תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
תונולחל סקוניל ןיב תולובגה שוטשט :7 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה
חילצהל ידכ יטירק וניה םיבר יניעבש ביכרמ לזאפב רסח ןיידע ךא תצקמב דגונ םנמא רבדה .תונולח ימושייל תומיאת :desktop-ה םוחתב הלוע סקוניל הלעפהה תכרעמ היפלש ,גיצהל םיסנמ םלוכש הזיתה תא איה תמאה ךא ,דיתעב התוא ףילחהל הרומאו ,תונולח לע תוניחבה לכמ .ינויחל הזה ביכרמה תא תכפוה םלועב תונולח לש הטילשה םייתניבש ,סקוניל תביבסל דעוימה םילילמת דבעמב םישמתשמ רבכש ולא ףא ינורטקלא ראוד םילבקמ הב תימוימויה היצאוטיסה תא בטיה םיריכמ לש רתויב חלצומה אוביה לודומ וליפאו ,Word ךמסמ ףרוצמ וילאש םיבצמ תורשעל אמגוד קר וז .וב לפטל חילצמ אל םילילמתה דבעמ ךותה תרושקתה לכ וב ןוגראל תוכייתשה לשמל ומכ ,םייתייעב תועצמאב תעצבתמ ,הדובע יכילהתו תושיגפ םואית ללוכ ,תינוגרא .טפוסורקימ לש הדובעה תביבסב תורחא תויולת וא ,Outlook הסמל סקוניל עיגת תובורקה םייתנשבו ,ילש הכרעהה םשגתת ןכא םא םלעתהל היהי דוע ןתינ אל זא וא ,desktop-ה םוחתב ףא תיטירק ויהי .םלעיי טפוסורקימ לש םייניינק "םיטרדנטס"ב שומישהו ,הנממ set-top boxes) םייטפוסורקימ אל םיבשחמו סקוניל יבשחמ ידמ רתוי חולשל םמצעל ושרי םישנאש ידכמ ('וכו ,םהינימל WebTVs ,םינוש .תונולח ישמתשמל םתוא םיחלוש םהש םדוק אדוול ילב Word יכמסמ רתוי טמרופב םיכמסמ חולשל טושפ ופידעי םישנאה בורש חינהל ריבס .יטרדנטס םויכש םוסחמה תא "רובשל" שי ,וז תיטירק הסמל עיגהל ידכ םלוא םייתנשב תוחפל ,רשפאלו ,סקונילל רובעל םיבר םישנאמ ענומ לע דומעת סקונילש דע ,סקוניל תחת תונולח ימושיי תצרה ,תובורקה .תונולח ימושייל דוע קקדזנ אלו הילגר םיבורקה םישדוחבו ,םינוש תונורתפ םימייקש איה הבוטה הרושבה .הזה םוחתב םג הגרדמ תציפק היופצ גוסה .גוס לכמ תואמגודו ,תונורתפ לש םינוש םיגוס גיצמ 12 ףקש םיססובמ םקלח .תונולחל םירוטלומא וניה ,רתויב עודיהו ,ןושארה לש SoftWindows ומכ) ףסכ םילוע םג ןכלו תונולח לש רוקמ דוק לע יתת ינש .(Wine ומכ) ירוקמ חותיפ לע םיססובמ םקלחו ,(Insignia לע םיססובמה ולאמ רוטלומא ףאל :עגרכ תוחפל ,םיישומיש םניא גוסה חותיפ ףאו ,סקוניל תסריג ןיידע ןיא ,טפוסורקימ לש רוקמה דוק אצמנש ,Wine תחת וליפא .הריבס המרל עיגהל חילצה אל דוע ירוקמ םיחילצמ אל תונולחה ימושיי בור ,םינש שמחמ רתוי רבכ חותיפב .םיבר םיגאבו תובר תויעבב םילקתנ - םיחילצמש ולא םגו ,ץורל םישדוחב גוסה-יתת ינשב תויטמרד תויוחתפתה תויופצ ,תאז תורמל ,סקונילל ןימז היהי SoftWindows םא רורב אל ןיידע ;םיבורקה לבא ,Wine תחת ץורל וחילציש םימושייה זוחא עודי אל ןיידעו .תועיתפמ תויוחתפתה לוחל תודמועש איה הכרעהה וניה ,עודי טעמכ היה אל הנורחאל דעש ,תונורתפ לש ינש גוס תחת הצר איה רשאכש ,הנכותב רבודמה ."תוילאוטריו םויטנפ תונוכמ" וליאכ תומדל תלגוסמ ,םויטנפ לש (תמייוסמ) תיטרדנטס הלעפה תכרעמ הלעפה תכרעמ היתחת ןיקתהל ןתינש ךכ ,רבד לכל PC בשחמ המצע איה הנוכמה דוק לכ טעמכ ,םירוטלומיסו םירוטלומאל דוגינב .תפסונ םינוש אל טעמכ םיעוציבה ןכלו ,(native) יעבט ןפואב ץרומ התיה וליא םהל הכוז התיה (guest) תחראתמה תכרעמהש םיעוציבהמ םישולשמ רתוי העודי היגולונכטה .בשחמה יבג לע תורישי תנקתומ לש םייזכרמ םיבשחמב קר תירשפא התיה םייתנש ינפל דע םלוא ,הנש self לש תושירדב דמוע אל םויטנפש וחיכוה בשחמ ירקוח .IBM .