סקונילל תירבע הכימת
Webfont - םייאלכה תטיש :3 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה

(7 ףקש) Webfont

םקלח ;תיתוזחה הטישב קוידב םיבותכ םניא HTML יכמסמ םג ,השעמל בותכ אל ,תרחא בותכש בורה םגו ,תעמתשמה הטישב ללכב םיבותכ הכפה רעצה הברמלש ,הרזומ םייאלכ תטישב אלא ,תיתוזחה הטישב התוא הנכנ תוחונ םשל .םיירבע טנרטניא ירתאב תלבוקמה הטישל .םיטנופל רשק לכ הל ןיאש תורמל ,(Webfont :תילגנאב וא) טנופבוו לכ טעמכ םלוא ,תיתוזחה הטישב בותכ יטאטסה טסקטה םנמא ,וז הטישב תודש :תעמתשמה הטישב םיבותכ HTML-ה תפש לש םירחאה םיטנמלאה .דועו ,הוא'ג ינומושיי ,םינצחל ,םיטירפת ,םיכמסמה תורתוכ ,טלק .טלפל טלקה ןיב המאתהה-יא לשמל :תורומח הז בוברע לש תוכלשהה .ימואלניב שופיח עונמב "םילשורי" הלימה תא םידילקמ ונאש חיננ הטישב שופיחה עונמ י"ע הטלקנ איה ,טלק הדשב הדלקוה הלימהו תויה וסקדנואו ורתואש "םילשורי" הלימה לש םיעפומה בור םלוא .תעמתשמה הנעמב םתוא קפסי אל אוהו ,תיתוזחה הטישב םה שופיחה עונמ י"ע ,שופיחה עונמב "םילשורי" הלימה תא בוש דילקנ םא .וזה התליאשל רתוי הובג רפסמ לבקל עתפונ ,("ירושלים") הלחתהל ףוסהמ םעפה ךא .תואצות לש ימושיי לע ,תיטירק הנניא שופיח יעונמ לע בוברעה לש הכלשהה דועב תונשל שיו ,תינסרה תועמשמה ,טנ-הרטניא ימושיי תוברל ,םירחא בוו ,וז הפורטסטק תכסוח התיה תרחא הטיש לכ .רוקמה דוק תמרב םבור תא לכב תחא תיבקע תוינוויכ תטיש תרמשנ דוע לכ .תיתוזחה הטישה ףא הרקמב .בוו ימושייב יוניש םושב ךרוצ ןיא ,HTML לש םיטנמלאה םלוא .םדוק וטרופש תיתוזחה הטישה לש תונורסחה תא לובסנ ,עורגה תורשע העורג הניה האצותה ,תוטישה יתש ןיב בוריע רצונש עגרב .םינומ היורק הטישהש תורמלש ונרמא םנמא :הבושח הרעה ןאכ ריעהל םיבייח ?הז םש ץצ ןיאמ ,ןכ םא .םיטנופל רשק לכ הל ןיא ,Webfont הכ םיקזנ המרג אלמלא ,תעשעשמ תויהל הלוכי התיה רופיסה תולשלתשה טסקט לכ תקדוב 'תונולח' תכרעמ :לארשיב טנרטניאה תרידחל םימוצע ,גצומ תויהל רומא אוה ובש טנופה יפלו ,ךסמה יבג לע ותגצה ינפל םיטמרופהמ קלחל הפיסוה טפוסורקימ תרבח .תונוש תוטלחה תלבקמ איה םינויפאהמ דחא .םינוש םינויפא םינייצמה םיפסונ תודש םיטנופה לש שומיש ךות גצומ תויהל רומא טסקט רשאכ .תוינוויכ-וד וניה ולאה ינפל תוינוויכ-וד םתירוגלא טסקטה לע לעפומ ,ינוויכ-וד טנופב .הכלהכ גצוי אוה ירבע טסקטב רבודמ םאש ךכ ,ותגצה ,תירבע הכימת אלל םג םיירבע טנרטניא ירתאל תשגל היהי ןתינש ידכ לפטת הלעפהה תכרעמש םוקמבש ,הללמוא הטלחה רבעב הלבקתה - תורחא םילמב וא ,'ךופה' הליחתכלמ ובתכיי םיפדה ,תוינוויכב ,ליעל וטרופש וזה הטישה תונורסח ללש דבלמ .תיתוזח תוינוויכב ירסחל הנרתפית אל תוירקיעה תירבעה תויעבש הזה ןויערה יגוה וחכש בותכל ולכוי אל ןיידע םה .הז ךופיה רחאל םג ,תירבעה הכימתה וא לאמשל ןימימ הביתכ לע רבדל אלש ,תחא תירבע תוא וליפא לע ססובמה ינרדומ web םושיי םוש ליעפהל ולכוי אל םה .הפיחדב םושמ ,םיירבע םירתאל ועיגי אל ללכב ילוא םצעבו ,שמתשמהמ טלק שופיחה יעונמב םיירבע םיטסקט שופיח עצבל תורשפא םהל ןיא םגש ברקמ "םיטעמ" םתוא ויה ,חכשנש ףסונ ילוש טרפ .םיימואלניבה םיקוקז םה ןיאש יד אל ;תירבע הכימת םהל שיש ,תירבעה ירבוד םגש םושמ ,ירבע טסקט אורקל םהמ ענומ ףא אוה אלא ,ל"נה 'ןורתפ'ל םאו ,טסקטה לע תוינוויכ-וד םתירוגלא הליעפמ םהלש הלעפהה תכרעמ .אירק אל טסקט לבקתי יזא ,ףדה בתוכ י"ע ךופיה רבע רבכ אוה הבה" :םיטנופה לש תוינוויכ-ודה ןויפא תומדב הלגתה "אלפה ןורתפ" אל םהש רידגנ םהלש ןויפאבש םיטנופ ןועטל םישמתשמה תא בייחנ תירבעה תא ףוקעל חילצנו 'תונולח' תכרעמ תא לבלבנ ךכו ,םיירבע הנוכתה לע וססבתהו ,םימכחה תצעומ ירבח ורמא ,"!הלעפהה תכרעמ לש ךכב םלוא .ירבע טנופב רבודמ םא קר טסקטב לפטל תירבעה הכימתה לש הכימתה םא :םישדח םיבחרמל ,םהלש תוארה רצוקב תכל וקיחרה םה יאדוו ,ירבע ות םוש דילקהל היהי ןתינ אל ירה ,תלרטונמ תירבעה :'ןורתפ' אצמנ ךכל םג ךא .הפיחדב וא לאמשל ןימימ בותכל אלש HTML-ה יביכרמ ראש וליאו ,יטטסה טסקטה לע קר עיפשי ןעטנש טנופה ...תעמתשמ תוינוויכב דובעל וכישמי .Webfont ארקנ ,ירבע אל טנופכ הלעפהה תכרעמ ינפב ההדזמש טנופה ,ירבע-יטנאה טנופה לש הניעטה ךילהתלש אוה ,רתויב ךחוגמה רבדה םיטנופה םוקמב אבשו תירבעה הכימתה תא לרטנל דעוימש טנופה ..."ירבע טנופ תניעט" :םיארוק ,תכרעמב רבכ םילולכש םיירבעה .תורצויה תא לבליב ןאכ והשימש קפס ןיא
אבה קלחה | םדוקה קלחה