This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.

:ריצק טקייורפב Cawabanga! בוליש
תירבעה תוטיש לכלו טנרטניאה תובכש לכל תירבע הכימת

רומרמ ילא

מ"עב הנכות רמ-לא

ריצק טקייורפל (תילגנא-תירבע) תוינוויכ-ודל ץעוי


ימוחתב המגדהו יוסינ תרגסמב תויונמאהו עדמה דרשמ י"ע ךמתנ הז טקייורפ
.עדימ ירגאמו תילטיגיד הירפס ,עדימה תדרטסוטוא

האצרהה לש םיפקשה

:ןכות

ריצקת
עקר
םימייק ןורתפ ינוויכ :לאמש-ןימי
םישדח םירגתא
Cawabanga!
Cawabanga! תועצמאב הדובעה תטיש
דיתעל תוינכותו יחכונ בצמ
םוכיס

ריצקת

,םיבשחמב שומישל (תופסונ תובר תופש םג םצעבו) תירבעה הפשה תרצויש תויעבה
םדא לכל החותפ תשרה לש התויה בקע .טנרטניאה תשרב רבודמשכ אישל תועיגמ
ולכוי םלוכש ךכל םג גואדל שי אלא ,תירבעה תויעב תא רותפל יד אל ,דויצ גוס לכלו
שלוג ןיב םייקה היצקארטניא גוס לכו טלק תוברל) וב שמתשהל ףאו ,רתא לכל תשגל
תוטישו תוקינכטב שומיש םידדצה ינש לע םיפוכה תונורתפ קפסל תונויסנה .(תרשל
ונא ,ריצק טקייורפ תרגסמב .ץראב טנרטניאב שומישה תרידח תא ובכע ,תומייוסמ
תרשב אל ,יוניש לכ הכירצמ אלש תירבע הכימת קפסל ןתינ דציכ הנושארל םימיגדמ
לכבו (תירבע תוינוויכ תטיש לכבו) רתא לכב ךומתל תלגוסמ ,(ןפדפדב) חוקלב אלו
לכב הבצהל תנתינו ,(!םישקמ יופימ ףאו םיירבע םיטנופ רסח חוקל תוברל) חוקל
רשגכ ןה ,ומצע תרשכ ןה דקפתל תלגוסמ הכימתה) תרשל חוקלה ןיבש ךוותב םוקמ
וא חוקלה רתאב Proxy-כ ןה ,חוקלל תרשה ןיב רחא בשחמב ןה ,תרשה בשחמב
:יטירק וניה ריצק תכרעמב וז תכרעמ לש הבוליש .(חוקלה בשחמב ןהו ,וילא בורק
.רמאמב הארנש יפכ ךוניחה תכרעמב טנרטניאה תעמטהל חתפמה ןה הלש תונוכתה

עקר

רדעה לש תועמשמה לע "ריצק טקייורפב תירבעה הכימתה" רמאמב ונדמע רבכ
שומישה ףקיהל רצי רבדהש םידבכה םיקזנה לעו ,טנרטניאל התואנ תירבע הכימת
ץראב טנרטניאב שומישה תאוושה תועצמאב תאז ונשחמה ,ןכ ומכ .ץראב תשרב
לע דמלמה רבד ,טנרטניאה ימוחת בורב ילארשיה קט-ייהה לש ליבומה דמעמל
.תירבעה תייעב אלמלא ,טנרטניאב שומישה ףקיה לש יטרואיתה לאיצנטופה

,הרואכל .ןוויכב אלא ,שומימב היה אל הכ דע ועצוהש תונורתפה לש ןורסחה יכ ןכתיי
התיהש הנכותה םוחתב תירבע הכימת תייעב לכ טעמכו ,הנכות תייעבב רבודמ
ןיב ינורקע לדבה ןאכ שיש ררבתמ ,השעמל .הרתפנ ןכא ,הרתופל תקפסמ השירד
.טנרטניאה םוחתל הנכותה םוחת

ןיבל ןניב תורשקתמה ,תוכרעמ יתת רפסממ תבכרומ תויהל היושע הנכות תכרעמ
םימייוסמ םיטרדנטסב רוחבל שי ,תירבע הכימת םימשיימ רשאכ ,ללכ ךרדב .ןמצע
םיכרד םע תחא הפיפכב תבשל םילוכי דימת אלש ,תומייוסמ םיכרדו תויורשפאבו
תא םשייל ןתינ ,וניתטילשב תוכרעמה יתת לכו תויה ,םרב .היעבה ןורתפל תורחא
םיטרדנטס ןיב תויושגנתה רוציל אל ךכו ,תוכרעמה יתת לכב הדובע גוס ותוא
.םירתוס

לכל ףא אלא ,(ןפדפד) חוקל לכל קר אל .לכל החותפ ,תאז תמועל ,טנרטניאה תשר
יעונמ ומכ ,"ישילש-דצ" ילכל :חוקל-תרשל רבעמ ףאו ,(רתא) תרש גוס לכל ,דויצ
.םינפדפדה לש םיתרשב ליבקמב ךא םירתאה לש תוחוקלכ םישמשמש ,שופיח

