תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
אובמ :1 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה
תניחבמ קר אל ,רידא קוניזל הנורחאל הכוז סקוניל הלעפהה תכרעמ איבה ףא הז קוניז .הצופתה תניחבמ םג אלא ,תירוביצה תוניינעתהה (World-Domination) תימלוע הטילש לע רבדל םיעבשומ םיטסימיטפוא דועש ךכב בשחתהב תמזגומ תצק תיזחת ,רצק ןמז ךותב םתעדל היופצה שמתשמ לכ לע תונולח ישמתשמ הרשע "קר" ויהי וב םויל ףא ונעגה אל .דחא סקוניל תויתנגפהב םלעתהל תוכישממ תונוש רקחמ תורבח ,ינשה רבעה ןמ ,98 תונולחל קר אל ,םויא לכ יופצ אל יכ תונעוט ףאו ,סקונילמ ןוויכל םלוא ,תכרפומו תמזגומ וז הנעט םג .NT תונולחל ףא אלא .ךופהה הדורוו ןיידע ךא ,היופש רתוי תצק תיזחתל עיגהל הסננ וז האצרהב תוירקיעה תוביסה תא לכ םדוק ןיבהל שי ,ךכ םשל םלוא .(סקונילל) ,ןכ ומכ .תונולח םיצירמ ןיידע םיילאיצנטופ סקוניל ישמתשמש ךכל םימיב שממ תושחרתמה תויטמרדה תויגולונכטה תויוחתפתהה רחא בוקענ הלעפהה תכרעמ דציכ העידיב ברה ןיינעה דבלמ ;סקוניל תחת ולא תוינכפהמו תושדח תונוכת ולאו ,םיבורקה םישדוחב הארית סקוניל ויהי םירזגמ ולא הלאשה לע רוא ךופשל הז רבד יושע ,הל ויהי .סקוניל י"ע שבכיהל םיאבה
אבה קלחה