סקונילל תירבע הכימת
סקוניל לש תויפיצפסה תויעבה :5 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה

(10 ףקש) ?סקוניל םע המו

אוה תומייוסמ תוניחבמו ,רבד לכל UNIX וניה סקוניל ,תינכט םנמא UNIX תוכרעמ המכמ רתוי UNIX לש תולבוקמה תורדגהל םאות ףא םייביטרטסינימדא רקיעב ,םירחא םיישק םימייק ךא .תורחא .סקוניל תוכרעמ רובע הליבחה תצפה תא הכ דע וענמש ,םייטפשמו לשמל .הצפהל םילבגומה הליבחה יביכרממ המכ םע תיקוח היעב ,תישאר ץיפמה ןכ םא אלא ,הצפהל הרוסא הליבחב הלולכה Motif-ה תיירפס רתוי םירלוד יפלא תורשע בגא הלועש) ךכל דחוימ ןוישר לעב וניה .םידחוימ םיגולמת םימלושמ קתוע לכ רובעו ,(ליגרה ןוישרהמ תיירפס תוללוכ רבכ ןהש םושמ ,תמייק אל היעבה תורחא תומרופטלפב תא םתושרב םיקיזחמ רבכש םיקפס םניה תוחוקלהש םושמו ,Motif .דחוימה הצפהה ןוישר הניה ,סקוניל תביבסב הליבחה תצפה תא הכ דע הענמש תפסונ היעב הניה הנכות רמ-לא .OEM ימכסה םלומ םותחל ידכ םילודג םיקפס רדעה והימ" רידגהל ישוק םג שי .םייפוס תוחוקלל הרישי הצפהל ידמ הנטק לבגומ יתלב הצפה ןוישר םילבקמ OEM יקפס ,תורחא תוביבסב ;"שמתשמ 'ןרפת'ה ףא ,םהלש חוקל לכ .חוקל per םהש םיגולמת לכ םיבגנ אלשכ ,ל"נה קפסה לש הדובע תנחת תשיכרב םירלוד יפלא עיקשה ,רתויב וא) תירבע הכימת התוא תא לבקל תוכזב ותוא הכזמ וז העקשהו לש חוקלל תורשפא ןיא םג .(קפסה תוינידמ יפ לע ,ולש קפסל םולשתב תומיאת ןיא יכ ,רחא קפסמ תירבעה הכימתה תא קיתעהל דחא קפס תאז תמועל סקונילב בצמה .תונושה הדובעה תונחת ןיב תיראניב חוקלה תא הכזת םירלוד רפסמב CDROM לש השיכר לכ םאה .הנוש וירחתממ ענמנ ךיאו ?ותעקשה תא קפסה הסכי דציכו ?תירבע הכימתב תבוטל ,הב עיקשה אוהש תירבעה הכימתה תא לצנל קפס ותוא לש ?םהיתוחוקל

(11 ףקש)?Motif ךירצ ללכב ימ

סקונילל תירבע הכימתב ישוקה תא םיסחיימ םיבר םישנא ,המ םושמ םירחתמ GUIs-ל תירבע הכימתב ךרוצ שי סקוניל תביבסבש ךכל תועט יהוז םלוא .תירבע הכימת ןיא - עודיכ - ולאלו ,Motif-ל GTK+ :'םירחתמ' םתואל תובישח לכ טעמכ ןיא תואיצמבש דועב ,תחוור ,סקונילה דיתעל רתויב םיבושחה םהש ,םיירחסמ םימושיי ברקב .Qt-ו היופצ אל םג ,ךכמ הריתי .Motif-ל קר אלא ,תוחכונ ללכב םהל ןיא השקו רקי הינשל תחא Motif תסריגמ רבעמ ףא .דיתעב םהילא הריגה ,ולא GUIs-ל בסוי םהמ דחאש ןימאהל השקו ,ולא םימושייל דואמ .תוביציל ועיגהו םינש םידבוע רבכש םימושייב רבודמשכ אלש יאדו GUIs-ל הלד תוחכונ ןיידע תמייק םיישפוח םימושיי ברקב ףא םלוא ךרוצל חקינ .תרחא בושחל םישנאל תמרוג תיטפוא הילשא קרו ,ולא יושע וירחא בקעמ :Freshmeat תוישפוחה תונכותה סקדניא תא השחמה םלוא ,Qt וא GTK לע תוססובמ ולאה תונכותה לכ טעמכש םשור רוציל םימושייה לש תואסריגה-יתת יובירו תוזרכהה תופיכתמ עבונ רבדה ימושיי לש תוזרכהה טועימו תוביציה תמועל ,ולא GUIs יססובמ םיינושאר חותיפ יבלשב ןיידעש תונכותה יובירמ ןכו ,Motif ,ולא תונכותל דוגינב ;0.4 וא 0.3 ומכ הסריג ירפסמ תואשונו אב ינניא .ידמ תומדקומ תוזרכהב תאצל םיגהונ אל Motif יחתפמ בור עודמ ריבסהל קר אלא ,תרחא וא וז הטיש תונגל וא חבשל .Qt-ו GTK תוססובמ תונכותל תוסחייתמ Freshmeat-ב תוזרכהה םה ,םירגפמ ולא GUIs עגרכש תורמלש הז רבסה דגנ ונעטיש םנשי ,תושעל המ ךא ;Motif תא וגישי רצק ןמז ךותו ,הילע תמגמב אוה הילע תמגמב אצמנש דיחיה קשמימה :תרחא םידמלמ םירפסמהו שמתשמה קשמימשכ םיבתכנ םישדחה םימושייהמ רכינ קלח .web-ה קשמימ י"ע לעפומו ,הוא'ג לש םיטלפאב בלושמ םימעפל ,HTML-ב בותכ םהלש בסומ םהלש שמתשמה קשמימו םיבתכושמ םימייק םימושיי םג .ןפדפד םלוכ עודיכש ,טנ-הרטניאה ימושיי תא חוכשל רוסאו ,web קשמימל .web קשמימב םיבותכ ףירחה לוציפה וניה ,Qt-ו GTK דגנ (עגרכ) לעופש ףסונ םרוג ףאש איה הכרעהה .תונחמה ינש ןיב תוללותשמה תויטילופה תומחלמהו סוגני םהמ דחא רתויה לכל אלא ,Motif לש חלפב סוגני אל םהמ דחא .(...ףוס לכ ףוס ערכוי םהיניב קבאמהש רחאל ןבומכ) והערב תללוכ תירבעה הכימתה ,Motif-מ ץוחש חוכשל רוסא ,הרקמ לכב .UNIX תביבס לכל םיינויחש ,םיפסונ םיביכרמ
אבה קלחה | םדוקה קלחה