תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
ץראבו םלועב ,קושה תומגמ חותינ :4 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה
ןיב אלו ,ןמצע הלעפהה תוכרעמ ןיב תוגלפתהה תא גיצמ רבכ 6 ףקש הנכות לע םיססבתמ ולא םינותנ .web יתרשכ תושמשמה תונכותה לש תבותכ וא םש ןתניהבש ,(תידרפסב "הז המ") Queso םשב תישפוח דידי .ולש הלעפהה תכרעמ תוהז תא לבקל תרשפאמ ,תשרל רשוקמה בשחמ המודבש ,הנכות "טובור" בתכ ,ןיילבהוז סנה םשב ,ונלש ינמרג םוקמב ךא ,טנרטניאל םירבוחמה םיבשחמה לכ תא קרוס ,טפארקטנל תכרעמ תוהז תא םג הלגמ ,םהילע ץרש web-ה תרש תוהז תא קר תולגל ,טנרטניאה לכ תקירס םשל .Queso תנכות תלעפה י"ע תאזו ,הלעפהה ,סקוניל לש תילארשיה הצופתה תמישר רבחו ,לודג ספ בחור שרדנ ,וז המישמל בדנתה ,(ינונבל אצוממ יאקירמא) לילח סכלא ונידידי ."beirut.leb.net" ארקנש ולש תרש ךכ םשל םרתו תמועל 1998 רבמטפסב תוגלפתהה תא תוגיצמ תונוילעה "תוגוע"ה יתש ,רכינ שרפהב סקוניל הליבוה רבמטפסב רבכש תורמל .1999 ראוני תירקיעה הרחתמה םא ,ךכמ הריתי .רעפה תא הלידגה ףא איה ראוניב הלעפהה תוכרעמ לכ לש םינותנה) טפוסורקימ התיה רבמטפסב םוקמל הרדרדתה איה ראוניב ,(ךכ םשל ודחוא תויטפוסורקימה :הגצהה תא הבנג ,ןאס תרבח לש סיראלוס הלעפהה תכרעמ ךא .ישילשה הקניזו ,ראוניב 19.1%-ל רבמטפסב 13.5%-מ םיהדמ לודיג הגיצה איה ,סקוניל ,הליבומהמ לודג שרפהב יכ םא) ינשה םוקמל יעיברה םוקמהמ יתרש רפסמ תלפכהב רבודמ םייטולוסבא םינותנב .(30.8% םיפקזנ הלש !םישדוח 4 ךות םלועב סיראלוסה ןיא .יפיצפס ןפואב לארשי יבגל םינותנה תא םיאור הנותחתה הגועב סנה ומשאוה ,רבמטפס לש הקירסה תובקעבש םושמ ,ראוני יבגל םינותנ םתויהבו ,לארשי דגנ וליעפהש לוכיבכ "בשחוממ רורט"ב סכלאו "החטבא" תרבח יפמ ועמשוה ולא תונעטש תורמל ."םיינונבל םילבחמ" ימ לכש תורמלו ,הטעמה ןושלב תיעוצקמ אל דואמו תוירחא תרסח וא בוטה הרקמב תועטב רבודמש ריהבהל הסינ טנרטניאב תצק ןיבמש תורתוכל וז הנעט התכז ,ערה הרקמב רוביצ יסחי גישהל יניצ ןויסנב געל הררוע ףוסבלו ,לארשיב הקינאפ הערז ,תילארשיה תונותיעב קנע הבתכב ,הז אשונ לע דוע .םיימלועה ןייל-ןואה ינותיעב לארשיל בר .ןאכ הנימזש ,תקתרמ .ץראב בצמה לע דמלל ידכ םיקיפסמ ,םינכדועמ אלה םינותנה םג ךא שיו ,ימלועה קושב רשאמ ףידע לארשיב טפוסורקימ לש הבצמ ,הרואכל תוכרעמב רתוי הבוטה תירבעה הכימתל תאז סחייל וסניש ףא הכימתל תובישח ןיא םהב ,םיתרשב רבודמש קר אל םלוא .טפוסורקימ סיראלוס לש הובגה זוחאה תא הריבסמ אל םג וז הנעט אלא ,תירבע םירבסהה .(!ןמז ותואב ימלועה זוחאהמ יצחו םיינש יפ) לארשיב בושחימב ףסכ עיקשהל תילארשיה תונוכנה ןיב בולישב רבודמ :םירחא היסולכואה ףקיהל תיסחי בושחימב לארשיב העקשהה ,סותימה תורמלש) תעפותו ,תושדח תומגמ ץומיאב רוגיפה ,(םלועה תונידמ בורמ הלודג טעמ ףיסונ ,הנשכ ינפל תימלועה תוגלפתהה תא חקינ םא ."