סקונילל תירבע הכימת
הדובע-תונחתל תירבעה הכימתה :4 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה

(8 ףקש) הדובע-תונחתל תירבעה הכימתה

רמ-לא תרבח לש ירחסמ רצומ הניה הדובע-תונחתל תירבעה הכימתה .םיבר םיקלח תללוכה ,תבכרומ הליבחב רבודמ .מ"עב הנכות הבוט תירבע הכימתש תושקהו תוברה תויעבה טוריפב רמאמה תא ונחתפ הדובע תונחתל תירבעה הכימתה ךיא טרפנ תעכ .ןתיא דדומתהל הכירצ שדקוה רבכש םושמ ,הריהמ הריקסב קפתסנ ךא ,ולא תויעב םע תדדומתמ .ןמצע תויעבה רואתל רתוהו יד הגוצתה םגו ,תינוויכ-ודו תינושל-וד הביתכ תרשפאמ הליבחה ,תישאר םלוא .שרדייש ישאר ןוויכ לכב ,ןוכנ תעצבתמ ברועמ טסקט לש -תונחתל תירבעה הכימתה ,תורחא תוביבסב תוירבע תוכימתל דוגינב ןתינו ,תעמתשמ תוינוויכב ןהו תיתוזח תוינוויכב ןה תכמות הדובע טקייבואה תמר דע ,איהש המר לכב הצוחנה תוינוויכב רוחבל .(Widget :X-ה תפשב) טרופמש יפכ ,Right-to-Left-Geometry-ל האלמ הכימת תנתינש ןבומ תורירב ךופיה םגו ,אוהש טקייבוא לכ ךופהל תורשפאה םג :הלחתהב יאר-תנומת רוציל תורשפאמ ולא תונוכת .ירבע טקייבוא רובע לדחמה תא הרידגמה ,resources-ה ץבוקב תחא הרדגה י"ע ,םלש םושיי לש .'םיירבע'כ םושייה לש םיטקייבואה לכ ליבומה שמתשמה קשמימל האלמ תירבע הכימת הליבחב הלולכ ,ראשה ןיב ןתינו ,'רויג' ורבע widgets-ה לכ .Motif ,הדובעה-תונחת לש םהינייפאמ לע םיטלוש הב הטיש התואב תוירבעה םהיתונוכת לע טולשל ייוניש אללש ךכ ,רוחאל האלמ תומיאת תמייק .resources :םירחאה .ירוקמה Motif-ה ומכ קוידב דקפתל Motif-ה ךישמי ,תורדגה יתש .תימניד הירפסכ ןהו תיטטס הירפסכ ןה תקפוסמ Motif-ה תיירפס ,תיראניב תומיאת ללוכ ,ירוקמה Motif-ל ןיטולחל תומאות תוירפסה ףא אלא ,םישדח םיירבע םימושיי חתפל קר אל ןתועצמאב ןתינש ךכ אלל ףאו ,רוקמה דוקב יוניש אלל ,םימייק םימושיי תולקב 'רייגל' תונוכת ,בגא .(תימנידה הירפסה תפלחה י"ע אלא) ןימז רוקמ דוק תונתינ ,תיחכונ הפש וא ,טלק הדש לש ישאר ןוויכ ומכ ,תירבעה ,(םישקמ יפורצ תועצמאב ,תיביטקארטניא) שמתשמה י"ע ןה הטילשל .(תודוקפו תורדגה י"ע) חתפמה י"ע ןהו ןיידע וכרדש ,xterm לולכ ,רויג רובעש םיפסונה םיביכרמה ןיב תוכרעמ לש ירקיעה ףוסמה רוטלומא והז .םיבר UNIX ימושיי םיצרומ .םנמז בטימ תא וכותב םילבמ UNIX-ה ישמתשממ רכינ קלחו ,UNIX תכמות (hterm ,בגא ,היורקה) xterm לש תירבעה הסריגה םג ןבומכ לע םג טולשל ןתינו ,תעמתשמו תיתוזח :תוינוויכה יגוס ינשב תישענ הטילשה ןאכ םג .םיפסונ םיירבע םינויפא לעו ישארה ןוויכה ןה ,(escape-sequences תועצמאב) חתפמה י"ע ןה ,שמתשמה י"ע ןה הכימתה יביכרמ ראשל המודבו ,resources י"ע ןהו ,םיטירפת י"ע .תירבעה םיפסונ םיטנופו BDF טמרופב םיטנופ 35 םג תללוכ הליבחהש תורמל לכל ישפוח ןפואב ולא םיטנופ תקפסמ הנכות רמ-לא ,Type1 טמרופב םימייקה תומשה לע הרימש איה הדיחיה הלבגמהשכ ,הרטמ לכלו שרוד .תודיחא לע רומשל ידכ ,םיטנופה לש

(9 ףקש) םימייק תוחוקל

יקפס לש םיילארשיה םיגיצנה לכל טעמכ רוקמ דוקכ הרכמנ הליבחה Data-General, DEC/Compaq, Sun יגיצנ םללכבו ,םינושה UNIX-ה יקפס בור י"ע הליבחה השכרנ ,םהילא ףסונב .םירחאו ,SGI ,HP ישילש גוס .ןהיתונכות רויג ךרוצל ,לקרוא ומכ ,םיליבומה הנכותה ,למשחה-תרבח ומכ ,UNIX-ב םישמתשמה םינוגרא וניה תוחוקל לש .דועו ,דרלט
אבה קלחה | םדוקה קלחה