תילאוטריו הנוכמ שומימ ךרוצל תינויח הנוכת ,virtualizibility םשייל (םוניטלפמ קלח םויכ) סוקול םשב הרבח החילצה םייתנש ינפל הכ דע הקפיס אל רעצה הברמל ךא ,םויטנפ רובע םג תילאוטריו הנוכמ ישנא דועב .Unixware-ו SCO Open-Server קר אלא ,סקוניל תסריג הריעצ פא-טראטס תרבח המיהדה ,סקונילה תסריג יבגל םיטבלתמ סוקול תאשונה תילאוטריו הנוכמ לע הזרכהב ,םיבשחמה םלוע תא VMware םשב יופצל רבעמ הברה ,דואמ םיהובג םיטרדנטסב תדמועש ,םשה ותוא תא תאצל היופצ וז הנכות לש תיפוסה הסריגה .תוילאוטריו תונוכממ תונולח ,98-ו 95 תונולח ,סקוניל לש ליבקמב הצרה רשפאתו ,יאמב סיראלוס ומכ ,תורחא UNIX תוכרעמ ףאו ,אצתשכל 2000 תונולח ,NT .FreeBSD-ו ,PC תומדמה תונכות לש ףסונ גוס םייק ,תוילאוטריוה תונוכמה דצל לש היצלומיס י"ע אלא ,native תמרב דוק לש הצרה י"ע אל םלוא השעמל הניהש ,Bochs-ה תנכות הניה הז גוסל אמגוד .PC-ה .המלש הלעפה תכרעמ ןיקתהל ןתינ ויתחתש ,םויטנפ לש רטרפרטניא תיטיאל התוא תכפוה ,הנוכמ תפשל רטרפרטניא הנכותה לש התויה הבשחנ הכ דע ןכלו ,םירחא תונורתפל תיסחי םימלש לדוג-ירדסב תפסוה לע הנכותה יחתפמ םידקוש הנורחאל םלוא .זוירוקל רקיעב םיעוציבה .םיעוציבה תא םיאלפ רפשתש הנוכת ,dynamic-translation ךכב בשחתהב ךא ,םירחאה תונורתפהמ םיזוחא תואמב ולפי ןיידע םנמא םויטנפ תשרוד אל איהש ךכבו ,תישפוח (רוקמה דוק ללוכ) הנכותהש יעוציב םא דחוימב ,דורו דיתע הל םג יופצ ,דבעמ לכ לע הצר אלא .ריהמ בצקב לודגל וכישמי םידבעמה תכרעמ ,עודיכ :רחא ןוויכמ היעבה תא ףוקתל הסנמ Softway תרבח השעמל הניה NT-ה בור ,השעמלו ,לנרק-ורקימ לע תססובמ NT הלעפהה שממל ןתינ ,ןפוא ותואב .לנרק-ורקימה לעמ שמוממה sub-system החתיפ Softway תרבח .ולאכ המכ םימייק ףאו ,םירחא sub-systems השעמל הווהמו ,UNIX לש םיבושחה םינקתה לכל םאותה sub-system ,ולא םימיב תאצויה ,וז הנכות לש השדחה הסריגב .NT תחת UNIX לכב בשחתהב וזה הנכותה דיתע המ רורב אל .סקונילל תומיאת הפסונ .תושדחה תופולחה בשחמ ותואב שממ תונולח ץירהל םירמייתמ םניאש תונורתפ םג םימייק ,בשחמ ותואמ תוכרעמה יתשל השיג רשפאל תוחפל ךא ,סקוניל ץירמה תונורתפ לש דחא גוס .תינוגרא וא תימוקמ תשרל רבוחמ אוה רשאכ הנכות ,VNC איה הז גוסל אמגוד .םהינימל תונולחה יפוסמ וניה ולא session רומשל תורשפאה ומכ) םיעיתפמ םיקימיג תלעבו ,תישפוח .תיטיאו תלבגומ ךא ,(רחא בשחממ ףא ,רתוי רחואמ וילא רוזחלו ךא ,תובר תורבח י"ע םיעצומה תונורתפ לש הצובק הניה תרחא אמגוד הנורחאל הבסוהש ,Citrix תרבח לש היגולונכט לע םיססובמ םלוכ ,תישפוח הנניא םגו ,םיקימיגל תדעוימ אל וז היגולונכט .סקונילל .םיעוציב תניחבמ דחוימבו ,תוניחבה ראשמ VNC לע הלוע איה ךא ימושיי לש תונולח חותפל תורשפאב ראשה ןיב רבודמ ,םירקמה ינשב ,ימוקמה סקונילה ךסמ יבג לע ,קחורמ NT בשחמ לע םיצרה תונולח .סקוניל תחת הדובעל ליבקמבו וניה טלחהבו ,םישנאה בורל יעבט הארנש ,תונורתפ לש ןורחא גוס םיקפתסמה םישנאב דקמתמ ,ןאכ דע וגצוהש תונורתפהמ ינשדח תוחפ רתויב העודיה אמגודהו ,תונולחל סקוניל ןיב interoperability-ב תרשכ ןה בלתשהל סקונילל תרשפאמה ,הבמאסה תנכות הניה הז םוחתב NT תרשכ ףא דקפתל ,(SMB) טפוסורקימ לש תשר תביבסב חוקלכ ןהו ,תוספדמ ,םיצבק ומכ ,םישורדה םיתורשה לכ תא קפסלו ,רבד לכל .'וכו לש רתאב םג העיפומ ,ןאכ וגצוהש תונורתפה בור לש תרדוסמ המישר http://www.winehq.com/others.html :תבותכב ,Wine הב ,תירותסמה Transmeta תרבח תא ריכזהל שי ,הזה ףקשה םוכיסל תקסוע תועומש יפ לעש ,סדלברוט סוניל סקונילה חתפמ םג דבוע ,ליבקמב תונוש הלעפה תוכרעמ ץירהל לגוסמ היהיש דבעמ חותיפב .תונולחו סקוניל לשמל
אבה קלחה | םדוקה קלחה