.עש דומלל ןתינ ,םירבדה ןכותמ .וררועתהש םינושה תוקפסה
ףא ןיבה ,תילארשיה סקונילה תמישרב רבחו ב"הראב דבועה ילארשי
לכ תא חלש אוה .רדס תושעל בייח והשימשו ,תועטב רבודמש אוה
לכ יפלכ תנגוה תויהל ןויסנב ,תאז םע .הלאוול ותושרבש עדימה
."העידיה ירוחאמ תדמוע" החטבאה תרבחש המענ הריכזה ,םידדצה

הנבה-יאכ ררבתמ רופיסה לכ דציכ 'ו םויב רבכ וארש ,הרבחה ישנא
רתוי דוע ספטל וטילחה ,ץעהמ תדרל דציכ ועדי אל ךא הלודג תחא
םיבשחמ יצרופ") בירעמב 'ב םויב העיפוהש תירטסיה הבתכבו ,הובג
ךכ לע רפסל ועדי רבכ ,("ץראב טנרטניא ירתא ופקת םיינונבל
קר םינכסמה סנהו סכלא) תוצירפה לע לוכיבכ ולצנתה םירקאההש
דצמ ,תרעצמ תועט הלחשו ,תוכרעמ הנומב רבודמש ריבסהל וסינ
םיקוזנה םירתאה רפסמ "לדג" םג וז הבתכב .(ןבומכ החטבאה תרבח
עדוי אקווד תישיא ינאש תורמל ,(!100) האמל םינורחאה תועובשב
םיילארשי םירתא וצרפנ אל טעמכ ,השעמל) ןורחאה ןמזב העיגר לע
ירבדל .(האמכ לע תישיא יתעדי רוחשה יאמבש דועב ,הנורחאל
תוסחייתה בייחמ" ,(םנושלכ) "רורט לש הז שדח גוס" ,"םיחמומ"ה
..."ןוחטב ימרוג

,הרחתמ החטבא תרבח לש המש תונותיעב עיפוה יאמבש ,ןייצל יאדכ
לככ ,הלכי אל ןנד החטבאה תרבחו ,(זאד) םיעגפנב תלפטמש תחאכ
."תירייארפ" ראשיהל ,הארנה


רבד ףוס

.תירטנולווה ותוליעפ לכ תא איפקה ךא ,ןושיל ףוס ףוס ךלה סנה
רדהנה לעפמה דיתע לע ףחרת ןיידע הנכסה ,רורטב םשאוי אל םא םג
ולש רתאהו ,(הבושתב רוזחי אלש קר) תרתחמל דרי לילח סכלא .ולש
םירקאה לש תוינחצר המקנ תופקתה ינפב (דמוע אל רבכש וא) דמוע
באשש עדימ םע ףא ילוא ,יתימא רקאה בבותסמ םש-יא .םיילארשי
תמצעמ) ונלוכ לע קחוצו ,םיילארשיה םיקנבהמ
וניניבש םיתרשה ילעבו .(...תימלועה "Internet-Security"-ה
.םירקאהה ראש לש תוימוימויה תודרטהה תא לובסל וכישמי


Generated by CAWABANGA! - Computer Aided Web Administration; Browsing, And Navigating GAteway - on Jul 27, 1999.
© Copyright. All rights reserved to Eli Marmor.