תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
םהלש לודיגה בצקו ,סקונילה ישמתשמ רפסמ :5 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה
?קוידב שי סקוניל ישמתשמ המכ זא רשאב סוזנצנוק םייק םלוא .עירכהל השקו ,תובר תובושת וז הלאשל אל תרחא הלעפה תכרעמ ףאש בצקב הלדג סקונילה תצופת :המגמל קוש תא גיצמ ,לשמל ,8 ףקשבש IDC לש ףרגה .NT ללוכ ,וילא תברקתמ הלש לודיגה תאו ,הז קושב הלעפה תכרעמ לכ לש הקלח תא ,םיתרשה לש יצחה תא "תדרגמ" קר םנמא (17.2%) סקוניל .1998 תנשב םא ךא ,(17.4%) סקינויה תוכרעמ ראשל המודב ,(36%) טפוסורקימ םוקמל 1999 עצמאב רבכ עיגת ,(!212%) הלש לודיגה בצק לע רומשת ,טפוסורקימ הניה ,לודיג בצק תניחבמ הילא רתויב הבורקה .ןושארה ןכלו ,ולוכ קושה לש לודיגה בצקל המוד יד זוחא ,דבלב 27% םע ךא .םוקמב הכירד הווהמ םיפקיהב אל רבודמ ,תישאר :תורעה יתש ריעהל שי ,הז ףרג יבגל תוכרעמש ךכל הדיחיה הביסה יהוז .תודיחי רפסמב אלא ,םייפסכ ,םייפסכ םינותנ תניחבמ .רוחאמ תושדשדמ (סקוניל טעמל) UNIX-ה .קנע רעפבו ,קושה תא תוליבומ ןיידע UNIX-ה תוכרעמ הטלש לבונ ,רבעב .תועטהל יושע לבונ יתרש לש הובגה ףקיהה ,תינש םיבר םינוגרא םימייק ןיידעו ,םינטקה םיתרשה לש קושב ןיררוע אלל .ףילחהל הביס ןיא ,דבוע לכה םאש םושמ ,תרחא המרופטלפל ורבע אלש לכו ,2000 גאבב תוכמות אל לבונ לש תומדוקה תואסריגה עודיכ ךא הביסה וז .השדחה הסריגל גורדש עצבל םיצלאנ םימייקה תוחוקלה ךא ,הנשה םג הובג תויהל ךישמיש ,לבונ לש הובגה זוחאל הדיחיה תויופצ אל ,םיבר םיפיקשמ תעדלו ,תיטסארד דרי האבה הנשמ לחה .תואבה םינשב תושדח לבונ תונקתה טעמכ ,סקונילה ישמתשמ רפסמ תא ךירעהל םיפסונ תונויסנ ינש גיצמ 9 ףקש תרבח שארב דמועה גנאי בובל ךייש ןושארה ןויסנה .לודיגה בצק תאו םתוח םירפסמה רוט תא .סקוניל תוליבח לש ליבומה קפסה ,RedHat דעל ךייש ינשה ןויסנה .1998 ץרמל סחייתמה ,ןוילימ 7.5 רפסמה דרשמ י"ע הדגנ להנתמה רשקותמה טפשמב טפוסורקימ לש ןושארה הנגהה לש יתנשה לודיגה בצקכ 960% רפסמב בקנ ,הז דע .יאקירמאה םיטפשמה רפסמל עיגה דציכ ןיבהל ץמאמב חצמה תא וטמיק םיבר .סקוניל רמולכ ,סיסבה יזוחא האמ תא ללוכ 960% רפסמהש החנהב .הזה םיהדמה .הזה רפסמל איבהש בושיחה תא יתיליג ,860% קר אוה ומצע לודיגהש תויה .1998-ב ןוילימ 7.5 רמולכ ,RedHat יבושיח לע ססבתה דעה איצוה וז הנשבש םושמ ,תחא סקוניל תנקתה התיה 1991 ךלהמב םש-יאו רמול ןתינ ,הנושארה תירוביצה סקונילה תסריג תא סדלברוט סוניל המכ .ןוילימ 7.5 יפ סקונילה תצופת הלדג (1998-1991) םינש עבשבש תא לבקנו ,ןוילימ 7.5-מ יעיבש שרוש איצונ ?הנשל עצוממב אצוי הז רצוי הז םיזוחאב .(9.5974 ,קויד רתיל וא) בר קוידב 9.6 רפסמה לכב וליא .הנש לכב עצוממב 860% לש הילע ,ונרמאש יפכ וא ,960% קוידב עיגמ התיה איה ,860%-ב הצופתה הלדג התיה םינשה עבשמ תחא .גנאי בוב ןייצש רפסמל רפסמל עיגהל ידכ קר הבוט איהו ,תיניצר הנניא וז החנהש רורב ךא תנשמ עצבתמ היה בושיחה וליא ,לשמל ךכ .טפשמה תיב תא םישריש םילבקמ ונייה ,(גנאי יפל) םישמתשמ ףלא האמכ רבכ ויה זאש ,1993 דצמ .(750-מ ישימח שרוש תאצוה רחאל) דבלב 276% לש תעצוממ הילע איה ,רתוי ףא טפשמה תיב תא םישרהל הצור התיה טפוסורקימ םא ,ינש ספא ויה זאש ,(1990) םדוק הנש בושיחה תא ליחתהל הלוכי התיה ...יפוסניא לודיג בצקל עיגהל זאו ,סקוניל תונקתה לודיג יזוחא לע רומשל רתוי השק ,הלדג הצופתהש לככ :טושפ רבסהה תא תושעל רתוי לקש םירמוא םנמא .ףסכב ומכ קוידב הז .םיהובג הז ,םיזוחאב רבודמשכ ךא ,ןושארה ןוילימה תא רשאמ ינשה ןוילימה הרשעל ןויליממ רשאמ ,ןוילימל ףלא האממ קנזל לק רתוי הברה :ךופה .900% לש הילעב רבודמ םירקמה ינשבש תורמל ,ןוילימ ,תאזכ היצלופרטסקא .הטושפ היצלופרטסקא עצבל ןתינ אל ךכ םושמ הליבומ התיה ,(8 ףקש) IDC לש םינותנה לע תלעפומ התיה וליא הלעפהה תכרמל סקוניל ךופהת ,1999 עצמאב םש-יאש הנקסמל יכ ,היצלופרטסקא עצבל ןתינ אל ,רומאכ ךא .םיתרשב תיטננימודה .ןטק לודיגה בצק םיהובג םירפסמב
אבה קלחה | םדוקה קלחה