תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
"?סקונילל םויה דע יתרבע אל עודמ" :2 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה
ןיידע םיצלאנ ךא ,סקוניל ץירהל םיצורש םישנאל קיצמ המ ,ןכבו ?תונולחב קפתסהל .סקטויפמוק תכורעתב סקוניל ןתיב יתלבוהו יתנגרא 1998 עצמאב זא םלוא ,הבר תוניינעתה ועיבהו ןתיבב ורקיב םיבר תונולח ישמתשמ ואיבהש תוירקיעה תוביסה תא ינורכזב םושרל יתלדתשה ."לבא"ה אב :(1 ףקש םג האר) תונולח ץירהל ךישמהל םתוא םימושייב תולתה התיה ,תרחא הביס לכל רבעמ ,תירקיעה הביסה ,MS-WinWord תא ונייצ בורה .תונולח רובע קר םינימזש םימייוסמ םימושיי ורכזוה םלוא ,(Word97) הנורחאה הסריגה תא ללכ ךרדב בור תא וילע םיססבמ םילודג םינוגראש Outlook לשמל ומכ ,םיפסונ אלל הזכ ןוגראב דקפתל ןתינ אלש ךכ ,תוינוגרא-םינפה תויורשקתהה םלוא ,web קשמימ ךרד Outlook-ל תשגל תורשפא תמייק) וילא השיג .(טפוסורקימ לש תובייוחמה הרורב אל םגו ,תלבגומ דואמ וז תורשפא דיעהל םילוכי ,ונומכש םיעבשומ UNIX וא/ו סקוניל ישמתשמ וליפא םיליכמה ינורטקלא ראוד ירסמ םוי ידמ םילבקמ ונקלח :הז ךרוצ לע .םארקל םילוכי אלו ,(Word יכמסמ) DOC-attachments ךכ לע החידבל רבעמ .תויתודידי רסוח הניה ,תפסונ הצופנ הביס ,הלש םידידיה תריחבב תיביטקלס תצק ךא ,תיתודידי אקווד סקונילש דואמ תויעב יתשמ תבכרומ וז היעב .תוניצרב וז הנעטל סחייתהל שי התוא לעפתל ישוקהו ,תכרעמה תא ןיקתהל ישוקה :וזמ וז תונוש .ףטוש ןפואב וא ,םישרמ ידמ תוחפ שמתשמ קשמיממ אל םיעבונ הנקתהה תעב םיישקה לש הבחרה הצופתהמ רישי ןפואב תועבונה תוביסמ אלא ,תורחא תויוטש תמרוג ,לשמל ,וז הצופת .סקוניל לש תלבגומה הצופתה תמועל תונולח וא ,תונולחב םייולתה םיבר הרמוח ינקתה םימייק םויכש ךכל .'וכו ,דבלב תונולחל רביירד םע םיעיגמ ךא דחוימ רביירד םישרודש אלו ,רסח רביירדמ האצותכ הנקתה תעקתנ תובר םימעפש הביסה וז הרמוח לכל םיכרענש תוקידבהו חותיפה יכילהת םג .קשמימ תויעב תומיאת לכ תקדבנ אלו ,תונולח תכרעמ לומ ללכ ךרדב םישענ ,השדח .סקונילל .סקוניל רובע םיירחסמ םימושיי רדעה התיה הרכזוהש תפסונ הביס דצמ הכימתה םג אלא ,םישנאל הקיצה הנכות יקפס י"ע הכימתה קר אל םע דחי תוקפוסמה ,תורחא הלעפה תוכרעמל דוגינב .הרמוחה יקפס אל עודי הרמוח קפס ףא ,תונקתומ רבכ ןהשכ תועיגמ ףאו םיבשחמה ,ךכמ הריתי .1998 עצמאב ,םהילע תנקתומ רבכ סקונילש םיבשחמ קפיס הרמוח תוכרעמש תובייחתה אוהש ,םומינימל וגאד אל ףא םיקפסה .סקוניל תצרהל םימאתומ ,םימייוסמ הרמוח ינקתה וא ,תומייוסמ אלו ,UNIX ישמתשמ יפמ העמשוה ,הרידנ טעמ יכ םא ,תפסונ הנעט ,SMP-ב היוקלו תלבגומ דואמ הכימתל התיה הנעטה .תונולח ישמתשמ ;םידבעמ יוביר לש לוצינ-יא בקע) הכומנ תויליבאלאקס התועמשמש .(1998 עצמאב רבודמ ,םכריכזהל הכימתה רדעה תא ונייצ םיבר :תירבעה אשונ אלל רשפא יא ,ןבומכו .תונולחב שמתשהל ךישמהל םהלש םיעינמה דחאכ סקונילב תירבעה
אבה קלחה | םדוקה קלחה