סקונילל תירבע הכימת
םיבשחמב תירבעה תויעב :1 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה
תוביבסה לכל תופתושמ ,(1 ףקש האר) םיבשחמב תירבעה תויעב בור תכרעמל קר אלש יאדוו ,UNIX תוכרעמל קר אלו ,הלעפהה תוכרעמו שגינש ינפל ,יללכ ןפואב תויעבה לכ תא רוקסנ ,וז הביסמ .סקוניל .סקונילל יפיצפסה םושייל תידוחיי הנניא ,תירבעב דובעל הצרנשכ הב לקתינש הנושאר היעב םייניטל אל םיות קיפהל לכונ אל ,תפסונ הפשב הכימת אלל :תירבעל תוביבס ויה רבעב .םישקמ יופימב ךרוצ שי ךכ םשל .תדלקמב הדלקהמ תבוטל ןיטולחל תבשוה םייוסמ יניטל ותש ךכ ,עובק יופימב וקפתסהש תא קיפהל היה ןתינ ןיידעש ןפואב רבדה עצוב ללכ ךרדב .תירבע תוא .(הלודג תואו הנטק תוא) הלש תורוצה יתשב אל םלוא ,תיניטלה תואה םישקמה יופימ לע ןכלו ,ןובשחב אב רבדה ןיא ,תוינרדומ תוביבסב תירבעל תילגנא הביתכ תפשמ רובעל היהי ןתינש ךכ ,ימניד םג תויהל םישקמ ףורצ תועצמאב שמתשמה י"ע ןה םיעצובמ ולא םירבעמ .הרזחבו ןהו ,תוינכות ךותמ הלעפהל תונתינה API תויצקנופ י"ע ןה ,םייוסמ .(טלק הדש לש ישאר ןוויכ תפלחה לשמל) תרחא הלועפ לש האצותכ קיפסמ הז ןיא - תיסרפו תיברע תירבע - תוינוכית-חרזמה תופשב הכירצ תוא לכ ןכלו ,לאמשל ןימימ תובתכנ ולא תופש .הפש רובעל תובר םימעפ ,ךכמ הריתי .תילגנאמ ךפיהלו ,התמדוקל לאמשמ עיפוהל :ךבוסמ רתוי ףא םיתעלו ,ירבע-ילגנא לשמל ,ברועמ וניה טסקטה .'וכו (באט) הציצח יות ,םינוש םיילארטינ םיות ,תורפס לאמשמ ןה הביתכ תרשפאמ תירבע הכימת ,הז ךרוצ לע תונעל ידכ רחבנ תונשי תוביבסב .טלק הדש ותואב ףא ,לאמשל ןימימ ןהו ,ןימיל תא תורחוב תוינרדומ תוכרעמ םלוא ,שמתשמה י"ע ןירשימב ןוויכה אל אנ) דילקמ שמתשמהש ןכותה י"פע ימניד ןפואב יחכונה ןוויכה לוכי הדשה ;הדשה לש ישארה ןוויכה םע ,יחכונה ןוויכה תא לבלבל הפשה תא גציי יחכונה ןוויכה דועב ,םייוסמ ןוויכל רשוימ תויהל םייושע םיות :בל םישל אנ .('הפיחד'ב סנכיי טסקטהו ,הכופהה םא ,לשמל ;הינשה הפשב אצמנ שמתשמהש תורמל ,תחא הפשב טלקיהל לבקתהל היושע ,ץוחל Shift-ה שקמשכ ות דילקמ ךא ,תירבעב שמתשמה .ןוויכה תא חרכהב הביתכמ אל תיחכונה הפשה ףאש ךכ ,תילגנא תוא עוציבל השק ,םיירבע םיכמסמ תכירע לשמל ,תירבעב הפוצר הדובע תעצבתמ הדובעה בור םהבש םימושייב ךכו ,לאמשל ןימימ ישאר ןוויכב ,טלקה תודש לש לאמשל ןימימ ישאר ןוויכל םושייה גאוד ,תירבעב לבוקמל ךפה ,ךכ תובקעב .הנימי רושיי םג - ישארה ןוויכה םע דחיו קר אלו ,ךסמב םיטקייבואה לכ תא (יאר תנומתל המודב) ךופהל גהונה יתת ,לאמשל ןימימ ענ (menu-bar) ישארה טירפתה ךכ .טלקה תודש תא check/radio-boxes-ב םירוטקידניאה ,הלאמש םיחתפנ םיטירפתה ןכו ,טסקטל לאמשמ option-menu לש bar-ה ,טסקטל ןימימ םימקוממ ,(2 ףקש האר) "Right to Left Geometry" הנוכמ הז ךופיה .האלה .ךופיהה רושפיא וניה ,רתוי ךבוסמה :םיירקיע םירבד ינשב ךורכו םוש ןיא ,תויאנולחה תוביבסה בור לש םייפרגה םיטנמלא הבורב תוירפסה לש דוקב םייתועמשמ םייוניש סינכהל שיו ,ךופיה תורשפא םיטנמלאב ףא :הכאלמה תמייתסמ אל תאזב םלוא .תאז רשפאל ידכ םא ,לשמל ךכ .לדחמה תורירב תא םג תונשל שי ,םכפוהל ןתינש אלו הנימי רושיי רבדה תועמשמ ,ותליחתל רשוימ ירבע טקייבוא .