סקונילל תירבע הכימת
(תיגול) תעמתשמו (תילאוזיו) תיתוזח תוינוויכ :2 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה

(3 ףקש) תיתוזחל תעמתשמה תוינוויכה ןיב םילדבה

ןהו ישאר ןוויככ ןה ,לאמשל ןימימ תירבע בותכל היהי ןתינש ידכ וא ,והשלכ ךופיה עצבתהל בייח ,('הפיחד' בצמב) ינשמ ןוויככ .הדלקהב םיכורכה םיבלשהמ רתוי וא דחאב ,רתוי םכחותמ םתירוגלא ,(תילאוזיוה וא) תיתוזחה הטישה ,רתוי תיביטימירפהו הנשיה הטישב דילקנ לשמל םא .טלקה בלש אוה םייונישה רקיע םיסנכומ וב בלשה םוקמב ,הדלקוהש תואל לאמשמ הדלקהה םותב ןמסה בצייתי ,ף"לא .ף"לא תואל לאמשמ סנכית איה ,ת"יב דילקנ תעכ םאש ךכ ,הנימימ ,ת"יב תואב ליחתמש טסקט לבקי אוה ,הדשה ןכות תא ארקי םושייה םא ,ןורכזב ןסחואי טסקטהש רדסה םג היהי הז .ף"לא תואה הירחאל קרו .הז רדסב תרושקתב ורבעי ףא תויתואהו ,קסידב םשל והשלכ דוביעב ךרוצ לכ רתוי ןיא ,ךופיה רבע רבכ טסקטהו תויה םינקתה י"ע הגצהל ןכומ טסקטה .תספדמב ותספדה וא ךסמה לע ותגצה .ןימי-לאמש ןוויכב קר םיכמותש ןורכזב ןסחואמ טסקטה תעמתשמה הטישב ,תיתוזחה הטישה תמועל תא ונדלקה וב רדסל המודב ,ת"יב הירחאל קרו ף"לא רמולכ ,הכלהכ הטישה .תרושקתב רבעוישו קסידב ןסחואיש רדסה םג הזו ,םיותה םימלקדמ ונייה וב רדסה ותוא והז יכ ,'תיגול תוינוויכ' םג היורק רדסה יפל עבקנ םיותה רדס .רחא והשימל םתוא םיביתכמ וא םיותה תא םירבועשכ ךסמה לע םיגצומ םה וב רדסה יפל אלו ,םהלש ינורקעה ליעפהל שי ,תיתוזחה הטישל דוגינבו ,ךכ םושמ .ןימיל לאמשמ םהילע .ךסמה לע םתגצה ינפל ,םיותה רדס תא הנשיש םתירוגלא טסקטה לע .BiDi Algorithm :וא ,תוינוויכ-ודה םתירוגלא הנוכמ הז םתירוגלא ,וז הטישב םייתועמשמ םייוניש רבוע טלקה םגש הארנ הרואכל םלוא הביסהש אלא .לאמשל ןימימ םיבתכנ וא םיפחדנ ויה אל םיותה תרחא םג ברועמ טלקה יכילהת בורבש הדבועה איה ,וזה תיטפואה הילשאל אלו ,ךסמה לע עיפוהל םידילקמ ונאש םיותל םרוג טלפה ןונגנמ .טלפ ,תואמסיס לש לשמל ,םימייוסמ טלק תודשב .בשחמה ןורכזל טלקיהל קר המ ,(ודלקוהש םיותהמ םינוש םיות גיצמ וא) לעפומ אל טלפה ןונגנמ .טלפ םג הפ ברועמ תמאבש שיחממש תא ןייצמה ףסונ רטמרפ םילבקמ םינושה םימתירוגלאה ,ללכ ךרדב הטישב רידנ לאמש-ןימי ישאר ןוויכב שומישה .'ישארה ןוויכה' ןוויכל ללכ ךרדב םינווכתמ 'תיתוזח הטיש' םירמואשכו ,תיתוזחה ינשב םישמתשמ תעמתשמה הטישב ,תאז תמועל .ןימי-לאמש ישאר 'תיגול-ימס תוינוויכ' חנומה שרתשה הנורחאל .םיישארה םינוויכה .ןימי-לאמש ישאר ןוויכ םע תעמתשמ תוינוויכ רובע

