תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
סקונילל תיגולונכט הגרדמ תציפק :6 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה
תונוכתה :היצלופרטסקא עוציב תוענומה תופסונ תוביס שי םלוא ,תוזרכומש תושדח תואסריג וא/ו הלעפהה תוכרעמל תופסונה תושדחה .'וכו ,תונוש הכימת תוזרכה ומכ ,קושב תויוחתפתה ןכו ,סקונילב הנורחאל ולחש תויטמרדה תויוחתפתהה תא רוקסנש ינפל (תונולח ומכ) תויניינק הלעפה תוכרעמ לש שוקיבה תומוקע תא הוושנ תוכרעמ לש תוחתפתהה תא גיצמ 10 ףקשב ןוילעה ףרגה .סקוניל תמועל םייונישה בורו ,השדח הסריג תאצוי םינש המכב םעפ .תויניינק םנמא .ולא תושדח תואסריג תרגסמב םיעצבתמ םייתועמשמה םינוכדעהו לשמל ומכ) תואסריגה ןיב םג םינוכדע םיעצבתמ םימעפל תרגסמב םיעצבתמ ,רומאכ ,םינוכדעה בור םלוא ,(service-packs .ןמצע תושדחה תואסריגה .תכרעמה ישמתשמל הגיגח הווהמ השדח הסריג לע וזכ הזרכה לכש ןבומ .תיתועמשמ הגרדמ תציפקל םיכוז םהו ,םינש לש רעפ רגסנ ,תחא תבב רודל םיגרדושמ תכרעמה יביכרמ בור ,וזה הגרדמה תציפק תרגסמב .םימייק ויה אל הכ דעש חתפמ יביכרמ תכרעמל םיפסוותמ ףאו ,אבה .תכרעמל שוקיבב לודיגה לע העפשה שי הזכ "תוגרדמ" לדומלש רורב הדירי הלח ,האבה הסריגה לש הזרכהה דעומ ברקתמש לככ ,דחא דצמ ,השדחה הסריגה תזרכה םע דימ ,ינש דצמו ,תמייקה הסריגל שוקיבב תונולח תזרכה תעב לשמל הרק ךכ .תכרעמל שוקיבב הלולת הילע הלח גישהל ידכ םיבר םירותב הלילה עצמאב וכיח םישנא יפלא רוכזכש ,95 קוניזל האיבהש ,iMAC-ה תזרכה םע םג הרק ךכו ,השדחה תכרעמה תא .ועגרנ אל וישכע דעש ,שוטניקמה תוריכמב רידא ,דרפנב תחתופמ תחא לכש ,תוליבח תואממ תבכרומ סקוניל ,תאז תמועל ,דחא דצמ הגרדמ תוציפק ןיא .םירחא םיתווצ י"ע ,יולת יתלב ןפואב תזרכומ עובש ידמ .תמדקתמ אל תכרעמה ןהב תותמ תופוקת ןיא םג ךא .השדח הנכות לש הנושאר תימשר הסריג וא ,יהשלכ תירו'זמ הסריג השדח תיתועמשמ הסריג וא ,הבושח השדח הנכות תזרכומ שדוח ידמ די ןיאו ,םלועה יבחרב ליבקמב םיחתופמ םיטקייורפ הברה .הלש ,םינוש םינמזב ךרד ינבאל עיגמ טקייורפ לכש ךכ ,תחא תנווכמ סקונילה תומדקתה תא תומדל ןתינ .תוחתפתה לש ףצר ןיעמ רצונו אל בצקב ,הלעמ יפלכ הלועה ,רשי יראניל ףרגל ,תונוכת תניחבמ .תויבקעב לדג םישמתשמה רפסמ םג .יבקע ןפואב ךא ,ריעסמ ,םינש רפסמ ינפל :הגירח העפות תשחרתמ תונורחאה םינשב םלוא םידקוש םלוכ ,זאמ .ירקמ ןפואב ,תחא תבב םיבר םיטקייורפ ומלשוה .