סקונילל תירבע הכימת
ירבעה פייקסטנה :6 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
אבה קלחה | םדוקה קלחה

(12 ףקש) ירבעה פייקסטנה

תורשעב תקסוע הנכות רמ-לא ,הדובע-תונחתל תירבעה הכימתל ףסונב ,הדובע-תונחתל תירבעה הכימתל םירושק אל םקלח ,םיפסונ םיטקייורפ לש רויגב רבודמ ללכ ךרדב .רושק אקווד םיטקייורפהמ קלח ךא (ץראב ולא םירצומ תוגציימה) תונוש תורבח רובע םימייוסמ םימושיי :ותובישח בקע ,הנמזה לכ אלל רייגל ונרחבש רצומ םג שי ךא .םיריכמ םלוכש ,פייקסטנ לש 'רוטייקינוימוק'ה ינכפהמ ילכל ונקקזנ ,ןימז ונניא וז הנכות לש רוקמה דוקו תויה אוה םגש (...ותוא ונרחבש רחאל ירלופופל ךפה הז םש) Xplorer םשב ,םייק X םושיי ןיטולחל תונשל רשפאמ אוהו ,הנכות רמ-לא י"ע חתופ .ולש רוקמה דוק אלל ףא :ירוקמה לע ףיסומ ירבעה פייקסטנהש תופסותה ןיב לע הטילשל גולאיד תבית חתופה ןצחל לשמל ,םיפסונ םינצחל .תירבעה תונוכת ךא ,תירבעל ומגרות םיקשמימהו םיטירפתה :ירבע שמתשמ קשמימ תבית תועצמאב וילא רוזחל לוכי ,ירוקמה קשמימל ליגרש ימ .גולאידה ,תעמתשמ ,תיתוזח) תוינוויכה תטיש לע טולשל ןתינ !גולאידה תבית ךותמ יביטקארטניא ןפואב ('וכו .טפוסורקימ לש הזל אלמ ןפואב םאות BiDi-ה םתירוגלא .UNIX תומרופטלפ לש בר רפסמב הכימת חולשמ ,םיספט ,HTML תוברל ,םיכמתנ פייקסטנ לש םינונגנמה לכ טפירקס-הוא'ג ,תושדח תלבקו חולשמ ,ינורטקלא ראוד תלבקו .הספדה ףאו ,הוא'גו .ןיא-גאלפ אלו ,תינבומ הניה תירבעה הכימתה תוברל ,םיכמתנ םיירבע םיטנופ לש םיירשפאה םיפורצה לכ .'וכו ,תויטה

(13 ףקש) ירבעה פייקסטנה תולבגמ

ךכמ םיעבונ םקלח .תונורסח םג ןבומכ םימייק ,תונורתיה דצל רוקמה דוק תא תונשל תורשפא םוש התיה אלו ,רוגס רוטייקינוימוקהש םיגתב הכימת ןיא ,ךכמ האצותכ .תינוציח עצוב לכה אלא ,ולש תוינוויכב הכימתה - ללכבו ,(DIR ומכ) תוינוויכ-ודה לש םידחוימה תיגול-ימס תוינוויכ) דואמ תלבגומ לאמש-ןימי ישאר ןוויכב תעמתשמ .(האולמב תכמתנ ןתינש ,פייקסטנ לש םינונגנמה ראש לכל דוגינבש אוה ףסונ ןורסח לש HTML-ה ךרועב ,תעמתשמב םגו תיתוזח תוינוויכב םג םהב שמתשהל תורשפאה יהוז ןיידע .תיתוזח תירבעב קר בותכל ןתינ פייקסטנ םא רורב אל יכ םא ,WYSIWYG ןפואב ירבע HTML בותכל םויכ הדיחיה םיפד בסהל לק ,הרקמ לכב .ךכ םשל קר UNIX-ל ורבעי HTML יבתוכ .תיתוזח תוינוויכב רבכ ובתכנש רחאל םג ,תעמתשמ תוינוויכל ידוחיי ונניאש ,ירקיעה ןורסחה םייק ,ולאה תונורסחה לכל ףסונבו םע ,תיקנע ,תיתייעב הנכות וניה רוטייקינוימוקה :תירבעה הכימתל ,הדובע ידכ ךות תוסירק ,ןורכז תוגילז ,םיגאב לש הדיחפמ תומכ םיגאבש תווקל תויביאנ וז היהת .'וכו ,הציר עצמאב ןואפק יבצמ .תירבעה הכימתב ומלעיי תילגנאה הסריגה לש ולא