רדע"ה ,תוישפוחה ןובשח לע (טפוסורקימ ןהו UNIX ןה) תוירחסמה תוכרעמל תורחאה ןובשח לע (טפוסורקימו סיראלוס) תוליבומל טעמ ףיסונו תולודגה תוגלפמה תא הבוטל הלפמה "רפוע-רדאב" םכסהל המודב) .לארשיב תיחכונה תוגלפתהה תא קוידב לבקנ ,(...םיטדנמה תקולחב הביס ןיא .אל טלחהב ?והשימ בזכאל ידכ הז ןותנב שי םאה עיגמ סקונילל רבעמהו ,םלועה ראשמ םינוש ויהי לארשיב םינותנהש ףרטצת סקונילש עגרב .יתנייצש יפכ ,רוחיאב יכ םא ,לארשיל םג .לארשיב תלבוקמה "רדע"ה תעפותמ איה ףא הנהית ,תוליבומה תרובחל אל איהש הביס ןיא ,סקונילב תירבעה תויעב לכ הנרתפית זא דע םאו לש ינמזה רוגיפה לא סחייתהל בטומ .קנע שרפהב הלבטה תא ליבות הל היופצ המישרמ הציפק וזיא ןיימדלו ,"רגתא" לאכ לארשיב סקוניל היהי םזגומ אל .רצק ךכ לכ ןמז ךות הרוכבה דמעמל עיגהל ידכ דואמ םישקובמ ויהי סקוניל יחמומ ,וז הרטמ תגשה םשלש חינהל .1999 תנש לש לארשיב ברקב םילבוקמה (7 ףקש) םינוש םיסותימ ןחבנ ,הזה קלחה םוכיסל תוקיטסיטטסה חותינמ תלבקתמה הכופהה תואיצמה תא םתמועלו ,םיבר :ואבוהש וליאו ,הדיריב איה ,םיתרשב הליבומ UNIX-ש תורמלש הנעטה ,תישאר טנרטניאש יפכ קוידב ,UNIX תא גישתו ,הובג בצקב הלוע NT הילעב UNIX-ש קר אלש תדמלמ תואיצמה .פייקסטנ תא גישה ררולפסקא ,הרצענ NT םינורחאה םישדוחב אלא ,(סקוניל תא םיללוכ םא דחוימב) !תדרוי ףאו ,הנורחאל סקוניל הכוז ול גושגשהש אוה ,המכסומל ךפהש ףסונ סותימ תא "תגרוה" סקוניל םצעבשו ,תורחאה UNIX-ה תוכרעמ ןובשח לע אב .טפוסורקימל תרזוע ףא ןיפיקעבו ,םיסקינויה ראש סקונילש בר ןמז רבכ ןעוט ,סמטסיסורקימ ןאס ר"וי ,ילינקמ טוקס ,סקונילה תחלצה תוכזבש הווקמ אוהשו ,UNIX-ה קושל תרזוע אקווד וגלגל םלוכ הכ דע .איה ףא קנזת ןאס לש תיניינקה UNIX-ה תכרעמ םלוא .ומצע תא "םחנל" ידכ קר תאז רמוא אוהש ונעט וא ,וילע םישדוחב :ןימאהל היה ןתינשמ רתוי ףא קדצ אוהש תדמלמ תואיצמה תוכרעמ בור םע דחי ,תימלועה סיראלוסה תצופת הקניז םינורחאה ןאסש םיחוורבו תוריכמב דחה לודיגהו ,תורחאה תוירחסמה UNIX-ה .רתויב םיימיטפואה םיטסילנאה תא ףא ועיתפה ,הנורחאל הגיצה הכפה לארשיש הנעטה וניה ,ץפנל הסננש ןורחא סותימ תואיצמה .ץראב UNIX תוכרעמל קוש ןיאשו ,"MicrosoftLand"-ל הדבועו ,תוליבומה הלעפהה תוכרעמב תודקמתהב קר רבודמש תדמלמ ומכ תורחתמ תוכרעמל םג הליעומ ("רדעה תעפות") וז תודקמתהש לארשיל רודחל תומגמ לש רוחיאהש עגרב ,ךכמ הריתי .סיראלוס תעפותמ הנהית ףא אלא ,תוליבומל ףרטצת קר אל סקוניל ,קחמיי זוחאהמ רתוי ףא הובג הצופת זוחאל ץראב תוכזל היושעו ,"רדע"ה .ימלועה קר םיסחייתמ ,ןאכ דע ואבוהש םירפסמה לכש ןייצנו בוש גייסנ לכ ברקב סקונילב שומישה ףקיה זוחא .טנרטניאל םירבוחמה םיבשחמל לכל תונוכנ תופקתשמה תומגמה םלוא ,דואמ ןטק ןבומכ ,םיבשחמה .םיבשחמה יגוס
אבה קלחה | םדוקה קלחה