תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
"תחצונמ-יתלב" הנניא טפוסורקימש חיכומ י'צאפא :3 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה
תורמל לחש קוניזל רובענ ,1998 ךלהמב סקוניל תא ווילש תויעבהמו .וללה תויעבה לכ ןתינ םלוא .סקוניל לש הצופתה תדידמב תויתייעב התיה ,הנורחאל דע web תרש וניהש ,י'צאפא רחא בקעמ תועצמאב תומגמה לע דומלל היה םהינש :םיבר ןוימד-יוק םימייק סקוניל ןיבל י'צאפא ןיב .ישפוח תוביצי לע שגדה םשוה םהינשב ,ןימז םהינש לש רוקמה דוק ,םיישפוח ,"ראזב"ה תטישב טנרטניאה תשר ךרד םיחתופמ םהינש ,םיעוציבו וא יביטימירפ םהינש לש שמתשמה קשמימ :תומוד תולבגמ ףא םהינשלו םישרוד םהינשו ,םהירחתממ םייתודידי תוחפ םהינש ,םייק אל ללכבש ,דיב די םידעוצ םיינשה :ךכמ הריתי .םתלעפה ךרוצל תונמוימ רשאמ רתוי סקוניל לע ןקתומ י'צאפאש ,תונוש תוקיטסיטטסמ ררבתמו .תרחא הלעפה תכרעמ לכ לע היה רבכ ,IIS ,טפוסורקימ לש web-ה תרש ,חורפל לחה י'צאפאשכ השעש םשכ ,תוריהמב וירחתמ לכ תא חידהל יופצ היהו ,קושב ותוא סיבה ,העתפהה הברמל םלוא .פייקסטנל ררולפסקא טנרטניאה תא ליעפמ קר אל י'צאפא ,2 ףקשמ דומלל ןתינש יפכ .תולקב י'צאפא לודיג בצק לע רומשל ךישממ ףא אלא ,םלועב טנרטניאה ירתא בור םגש ,פייקסטנ ןפדפדל דוגינב תאזו ,הרחתמ לכ רשאמ רתוי ריהמ דע ,ונממ ריהמ בצקב לדג ררולפסקא טנרטניא ,ואישב היה רשאכ ,web-ה יתרש םוחתב ומצע לע רוזחל יופצ אל הז רבד .ותוא גישהש חתנה תא לידגהל ךישממ ףא אלא ,קושה לע טלוש קר אל י'צאפאש םושמ .ולש ןושארה ףרגב .3 ףקשב טיבהל שי ,וז הנקסמ רתוי דוע קזחל ידכ עבונו ,םייטולוסבא םירפסמב םינושה םירחתמה לש לודיגה גצומ םושמ ,העטמ וז הנומת םלוא .לדג ןיידע IIS םגש ,הרואכל ,ונממ .םייטולוסבא םירפסמב לודגל יד אלו ,ריהמ בצקב לדג web-ה לכש לכש חתנל סחייתמה ,ינשה ףרגהמ לבקל ןתינ רתוי תקייודמ הנומת .לודגל ךישממ י'צאפא קרש רוריבב םיאור וב ,םיזוחאב ספות דחא ,םיליבומה web-ה יתרש 13 יבגל םיקייודמה םינותנה םע הלבט זוחאהו יטולוסבאה רפסמה עיפומ ,הנכות לכ יבגל .4 ףקשב העיפומ הרואכל י'צאפא .לארשיב תיפיצפס םג אלא ,םלועה לכב קר אל ,יסחיה םילבקמ ,ולש תואסריגה-יתת לכ תא ול םיפיסומ םא ךא ,לארשיב שלח לבקל רשפאש הדיחיה הנקסמה .םלועה ליבקמה זוחאהמ הובגש זוחא דואמ העיפשמ "רדע"ה תעפותש איה ,לארשיב שומישה יבגל וז הלבטמ י'צאפא םגש ךכ ,תוליבומה תונכותה יתש תא םיפידעמש ,םילארשיה לע תורחאה תונכותל וליאו ,םלועב רשאמ רתוי ץראב םיחילצמ IIS םגו .םישמתשמ טעמכ ןיא קושה ףקיהל סחייתמה pie-chart ליכמ 5 ףקש ,הזה קלחה םוכיסל תמועל (58.56%) ולש תואסריגה-יתת לכ םע דחי י'צאפא לש ימלועה יצחמ תוחפ הזש) IIS קר אלו ,NT-ל תודעוימה םיתרשה תואסריג לכ .(25.42% וא ,י'צאפאה תצופתמ תורבח י"ע ומסרופש תוקיטסיטטס ינימ לכל דוגינב יכ ,שיגדהל שי םא ,תמאה תואצותב רבודמ ןאכ ,םירקס לע וססבתה רשאו ,תונוש רקחמ הנכות "יטובור" לע םיססובמ םינותנה .חמצ הנימ לש חונימב שמתשהל ,טנרטניאב םיתרשה לכ תא םיקרוסה ,תילגנאה "טפארקטנ" תרבח לש ןיידע ,רומאכ .ותוא ליעפמש תרשה גוס יבגל דחא לכ םירקחתמו קר אלא ,טפוסורקימ דגנ סקונילב רבודמ אלש הלבגמה ןאכ תמייק .(NT דגנ וא) IIS דגנ י'צאפאב
אבה קלחה | םדוקה קלחה