(14 ףקש) ?Open-Source אל םצעב המל

דוק אלל סקוניל רובע הנכות ץיפהל 'זעמ'ש ימ לכ םויה ,עודיכ ישמתשמ ינוילימ דצמ םיזחשומ םיציחל הרטמל דימ ךפוה ,רוקמה חינמ אל ןוישרה ךא ,ץפומ רוקמה דוקשכ םג .םלועה יבחרב סקוניל ףקתומ חתפמה ףוגה ,(Qt לש הרקמב לשמל) םישמתשמה לש םתעד תא דוק ץפומ אל עודמ הלאשה תלאשנ ,ןכ םא .תיטמוטוא טעמכ ץמשומו .ירבעה פייקסטנה לש רוקמה רוקמה דוקב םייטירק םיקלח ,תישאר .תויעמשמ-דחו תובר ךכל תוביסה ץיפהל ונילע רסואה ,ישילש דצ לש רוקמ דוק לע םיססבתמ וא םיליכמ יפלאב ותוא ונשכרש ,Motif לש רוקמה דוק לשמל .ולש רוקמה דוק תא .םיבר םירלוד לשמל ,םימייוסמ םיקלח לש רוקמ דוק ןיא ונל וליפא ,ךכמ הריתי .(ןימז אל ולש רוקמה דוק ,הליזומל דוגינבש) רוטייקינוימוקה ןכלו ,םוקמ ןאכ ןיא ךא ,תופסונ תובר תוביס תונמלו ךישמהל רשפא ףאש קר ןייצנ ,ןתיא דדומתהל ונילעש תולבגמה תא ןיצקהל ידכ תליבחמ קלח תויהל בייחש ,Motif-ה תיירפס לש לפמוקמה דוקה ונילע היה ,הז רוסיא ףוקעל ידכ .הצפהב רוסא ,ירבעה פייקסטנה .שממ לש תוינימש עצבל תאלעה י"ע ונל 'רוזעל' הסנמ ,ולא תולבגמ עמושש ימ לכ טעמכ ךישמהל ונל רשפאל םוקמב ,םיכרפומו םיהומת ךכ לכ תונויערו תועצה העצה לכו תויה .תויתימאה ךא תושקה םיכרדב תולבגמה םע דדומתהל ריבסהלו הילא סחייתהל ונתוא תבייחמ איה ,הדוהתל דימ הכוז וזכ רתוי תורטמב ונינמז תא עיקשהל םוקמב ,המישי הנניא עודמ י"ע תולעומ תונוש תועצהשכ .תויעבה ןורתפ ומכ ,תויביטקודורפ זבזבתה חותיפה תמלשהל דעויש ןמזה לכש םילגמ ונחנא ,םישנא תורשע ךוסחל ידכ .'רוזעל וצר קר'ש םישנא םע תויפוסניא תויובתכתה לע :רתויב םיחיכשה 'תונויער'ה ינש תא ןאכ טרפא ,זבזובמה ןמזהמ טעמ

(15 ףקש) ?פייקסטנ םוקמב הליזומ וא ?Motif םוקמב Lesstif אל המל

םימוצע תונורסח ול שי םלוא .Motif לש ישפוח יוקיח וניה Lesstif ,לכ םדוק .ירבעה פייקסטנל הביטנרטלאכ וב שומיש ןיטולחל םיענומש תמועל רוד-תונשב רגפמ ןיידע אוה ,תובוטה תונווכה לכ תורמל םינש רחאל .תוכיא תניחבמ ןהו ,תוילנויצקנופ תניחבמ ןה ,Motif-ה ,רלוד ינוילימ תואמ לש תרבטצמ העקשהו ,םימושיי יפלא ,חותיפ לש Lesstif תמועל ,Motif-ב ןורכז תוגילזו םיגאב ורתונ אלו טעמכ הנושאר תימשר הסריג ול היופצ אלו ,ךופהה בצמב קוידב יוצמש .תובורקה םינשב תיראניב תומיאת םוש ןיא :האבה הביסה תמועל ריווחמ הז לכ לבא ףא וא תורשע סינכהל ךרוצ שיש רבדה תועמשמ .Motif-ל Lesstif ןיב (ןימז ונניא רומאכש) רוטייקינוימוק לש רוקמה דוקב םינוקית תואמ .ותלעפה םע דימ קסרתי אוה תרחא ,Lesstif לומ ץורל ול רשפאל ידכ טעמכ ,רומאכ :תישילשה הביסה תמועל הריווחמ וז תיטירק הביס םגו תירבעה הכימתב יוטיב ידיל האב פייקסטנה רויגב העקשהה לכ הרשקלו ,תמייקה תירבעה הירפסה תא תחקל .Motif-ה ךותל תסנכומש ןיב וניה הפקיהש המישמ יהוז ,ולש אלמ רויג ךות ,רחא םושייל תיירפסל ותוא רשקלו ,םייקה םושייה תא תחקל רשאמ תיפלאל תיאמ קר אל .וז הירפס לש אלמה הרויג ךות ,(Lesstif ומכ) תרחא קשמימ םג אלא ,Lesstif לש יתימא רויג ךרוצל םדא תונש לש העקשהב רבודמ הכז רבכש ירבעה Motif-ל דוגינב ,הדורי תוכיא תלעב האצות תלבקב אל לגלגל ?המוד רבדה המל .םימושיי לש םוצע רפסמ לומ ןחביהל בכרה לכ תא ףילחהל ףידענ ,םיאתמ לגלגב ופילחהל םוקמבש ,םיאתמ .לגלגה ותוא םע ראשיהלו ,חותפ-דוק טקייורפב רבודמ .הליזומל הנתמה איה ,תרחא ההומת העצה הדרפהל םירע םניא םיעיצמה םלוא .פייקסטנ לש האבה הסריגה חותיפל וראשייש םיביכרמ ןיבל ,הליזומב םילולכה םיביכרמה ןיב תמייקה תוילנויצקנופהמ עברכ קר ולא םיביכרמ אלל .רוקמ דוק אללו םירוגס תונפצה ,הוא'ג :םיביכרמה ןיב .תגשומ רוטייקינוימוק לש תיחכונה .'וכו ,תוימניד םיטנופ תויגולונכט ,תוינורטקלא תומיתחו דימת .5 פייקסטנ לש תימשר הסריגל ףוס ףוס הכזנ יתמ רורב אל םג ןיא דימת לבא ,(1999 רבמצד אוה יחכונה) דעי יכיראת םיעבקנ םנמא לע רבוד ,טקייורפה ליחתהשכ ,יצחו הנשכ ינפל רבכ .םהב הדימע .םינש חקי הזש ונרמא זא רבכו ,םישדוח רפסמ ךותב תימשר הסריג

