This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.
For the English version of this page, click

26.2.97 - פייקסטנל תירבעה הכימתה
A Site of El-Mar Software Ltd.************************************************************************
* הייונמ ןוכדעל תשמשמ וז הצופת-תמישר !בה-דייוו-דלרווה לא םיאבה םיכורב *
* ללכב תירבעה אשונ לע לכה לולכל דעוימה ,בה-דייוו-דלרווה רתאבש םישודיחב *
* רוגיש י"ע ,תע לכב הבזעל וא המישרל ףרטצהל לוכי דחא לכ .טרפב טנרטניאבו *
* יטרפ .(!דחוימ ריבחתב ךרוצ ןיא) wwh@elmar.co.il :תבותכל ינורטקלא ראוד *
* םעפ :תעצוממ םינוכדע תורידת .תויטרקסידב ורמשיי (םתבותכ ללוכ) םייונמה *
* http://www.elmar.co.il/wwh/whats_new/ :םימדוק םינוכדע תאירקל .שדוחב *
************************************************************************

  ,םכתשקב יפ לע המישרל םתפרטצה םכבור .וז המישרב הנושארה העדוהה תאז
 ,תועדוה לבקלו ךישמהל םיניינועמ םכניא תאז לכב םא .רבמטפס זאמ והשיתמ
    !תומיענה יא לע םילצנתמ ונא ;(וצרתש תע לכבו) וישכע בוזעל ולכות

 לש תיעוצקמה תרמצהמ םבור ,םירחא תואמל םיפתוש םתא ,ולא תועדוה םכלבקב
 הוקת ונאו ,הבוט הרבחב םתא .תירבעה הכימתה ישנא לשו טנרטניאה תייליהק
                           !ראשיהל ורחבתש

------------------------------------------------------------------------

     פייקסטנל תירבעה הכימתה לש הנושארה הסריגה לע זירכהל םיאג ונא
 .בורקה ןמזב תויופצה תוזרכה לש הרדסב הנושארה יהוז .(3.01) רוטייגיבנ
                        :תוכמתנה תונוכתה ןיב

      .(הציר-ןמזב הריחבל ןתינ) םיילגנאו םיירבע שמתשמ יקשמימ .1
 !םידוהיה תומחלמל ףוסה !תילאוזיוב ןהו תיגול תוינוויכב ןה הכימת .2
                    .(הציר-ןמזב הריחבל ןתינ)
                     :תומרופטלפ תבורמ הכימת .3
               .(2.4, 2.5) קראפסל סיראלוס (ןאס) .א
               .(2.4, 2.5) x86-ל סיראלוס (ןאס) .ב
        .(5.3, 6.2, 6.3, 6.4) סקירייא (סקיפרג-ןוקיליס) .ג
                        .(9, 10) HP-UX .ד
                    .(בורקב) אפלא (לטיגיד) .ה
                         .(בורקב) SCO .ו
       .(3.01) דלוגה תסריגב ןהו ,תיטרדנטסה הסריגב ןה הכימת .4
                   :פייקסטנ ינונגנמ לכב הכימת .5
                            .HTML .א
                      .HTML יכמסמ תכירע .ב
               .ירבע ינורטקלא ראוד תלבקו חולשמ .ג
                      .תושדח תלבקו חולשמ .ד
                     .טפירקס-הוא'גו הוא'ג .ה
                      .טפירקסטסופ תספדה .ו
     !טפוסורקימל אלמ ןפואב םאות יגולה תוינוויכ-ודה םתירוגלא .6
                       !ןיא-גאלפב ךרוצ ןיא .7
  :(םיגרודמ Type1) םיכמתנ םיירבע םיטנופ לש םיירשפאה םיפורצה לכ .8
                      .ליגר ינויצרופורפ .א
                       .ןמש ינויצרופורפ .ב
                      .הטומ ינויצרופורפ .ג
                    .הטומ-ןמש ינויצרופורפ .ד
                       .ליגר עובק-חוויר .ה
                       .ןמש עובק-חוויר .ו
                       .הטומ עובק-חוויר .ז
                     .הטומ-ןמש עובק-חוויר .ח
          .דחוימ dialog-box י"ע תוטלשנ תוירבעה תונוכתה .9

http://www.elmar.co.il/wwh/wwh/xfiles/hnetscape/ :ב רקב ?ירשפא-יתלב
                           !ךמצעב חכוויתו
    ףדה תא אורקל לכות ,ףדה שארבש הלבטב םיאתמה הדשה תריחב תועצמאב
  לכ הכירצמ אלש תירבעב ףאו ,תיגול תירבעב ,תילאוזיו תירבעב ,תילגנאב
                     !רותפכ תציחלב לכהו !םיטנופ


              !!! המקה יבלשב ןיידע רתאה יקלח ראש :הרעה


************************************************************************ * דעוימו ,מ"עב הנכות רמ-לא י"ע להונמה טנרטניא רתא וניה בה-דייוו-דלרווה * * הכימת ,םירמאמ ,םימתירוגלא ,םיירבע םיטנופו תונכות ,םיירבע םינכת לולכל * * ,(תילגנא-תירבע-תילגנא) םיחנומ ינולימ ,םינושה טנרטניאה ינונגנמל תירבע * * לכב וארוקל תרשפאמה ,תדחוימ תירבע הכימתב רזענ ומצע רתאה .'וכו ,תוינפה * * !ןפדפדב םיירבע םיטנופ לכ אלל ףאו (תירבעה ךופיה אלל) תוינוויכ-וד תטיש * * !הדות .הצופתה תמישרל ףרטצהל ץלמומ ןכלו ,תונוש תועתפה רתאה קפסי דיתעב * ************************************************************************