סקונילל תירבע הכימת
ןיא המו שי המ זא :7 קלח

רומרמ ילא מ"עב הנכות רמ-לא 1999 ינויב 7 "םיבשחמו םישנא" לש סקונילה סנכב האצרה


(םיבר םיקניל םיללוכ) האצרהה לש םיפקשה
םדוקה קלחה

(17 ףקש) סקוניל לש תירבעה יכרצ יוסיכ

ורשפאיש םימילשמ תונורתפ םימייק ךכ םושמ .יד ךכב ןיא םלוא .ירבעה פייקסטנל ףסונב ,סקונילה ישמתשמל הפיקמ תירבע הכימת םינימז ויהי ולא :(Oracle ומכ) םיירחסמ םימושייו תונכות ,תישאר םויכ תירבעב םינימז םהש ןפוא ותואב ,סקונילה ישמתשמל תירבעב לש השיכר איה הז הרקמב הדובעה תטיש .תורחא UNIX תואסריגל .תירבעל ולש הנכותה תבסהו ,הנכותה קפס י"ע האלמה תירבעה הביבסה פייקסטנבו הדובע-תונחתל תירבעה הכימתב םילולכה םיירבעה םיטנופה ,(public-domain) 'םיברה-תושר'ב הנכות רמ-לא י"ע ומשוה ,ירבעה רושיא תלבק אלל םיטנופה תומש תא תונשל אל איה הדיחיה הלבגמהשכ .םילוציפ עונמל ידכו היצזיטרדנטס ךרוצל תאזו ,ונתיאמ רובע תירבע הכימת יחתפמל ירטנולוו עויס דיתעב קפסל וניתנווכב לכב רוגיפה תא םילשהל זא דע קיפסנש יאנתב ,Open-Source-ה תביבס .תויוביחתההו םימוחתה ראש ,םירחאו מבי ,HP ,SGI ומכ ,םיליבומה הרמוחה יקפס ,עודיכ םע ונלש םייקה רדסהה .םהלשמ סקוניל תונחת לע זירכהל םינווכתמ הכימתה תא ימעפ-דח ריחמב םישכור םה וב ,םינושה UNIX-ה יקפס םיאשרו ,(םתושרב ראשנש ,רוקמ דוק ללוכ) הדובע-תונחתל תירבעה םג ףקת היהי ,םהיתוחוקלל םיקפסמ םהש הלעפהה תכרעממ קלחכ הקפסל קפסמ סקוניל בשחמ ושכרת דיתעבש ,רבדה תועמשמ .סקוניל יבגל .םינפב היהת רבכ האלמה תירבעה הכימתהו ,הרמוח ,תוחפ ליעות תירבע הכימת ןכיה םג ןייצנ ,הנומתה תא םילשהל ידכו :ולא םימוחתב הרקי תאז לכב המו תירבעל םוגרת - תורחא םילימבו ,המצע תכרעמל ירבע קשמימ ,תישאר לשו ,Gnome ,KDE לש ,'וכו ,תועדוהה ,םיגולאידה ,םיטירפתה לכ לש םוגרת לש ורדעהש בושחל ירלופופ הזש תורמל .םינושה םילכה ןיא ,סקונילל םילארשי לש רבעמ בכעמה םרוגה אוה ,ולא םיטנמלאל לועפתה ונניא סקונילב שומישב ירקיעה ישוקה .ללכ ןוכנ הז תונוש תולועפ ,תמייוסמ הרמוח יוהיז ומכ םיישק אלא ,ימוימויה ןאכ ןיאו ,'וכו ,םיקשמימ י"ע םוקמב תודוקפ י"ע ןעצבל שיש תומישמ לע רבגתהל חילצהש ימ ,ךכמ הריתי .תירבע הכימתל תועמשמ 'File' הלימה תא ליכמה קשמיממ עתריי אל ,סקוניל תנקתה ומכ ,NT-ל ףילחתכ רתוי תשמשמ סקוניל ,לכה ירחא .'ץבוק' הלימה םוקמב .Win9X-ל ףילחתכ רשאמ דע בר ןמז רובעי .םילילמת דוביע וניה ,עיקשהל לבח וב ףסונ םוחת תומייקה תופולחה ,ךכל ףסונב .תויתימא תופולח חימצת סקונילש םינוש םיארנ ולא םיכמסמו ,םלשומ ןפואב Word יכמסמ תואביימ ןניא ינוילימ העיקשה טפוסורקימ ,הז לכל רבעמו .םאוביי רחאל ןיטולחל עיגהל יוכיס ןיא המוד העקשה אללו ,Word-ל תירבע הכימתב רלוד הכימת ,םימושייה יגוס בורל דוגינב ;הבוטו תיתימא תירבע הכימתל תוביסמ .השקו רקי ןיינע הניה םימכחותמ םילילמת ידבעמל תירבע Word יכמסמ םע דובעל הדיחיה ךרדה תובורקה םינשבש חינהל שי ,ולא .VMware תועצמאב היהת ,םישדח םיכמסמ ךורעל ףאו ,סקוניל תחת

(18 ףקש) :בורקה ןמזב זרכוי המ יבגל הנורחא הלימו

תואסריג ויהי .הניעטל תשרב בצות ירבעה פייקסטנה לש אטב תסריג לש) Tru64UNIX ,(SGI לש) סקירייא ,סקוניל :תואבה תומרופטלפל ,קראפסל סיראלוס ,HP-UX ,(Digital-UNIX :ירוקמה םשב וא ,קאפמוק שמתשהל ולכוי םיירחסמ-אל סקוניל ישמתשמ .לטניאל סיראלוסו רבעמ שומישה רובע םלשל וכרטצי םירחא וליאו ,םניחב הנכותב .תוסנתהה תפוקתל ףדל קניל דבלמש ,רמ-לא רתאב החיתפ ףד היהי ירבעה פייקסטנל לש ישיאה החיתפה ףדל קנילו (פייקסטנ רתאב) ירוקמה החיתפה ,דועית ללוכ ,ירבעה פייקסטנה לע ישומיש עדימ הברה ליכי ,שמתשמה תופסונ תועתפה תוננכותמ דיתעב .'וכו ,README ,FAQ ,םינוכדע עונמ ,תוישיא תוינמיס ,פייקסטנ ,סקוניל ,תירבע לע עדימ הברה) ףד תא תונשל אל ץלמומ דואמש ךכ ,('וכו ,םימורופ ,ירבע שופיח .החיתפה היהי ןתינש ךכ ,תירבע הכימתב יולת אל החיתפה ףד תא ללוכש רתאה בושח רבדה .תירבע הכימת לכ אלל ףאו ,ןפדפד לכמ וילא תשגל פייקסטנה תלעפהב וא תנקתהב תויעבב םילקתנה םישמתשמל דחוימב התיה וז הלועפ וליא .רתאבש דועיתב ןייעל םיניינועמו ,ירבעה רומאכש םושמ ,השק היעבב ויה םה ,ירבעה פייקסטנב שומיש תשרוד הציב'ה) וב שמתשהל וא/ו ןיקתהל וחילצה אלש םישמתשמב רבודמ .('תלוגנרתהו ישיא החיתפ ףד תונבלו ,תוישיא תופדעה ןייצל היהי ןתינ ,ןכ ומכ .שמתשמה תא ןיינעמ אלש רחא רמוח ליכי אלו םייוסמ רמוח ליכיש
םדוקה קלחה