רבד םלשוה אל טעמכ תונורחאה םייתנשב ךא ,תואבה תואסריגה לע ואשנ אל םה ףאו ,םישדח םיטקייורפ וחתפנ ,ולא םיטקייורפל ףסונב האפק סקוניל 1998-בש ,תולגל רתומ תעכ .1999 תליחתל ןוכנ תוריפ .1.3.0 י'צאפא ומכ ,ללכה ןמ םיאצוי המכ דבלמ ,םירמשה לע השעמל ףוס תארקל התיה השעמל סקוניל ,"תוגרדמ"ה לדומל סחייתהל םא םלוכשכ ,תינסרה תויהל הרומאש הפוקתב תורחא םילמב וא ,הגרדמה .הטאהמ תולבוס תונקתה/תוריכמהו ,םינוכדעל רבכ םיכחמ רחאל .גושגשמ תונהל התיה הרומא טפוסורקימ ,סקוניל תמועל לש המוציעב האיצוה ,NT תונולח לש 4.0 הסריג תא האיצוה 1997-בש המיאתמה תכרעמל NT4 תא וכפהש םינוכדעו ,98 תונולח תא 1998 .תוניחבה לכמ הגרדמ הצפק טפוסורקימ .enterprise-ל ,רומאכו ,טפוסורקימל תיסחי הדמעמ תא הרפיש סקוניל ,תאז תורמל המיהדמ הילע .NT לש דבלב 27% תמועל ,םיתרשה םוחתב 212%-ב התלע סקוניל .רוחאל תורושק םיידי יתש םע התוא התשע סקונילש בשחתהב ,יחכונה ךוליהבש םומיסקמה תא הצימ רבכש גהנל וז הפוקתב התמד ,ץיאמ אל בכרה ,ךוליהה תפלחה ןמזב .ךוליה תולעל ץלאנ תעכו תולעל וז השק הפוקתב החילצה סקוניל .תצקמב טאמ ףא םימעפלו .212%-ב םיטקייורפה לכ ,אבה ףקשב הארנש יפכ .תורצויה ופלחתה תעכ ךא ומלשוה ,םינשנו םירזוח םיבוכיעמ ולבסו תונורחאה םינשב ועצובש .םיבורקה תועובשב םימלשומ תויהל םידמוע וא ,םינורחאה תועובשב ,תאז תמועל .םידקת-תרסח הלולת הגרדמ תציפקל הכוז סקוניל ,השק בצמל טפוסורקימ תא וסינכה 2000 תונולח תמלשהבש םיבוכיעה התחדנ רבכ 2000 תונולח .הגרדמ התואב ןיידע העוקת איה עגרכו אל םג איה .םינשנו םירזוח םיבוכיעמ הכ דע הלבסו ,תובר םימעפ ןועברה ינפל הזרכה הפוצ אל טפוסורקימ וליפאו ,בורקה ןמזב םלשות בוש תוחדיהל הלולע הזרכהה ,רקחמ תורבח תעדל .1999 לש יעיברה .2000 תנשל ףא סנכיהלו רוגיפב התיה סקונילשכ 212%-ב קנזל החילצה סקונילה תצופת םא קר ןתינ ,הגרדמה תציפק רחאל הדמע טפוסורקימו תונוכת תניחבמ סקונילה תצופתש תורמל .ופלחתה תורצויהשכ ,הנשה הרקי המ ןיימדל ,םישרמ לודיג בצק לע רומשל רתוי השק םהב םיהובג םירפסמל העיגמ רובעת ףאו ,םימיהדמה לודיגה יזוחא לע רומשת סקונילש חוטב ינא .םתוא סקונילב םייתועמשמה םירופישה תמישר תא אוצמל ןתינ 11 ףקשב םירקמה ףורצו ,םייטמרד םיעוראב רבודמש ןייצל שי .1999 תליחתב :יטמרד רתוי דועל לכה תא ךפוה ,תחא תבב םתושחרתהל איבהש ,2.2 ,שדחה לנרקה .חתפמ יטקייורפ ומלשוה רבכ ,םינורחאה תועובשב ינפל אצי (2.0) םדוקה רודה .יצחו םייתנשכ לש חותיפ רחאל םלשוה יתורש תא הקחמה ,Samba תוספדמהו םיצבקה תרש .םינש שולש טעמכ טלש ןהב םינש רחאל ,2.0 הסריגב אצי ,טפוסורקימ תביבס לש תשרה ירמגל תמאות השדחה ,תומדוקה תואסריגל דוגינב .(1) םדוקה רודה םינחבמ יפ לע .NT-Domain-Controller-ב הכימת תקפסמ ףאו ,NT-ל ודובכב NT תרשמ (!) 