(4 ףקש) אמגוד

ןסחואי טושפ טסקט דציכ הוושנ ,תוירקיעה תוטישה תא םיגדהל ידכ ,ד"וי ,ם"מ ,ן"יש :אבה רדסב ,"Eli ימש" טסקטה תא דילקנ םא .ןהב תחא לכב הנוש רדסב ןסחואי אוה ,'i' ףוסבלו ,'l' ,'E' ,חוור ,ם"מ ,ד"וי ,חוור ,'i' ,'l' ,'E' לבקנ ,תיתוזחה הטישב .תוטישהמ ,'l' ,'E' :המוד ןפואב ליחתת תיגול-ימסה הטישה .ף"לא ףוסבלו .ד"וי ףוסבל קרו ,ם"מ ,ן"יש :הנוש היהי ךשמהה ךא ,חוורו ,'i' םילמה רדס םג ,לאמש-ןימי ישאר ןוויכ םע ךא תעמתשמה הטישב .'i' ףוסבו ,'l' ,'E' ,חוור ,ד"וי ,ם"מ ,ן"יש :ךפהתי

(5 ףקש) ישארה ןוויכב תולתה תייעב

ןוויכ ,תוירבעה תוכימתה בורב :היעב תרצוי ישארה ןוויכב תולתה ןתינ רושייה ןוויכ םלוא .טסקטה רשוימ וילא ןוויכה יפל עבקנ הז ,שמתשמה י"ע םג אלא ,ןתינכותה י"ע קר אל העיבקל ללכ ךרדב תועצמאב עצובמ רבדה תוירבעה תוכימתה בורב) יביטקארטניא ןפואבו לולע טסקטה ותוא ,ךכמ האצותכ .(<Ctrl><Shift> םישקמה ףורצ שומיש השענ םהמ דחא לכבש םושמ ,םינוש םירשקהב הנוש תואריהל .םושייה תעידי אלל ,הנוש ישאר ןוויכב יכ רידגמ Unicode לש BiDi-ה םתירוגלא ,וז היעב רותפל ידכ .רושייה ןוויכ יפ לע אלו ,טסקטה ןכות יפ לע עבקיי ישארה ןוויכה תואה תאיצמל דע טסקטה קרסנ ,ןקתב טרופמש יפיצפסה םתירוגלאה יפל םיילרטינ םיותו ,קוסיפ ינמיס ,םיחוור ,תורפס טעמל) הנושארה היהי ישארה ןוויכה ,תיניטל איה האצמנש הנושארה תואה םא .(םירחא ןוויכה ,תירבע היהת הנושארה תואהש הרקמב וליאו ,ןימי-לאמש .לאמש-ןימי היהי ישארה אל אוה רעצה הברמל ךא ,ילמיטפוא ןורתפ קפסמ םנמא הז םתירוגלא toolkit-ב וילע הססבתהש ןאס טעמל ,יניצר םרוג ףא י"ע טעמכ ץמוא .Swing יורקה ,הוא'גל הלש שדחה ןיימדנ .ןיטולחל םלשומ ונניא הזה ןורתפה ףאש ררבתמ ,ךכל ףסונב .ןימיל לאמשמ בתכנש ,"ןיק killed לבה" ילגנאה טסקטה תא לשמל תירבע תואב םייתסמ םג אלא ,(ף"וק) תירבע תואב ליחתמ קר אל אוה תא םיללכשמ ונייה וליא םג .תוירבע ןה ויתויתוא בורו ,(ד"מל) טסקטב רבודמש תוהזל חילצמ היה אל אוה ,Unicode לש םתירוגלאה איה הכופה אמגוד .תאז תרשפאמ תישונא היצנגילטניא קרו ,ירבע .לאמשל ןימימ בתכיהל רומאש ,"Abel תא גרה Cane" ירבעה טסקטה תיניטל תואב םייתסמ םג אלא ,('C') תיניטל תואב ליחתמ קר אל אוה תוהזל תורשפא םוש ןיא ןאכ םג .תויניטל ןה ויתויתוא בורו ,('l') .תישונא היצנגילטניא אלל ירבע טסקטב רבודמש

