תומגמו םירפסמ - '99 סקוניל
םוכיס :8 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ראורבפב 25 99-א"ת-דלרוו-טנרטניא תרגסמב ךרענש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
םדוקה קלחה
.סקונילל רובעל םישנאה בורמ םיענומש םינושה םימוסחמב ונחתפ השק ,םישמתשמ ןוילימ הרשע לעמ ,סקוניל לש תיחכונה הצופתב םנמא 1998 תנשב 212%) תונורחאה םינשב היהש לודיג בצק ותוא לע רומשל םירזוח םיבוכיע תורמל הז לודיגל התכז סקוניל ךא ;(IDC פ"ע לובמבו הרעסב החתפנ 1999 תנש .תונוש תויגולונכט תמלשהב םינשנו ףא אלא ,1998-ב ררשש רוגיפה תא קר אל ירמגל תוקחומה ,תוזרכה לש יתכרעה ןכלו ,סקונילל רובעל םיבר םישנאמ וענמש םימוסחמה תא תיטננימודל ךופהת סקוניל ,1999-ב םג רמשיי ררחסמה לודיגה בצקש .desktops-ה םוחתב תיטירק הסמ גישת ףאו ,םיתרשה םוחתב תצופת היופצ ןתוכזבש תונושה תויוחתפתהה תא ןייצמ 13 ףקש .1999-ב םג לודגל סקונילה אלא ,הרקש רבד הנניא ,הז רשקהב ריכזהל שיש הנושארה "תוחתפתה"ה ,בכעתהל הכישממ ,W2K היוניכב העודיה ,2000 תונולח :הרק אלש רבד .םייתניב םדקתהל סקונילל תנייוצמ תונמדזה וזו ,ומלשוהש םיברה םיישפוחה םיטקייורפה ןבומכ איה ,הינשה תוחתפתהה אל תוארנ ןקלחש תורמל ;ולא תוזרכהב תועטל ןיא .11 ףקשב ורכזוהו הבושת ןה השעמל ,םדוק ורכזוהש םימוסחמל תורושק אלו תויטנבלר דוק תסיפ קר ונניא ,שדחה לנרקה לשמל .ולא םיכרצל תמלשומ ,סקוניל תנקתהב םיישקה רקיע ,םדוק ונייצש יפכ ;תיגולונכט הכימתמ אלא ,יביטימירפ קשמימ וא תויתודידי רסוחמ אל םיעבונ ךמות שדח לנרק .םינושה םינקתהל םירביירד רדעהמו הרמוחב היוקל תכפוה הנקתהה ףיקע ןפואב ןכלו ,הרמוח לש רתוי בחר ןווגמב םירופיש תועצמאב םג גשומ תויתודידיה רופיש .רתוי תיתודידיל ילהנמו ,GNOME-ו KDE-1.1 ומכ פוטקסד תוביבס תונימז ,הבמאסב ,ןפוא ותואב .Enlightenment-ו FVWM תמגודכ םירפושמ תונולח עגרבש יתכרעהו ,םירחא םימוסחמ םג םייגולונכטה םישודיחה םיריסמ 6.0 הסריג ילוא ,ולאה םישודיחה לכ תא ללוכה םלשומ ןורתפ גצויש .סקונילה תצופתב ףסונ קוניז יופצ ,RedHat לש הכימתה רדעה היה ,סקונילל רובעל םיבר םישמתשממ ענמש ףסונ םוסחמ קפס ףא היה אל םישדוח רפסמ ינפל ,יתנייצש יפכ .הרמוח יקפס דצמ יקפס לכ טעמכ הלגעה לע וצפק הנורחאל .סקונילב ךמתש עודי הרמוח .םירחאו ,לד ,HP ,סקיפרג-ןוקיליס ,קאפמוק ,IBM :םכותבו ,הרמוחה ,םישדוח רפסמ ינפל דע .םיירחסמ םימושייב רוסחמ ונרכזה ,ןכ ומכ לש תונורתפה דבלמ ילוא ,סקונילל יניצר םושיי ףא ןימז היה אל תבסהל ,הנכותה תורבח בור תא ףרוגה לג ללוחתמ הנורחאל .פייקסטנ וב ,םינותנה יסיסב קוש תא ריכזנ םא יד .סקוניל תביבסל ןהירצומ ,סייבייס ,לקרוא :סקוניל תואסריג ואיצוה תולודגה שש ןיבמ שמח .(DB2 תנכות) IBM-ו ,(סרגניא) CA ,סקימרופניא בוש ץיצהל יד .םימייוסמ תונולח ימושייב תולתה היה ףסונ םוסחמ ,ןיטולחל ץרפנ הז םוסחמש ,הרורב הנקסמל עיגהל ידכ םדוקה ףקשב .ץורית רתוי הווהמ אלו םיטקייורפה דצל .תירבעה הכימתה אשונ וניה ןורחאה םוסחמה םייניעה בורש חינמ ינא ,הז םוחתב םיעצבתמש םינושה םיישפוחה תויעבל םייביטמיטלוא תונורתפ ותושרב שיש ימכ ,יילא תואושנ םקלח ,םינוש תונורתפ לע בורקב זירכהל ןווכתמ ןכא ינאו ,תונושה .תלבוקמה תרוסמל םאתהב ,סקוניל ישמתשמל םניחב םינימז ויהי
םדוקה קלחה