2.5 יפ ריהמ Samba-2.0 ,תונותיעב וגצוהש תועובשב ומלשוהו םינש וכשמנש םיפסונ םיבושח םיחותיפ .ומצעבו תונולחה להנמו ,(glibc-2.1) השדחה C-ה תיירפס םה ,םינורחאה ורבעו ושאונ רבכ םיבר םישמתשמ ,םינש לש םיבוכיע רחאל) FVWM2 ,ולש תימשרה הסריגה םלוא ,הז תונולח להנמ לש אטבה תואסריגל תא םג ןייצל יאדכ .(םינורחאה תועובשב קר האצי ,2.2 היורקה desktop תביבס יהוז .תירו'זמ הסריגב רבודמ אלש תורמל ,KDE-1.1 .םינש הזמ תונולחב םייקש המ תא סקונילל קפסל הדעונש ,תיתודידי ףס לע שממ םידמוע םיבר םיטקייורפ .תויוחתפתהה ומלשנ אל תאזב ךא :םיבורקה םימיב ףאו םיבורקה תועובשב ,המלשה וטלש ןהב םינש שולשמ רתוי רחאל ,תאצל תדמוע סקונילל 2 הוא'ג ,םישדוח רפסמ ינפל רבכ האצי 2 הוא'ג םנמא .ןהינימל 1 תואסריג ,ךרד תצירפ העצוב הנורחאל קרו ,הבכעתה סקונילל הבסהה םלוא (DNS) תומשה תרש ,ןכ ומכ .םיבורקה םימיב הסריגה תאצוהל איבתש הסריגב תאצל דמוע ,BIND ,םירחאה םיסקינויה בור לשו סקוניל לש 4.9 תואסריג דצל ,תונושה 8.1 תואסריג וטלש ןהב םינש רחאל 8.2 ,םירומח םיגאבמ ולבס 8.1 תואסריג ןהו 4.9 תואסריג ןה .תונושה .תונוש סקוניל תוכרעמל םירקאה לש תוצירפ ךרוצל ולצונ ףא םקלחש הסריג .םירחא םיבר םישודיח תללוכ ףאו ,ךכל ץק המש 8.2 הסריג GUI והז .GTK+ לש 1.2.0 הסריג איה ,תאצל תדמועש תרחא הבושח םג .וילע םיססבתמ סקוניל לש םייפרגה םימושייהמ םיברש toolkit רבדהו ,(2.0) השדח הסריגב תאצל דמוע ,Qt ,הרחתמה GUI-toolkit-ה ינרמוי דואמ טקייורפ .וילע ססובמה KDE-1.1-ב םירופישל איבי ידכ חתופש ,GNOME-ה וניה ,ולא םימיב הנושאר תימשר הסריגל עיגמש toolkit-ה לש ןוישרה תניחבמ ןה ,KDE לע הלועה ףילחת תווהל ןהו ,(GTK-ב םישמתשמ GNOME יחתפמ ,Qt לע ססבתמ KDE דועב) תורתפנ ןה םלוא ,GNOME-ב תוביצי תויעב ןיידע שי .תונוכת תניחבמ הניה GNOME לש תונולחה להנמ לש לדחמה-תרירב .ררחסמ בצקב תועובשב תאצל איה ףא תדמוע ולש 0.15 הסריגש ,Enlightenment הביצי היהת איה ,0.15 הסריגה רפסמש תורמל ;תועטל אל) םיבורקה .(אצתשכ תימשרו לש 6.0 הסריג ומכ ,תונושה סקוניל תוצופת לש תובורקה תואסריגה .םירחא םיבר ןכו ,ולאה םירופישה לכ תא לולכל תורומא ,RedHat םיאיש רובשת סקונילה תצופתש קפס ןיאו ,תיטמרד ךרד תציפקב רבודמ איה יתכרעה .םיבורקה םיישדוחב ולא תואסריג תזרכה םע םישדח ,2000 תונולח תזרכהל דע ולא תואסריג תעפוהמ ףולחיש ןמזה קרפבש desktop-ה יבשחמ ברקבו ,םיתרש ברקב תיטננימודל סקוניל ךופהת שרק הווהיש ףקיה ,ונממ םלעתהל היהי ןתינ אל רבכש ףקיהל עיגת .desktop-ה םוחתב ףא טפוסורקימ לע ידיתע םויא תארקל הציפק
אבה קלחה | םדוקה קלחה