(6 ףקש) תעמתשמ/תיגולה תוינוויכה תונורתי

ךכ ידכ דע ,םימוצע םה תעמתשמה תמועל תיתוזחה הטישה לש תונורסחה וניה ןושאר ןורסח .תוינרדומ תוביבסב תישומיש אל טעמכ איהש םיות רפסממ רתוי םירשפאמ אל םינוש םימושיי .היוגש תורוש תריבש .'השדח-הרוש' יותב חוור יות םיפילחמ ךכ םשלו ,הרושב םייוסמ תליחתש ךכ ,ךופה וניה ןורכזב םילמה רדס ,תיתוזחה הטישב םלוא הרושב עיפוי טפשמה ףוס וליאו ,הנורחאה הרושה עיפות טפשמה .הנושארה ךייושת "ילא" הלימה ,לשמל ךכ ;יוגש ןוימל םג םורגי ךופהה רדסה .שבתשהל םילולע שופיחה ינונגנמ םג .ף"לא תואל םוקמב ד"וי תואל םייוניש סינכהל םיבייח ,תופסונ תויעבמו ולא תויעבמ האצותכ ענומה רבד ,תיתוזח תוינוויכב םישמתשמה םימושייב םייתועמשמ םילמב וא ,'תוינוויכל םיעדומ םניא'ש םימושייב תירבע הכימת וננוצרבו ,תירבע הכימת אלל ל"וחב ובתכנש םימושיי - תורחא םייוניש סינכהל תורשפא ןיא רשאכ ,םושייל ףוקש ןפואב 'םרייגל' הביסמ ןיבו ,ןימז אל רוקמה דוקש םושמ םא ןיב ,ומצע םושייב ומכ ,הלעפהה תכרעמ תמרב תוירבע תוכימתש הביסה םג תאז .תרחא תונשל ךרוצ היה תרחא ,תעמתשמה הטישב תודבוע ,'תונולח' תכרעמל .ולא תוביבס תחת םיצרה םימושייה יפלא לכ תא ןוויכה םא ףא ,םינותנ ןדבואל םג םרוג תיתוזחה הטישב ןוסחא ,ןימי-לאמש וניה ישארה ןוויכהשכ לשמל .ונל עודי היהי ישארה ולש תועמשמה םא תעדל ךרד לכ ןיא ;"12א" יתוזחה טסקטה ונל ןותנו ,תחא ללכב וא ,ף"לא ,םייתש ,תחא אמש וא ,םייתש ,תחא ,ף"לא איה ,תאז שיחמהל ידכ .הרוק היה אל הז תעמתשמה הטישב .םייתש ,ף"לא תחת Notepad לשמל) תעמתשמ תוינוויכ לעב םושייב ןולח חותפל וסנ ,(<Ctrl><Shift> י"ע) הלאמש ותוא ורשי ,('תונולח'ל תירבע הכימת ,השדח הרוש ,ף"לא ,'2' ,'1' ,השדח הרוש ,'2' ,'1' ,ף"לא ובתיכו :האבה הנומתה לבקתת םנמא .'2' ,ף"לא ,'1' - תישילשה הרושבו
12א
12א
12א
ףורצ לע הציחלו ונומיס י"ע לשמל) הנימי טסקטה רושיי םלוא :האבה הנומתה תא רוציי םישקמה
12א
א12
2א1
תא םילבקמ ונייה ,תיתוזחה הטישב רבודמ היה וליא ,תאז תמועל .םינוש םינכת ודלקוה רוקמבש תורמל ,תורושה שולשב טסקטה ותוא - תפסונ היעב הלש ,תיברעה הפשל םג תפתושמ תוינוויכ-ודה תייעב ףילחהל שי ,תיברע הכימתל תיחרכה הנוכת ,תויתוא רוביח רשפאל ידכ יפל ,המידק וא/ו הרוחא תורבחתמה תויתואב ןתגצה תעב תויתוא תמייק המוד היעב .ןהירחאלשו ןהינפלש תויתואה יפלו הלימב ןמוקימ דואמ המוד ןונגנמ ךכ םשל ליעפהל שיש ררבתמ .ידנליאתה בתכב םג תבייחמ ולא תופשב הכימת ןכלו ,תעמתשמ תוינוויכ עצבמש ןונגנמל ידכמ ןטק םלועב תירבעה ישמתשמ רפסמו תויה .תעמתשמ תוינוויכ ירבוד רובעו םרובע םידרפנ תוינוויכ-וד ינונגנמ חותיפ קידצהל -ןיב internationalization יטקייורפ ,(תיאתה םג ילואו) תיברעה .תעמתשמה הטישב דימת טעמכ ועצובי םיימואל הטיש וכפה ,תיברעב םג ךומתל ךרוצהו תעמתשמה הטישה לש תונורתיה םיסחייתמ אל ףא םקלחש ,םיימואלניבה םינקתה לכ לש םתביבחל וז םינקת םג דגונ וז תנשוימ הטישב שומישש ךכ ,תיתוזחה הטישל ללכ לכ טעמכו ,וטקפ-הד ןקתל םג הכפה תעמתשמה הטישה .םיימואלניב ןיידעש ןורחאה רצבמה) HTML יכמסמ דבלמ ,תירבעב םימייקה םיכמסמה .תעמתשמה הטישב םיבותכ ,(תיתוזחה הטישה ידיב קזחומ
אבה קלחה | םדוקה קלחה