(16 ףקש) ?פייקסטנ קר הז לבא

'הדובע תונחתל תירבעה הכימתה'ו ,ללכב תירבע הכימת םע ונלחתה תלאשנ .ירבעה פייקסטנב אקווד ונדקמתה םינורחאה םיפקשב ךא ,טרפב הכימתו ,דחא םושייב רבודמ ירה ?הברה ךכ לכ וב שודל המל ,הלאשה !םיבר םימושייו םיקשמימב הכימת תשרוד תירבע ךפהו ,'םושיי דוע םתס' תויהל ןמזמ לדח פייקסטנש איה הבושתה תולועפ םירשפאמ ולש םיקשמימה .םיבר םישמתשמ לש ישארה קשמימל תושרוד אל ,ותועצמאב עוציבל תונתינ אלש תוטעמה תולועפהו ,תובר הכימת ,ךכ םושמ .רלייפמוק תלעפה לשמל ומכ ,תירבע הכימת לכ ישמתשמל תירבעב בחרנ תוליעפ רכ תחא-תבב תחתופ ,פייקסטנל תירבע .UNIX-ו סקוניל תונכותל דוגינב .תירבעב ינורטקלא ראוד חולשמו הביתכ ,תישאר יגוס לכב אורקלו בותכל ןתינ ןאכ ,תורחא תוירבע ינורטקלא ראוד קר אלו ,םיירבעה טנרטניאה ישמתשמ לכ םע רשקתל ךכו ,תוינוויכה .םקלח םע ,newsgroups-ב תופתתשה םג פייקסטנ רשפאמ ,ינורטקלא ראודל ףסונב .(trn ומכ) ךכ םשל דחוימ ילכב ךרוצ היה זאש ,רבעל דוגינב ךרוע השעמל וניה ירבעה פייקסטנהו ,HTML ךרוע םג וניה פייקסטנ .יתימא WYSIWYG רשפאמש דיחיה ירבעה HTML-ה קשמימה תא םיווהמ ,פייקסטנו ררולפסקא-טנרטניא ,טנרטניאה ינפדפד וניה פייקסטנ תורחא םילימבו ,הוא'ג ינומושיי תצרהל ירקיעה .םלועה תא שובכל םייאמש ,הנכות לש הז שדח גוסל 'ףוסמ'ה םינשב וחתופש תונכותה בור תלעפהל קשמימ שמשמ םג פייקסטנ ,web קשמימ לע תוססובמ תושדחה תונכותה בור ,עודיכ .תונורחאה לש םייפיצפס GUI יקשמימ לע וססבתהש תונשי תונכותל דוגינב לש שדחה לגה תא הז רשקהב ןייצל יאדכ .תומייוסמ תומרופטלפ ,'וכו ,הוא'ג ,HTML ,web לע תוססובמ ןלוכש ,טנ-הרטניא תונכות .ןפדפד ךותמ הלעפהל תונתינ ןלוכ םג ןכלו .HTML תגצה :פייקסטנ לש תירוקמה הרטמה תא חוכשל רוסא ,ןבומכו םינונגנמה לכל תירבע תחא-תבב תקפסמ ,פייקסטנל תירבע הכימת ישמתשמל שממ לש הכפהמב רבודמ ןכלו ,ןאכ ורכזוהש םיקשמימהו .תירבעה
אבה קלחה | םדוקה קלחה