הלאמש קוסיעה תורמל .םיטנופב הכימת וניה ,ול גואדל שיש ףסונ אשונ חותיפב העקשהה תניחבמ ןה ,ילוש לקשמ ול שי ,הז אשונב םזגומה לש ללוכה ףקיההמ םיזוחא השולש-םיינשכ הווהמ םיטנופב לופיטה) םושייב םיכורכה םימתירוגלאה) ישוק תניחבמ ןה ,(תירבע הכימת תיגולונכט הניחבמ םיטנופה לע לדוג ירדסב םילוע ,תוינוויכ-וד קר ספות םיטנופה אשונ) שמתשמה תניחבמ ןהו ,(חותיפל ישוקו לקשמה .(תונושה תוירבעה תוכימתה לש דועיתהמ םירופס םיזוחא ,בווב תירבעל ןתינש יוגשה לופיטהמ עבונ םיטנופל קנעומה םזגומה .ךשמהב רובידה תא ךכ לע ביחרנו לולכת תירבעה הכימתהש לדתשהל שי ,םיטנופ לש טועפה לקשמה תורמל תספות תוא לכ םהב) םיינויצרופורפ :םהלש םיירשפאה םיפורצה לכ תא ,םיליגרו םינמש ,(בחור ותוא תוא לכל םהב) fixed-ו (הנוש בחור םג םיטנופ ויהיש יאדכ .םינוש םילדגב ןבומכו ,םיטומ אלו םיטומ ןהו ,לדוג לכל הייטהל ןתינה (Type1 וא TTF) יליבאלאקס טמרופב ותוכיא ךא ,דחא לדוג קר קפסמ םנמאש (BDF וא fon) bitmap טמרופב .יתועמשמ ןפואב ההובג שיש םיבר םינטק םיאשונ םימייק ,הכ דע וטרופש םיאשונה לכל ףסונב לש headers-ב םתרדגהו תירבעה לש םינושה םידודיקב לחה ,םהב לפטל רדגומ םהלש header-בש ינורטקלא-ראוד ירסמ ומכ) תונוש תונכות הלכו ,םינוש תירבע ינקת ןיב תורמהבו locale-ב ךשמה ,(דודיקה םגש גואדל שי ,ךסמה לע הנוכנ הגצהל ףסונב .תועדוה לש םוגרתב תא םהיכרצל םילצנמ םימייוסמ םימושיי .הכלהכ תירבעה גצות תספדמב .עונמל שי תאז תאו םיירבעה םידודיקה שומישב אצמנה ינימשה טיבה ץירהל רשפאת הבוט תירבע הכימת ,ןאכ דע רומאה לכל ףסונבו אלל ףאו ,םהב יוניש לכ אלל ,הריבס תירבעב םימייק םימושיי םיעדומ םניאש םייראניב םימושייל הפוקש הכימת רמולכ) היצליפמוק .(תוינוויכל היצזילקולה יאשונ :תירבע הכימת לש תיקסעה היעבה לע םילימ המכו יתנשה ימלועה קושה ,רתוי םייפיצפס תויהל םא .םירקי םניה םוגרתהו Allied רקחמה תרבח יפ לע) רלוד דראילימ 11-כ לע םויכ דמוע רתוי םוכחת שרוד תוינוויכ-ודה אשונ .(Business Intelligence יטמוטוא םוגרת לש אשונה דבלמ ,תופש לש תורחאה תויעבה בורמ םייקה קושה ,תאז תורמל .רתויב ךבוסמה ןבומכ אוהש ,הנוכמ י"ע לע דמועו ,ריעז אוה (תיברע וא/ו תירבע) תינוויכ-וד הכימתל אלא ,ןטק הכ תירבעה ישמתשמ רפסמש יד אל .ל"נה םוכסהמ קיקלח היושע םנמא ,םייוסמ רצומל תירבע הכימת .הצופק םדיש םג ררבתמ ונניא ךכ י"ע גשומש תוריכמב לודיגה םלוא ,ףסונ קוש ול חותפל ותסריגב םג תומייק רצומב תוכורכה תואצוהה ראש יכ ,יטנבלר רצומה תריכממ ףסונה חוורה יפל דדמנ 'קוש'ה ןכלו ,תירבעה הכימת קפסל ידכ שורדה תועשה רפסמב הז 'קוש' קלחנ םא .לארשיב לע ךרעב דמועש ףירעת לבקנ ,םייטנבלרה םירצומה לכל התואנ תירבע ןאכש ,רוכזל שי .ןיינעה תשחמהל ,עצוממ ד"וע לש ףירעתמ תיאמ עוצקמ ילעב לע אלו ,תדחוימ תונמוימ ילעב הנכות יחתפמ לע רבודמ םלועב וב םיקסוע םירחא םיפלא תואמש םוחתב םיקסועה ,ד"וע ומכ .בחרה לכ ונל ןיא תיקסעה היעבל ,םדוק וגצוהש תוינכטה תויעבל דוגינב וא ,ןיד-תכירע ומכ ,רתוי יחוור םוחתל רבעמ דבלמ) םימסק ןורתפ (-: םיבשחמה ףנעב רחא םוחת תוחפל
אבה קלחה