םימייק ןורתפ ינוויכ :לאמש-ןימי

לכ תא בייחל ונייה ,יתרוסמה הנכותה םלוע לש הטישב היעבה תא רותפל ןויסנה
הנכותה םלועל דוגינב ןכש ,ןולשכ לחנ ,םימייוסמ םיירבע םילכב שמתשהל םידדצה
תונורתפהמ קלח ,ךכל ףסונב .וניתטילשב םיאצמנ תוכרעמה יתת לכ אל ןאכ
תונורתפ םג .(םינפדפד ומכ) וטקפ-הד טרדנטסל וכפהש םירחא תונורתפ םיפילחמ
ופוסבו ,תומרופטלפב תולת ,הבר תויתייעבב םיכורכ םינפדפדל "ןיא-גאלפ" יססובמ
...םיירבעה םיעטקב לופיטב ירוקמה ילכה תא םיפילחמ ןיידע םה רבד לש

אלימ אל ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה תאיצמ לש "ןורתפ"ה םג ,אסיג ךדיאמ
תטיש תא ץמאל ןויערה .ףתושמ הנכמ ללכב ןיאש ררבתמ ןכש ,תויפיצה רחא
,ףתושמה הנכמל רתויב בורקה רבדה איהש םושמ ,רתויב תיביטימירפה תירבעה
רמאמב ונדמע רבכ ןקלח לעש תויעב תורשע רצי אלמלא ,ןייוצמ תויהל לוכי היה
ןיב קחרמהש םג ררבתה ,ולא תויעבל ףסונב ."ריצק טקייורפב תירבע הכימת"
,ןורתפהמ ,הרואכל ,םיירקיעה "םינהנ"ה .דימתמ קוחר ףתושמ הנכמ ןיבל ןורתפה
,יטמוטוא ןורתפ םילבקמ אל ןיידע ,תירבעה הכימתה ירסח םישמתשמה םה אלה
ןיא ןיידע ,תאז לכ רחאל םג .םיטנופ תניעט ומכ תומייוסמ תולועפ עצבל םהילעו
-ודו הפיחד לע רבדל אלש ,האופרל תחא תירבע תוא וליפא דילקהל םתורשפאב
"ףוקעל" םהילע ךא ,תירבע הכימת שי רבכ םיילארשיה םישמתשמל .תוינוויכ
הדובעה תביבס לכ ןיב תומיאת יא רצויה רבד ,תונוש תולועפ עוציב י"ע התוא
םג ,ךכמ רתוי .טנרטניאב הדובעה ןיבל ,םיצבקה תוינוויכ תוברל ,םהלש תירבעה
ןיאש הלגנ ,ןפדפדה ךותב השענב קר זכרתנו תיללכה הדובעה תביבסמ םלעתנ םא
תירבעה תביבס ךרד עצבתהל תוכישממ ,טלקה תולועפ לכ לשמל :ףתושמ הנכמ לכ
היה ןתינ אל ,תירבעה הכימתה תא םיפקוע ונייה ןאכ םג םאש םושמ ,תירוקמה
ןתינש תורמל ,וז הטישב דובעל הכישממ הספדהה םג ...תירבע ללכ דילקהל
טפוסורקימ לש םילכב שומיש וא םינפדפד ינשב שומיש י"ע וז היעב םג רותפל
המצע איהש םושמ ,השדח הסריג לכב םתוא קלסל וא לרטנל תחרוט איהש
םימרוג םנשי חוקלהו תרשה דבלמש ונרכזה .ולא תוטישב הנימאמ הנניא
,תחא הטישב ןימזה ירבע רמוח ורגאי ולא דציכ .שופיח יעונמ ומכ ,םיפסונ
תא "רייגנ" םאה ?תרחא הטישב דבוע םהלש טלקהש תוחוקלל ותוא וקפסיו
?םיימלועה שופיחה יעונמ לכ

םישדח םירגתא

ונאש םג רוכזל שי ,ונרכזהש תונורתפה יגוס ינש ינפב תודמועה תויעבל ףסונב
יבשחמ ,םימכח םיפוסמ ופילחי ,הז ןדיעב .שדח גוסמ בושחימ ןדיע לש ותליחתב
םירצומב רבודמש ררבתמ ,התע רבכ .תויחכונה הדובעה תודמעמ קלח ,תשר
תורשע י"ע םירצוימו ,תונוש תויגולונכט לע םיססובמה ,הזמ הז ןיטולחל םינוש
םג השעמלו ,חוקלה תביבסל םיידוחיי תונורתפב ידמ רתוי עיקשהל רוסא .םינרצי
תניחבמ הרקיש המ תא שיחמהל ןתינ .תרשה תביבסל קר םירצומ דעייל יוצר אל
רבודמ היה םש םג .תוינורטקלאה תוינוגריאה םלועל הצצה י"ע תירבע הכימת
עצבל ךרוצ היה ,ךכמ האצותכ .ימינפה והנבמ יבגל םיטרדנטס לכ ןיאש רצומב
תודדוב תוינוגרא קר ,רבד לש ופוסב .תינוגרא לכ רובע שדחמ תירבע הכימת
אלא ובסוה אל השעמל ,"ובסוה"ש ולא לש ןבור וליפא :קויד רתיל .תירבעל ובסוה
,תשרה יבשחמ םוחתב המוד ןולשכ עונמל וננוצרב םא .ץראב רוקמב וחתופ
.תרחא ךרד שפחל ונילע הבוח

לש ןוזחה תא רשפאל ידכש םושמ ,םייתעבש בושח רבדה ךוניחה תכרעמ רובע
תומוקממ םייכוניחה םיבאשמל תשגל דימלתל רשפאל שי ,"תילאוטריוה התיכה"
ןה ,(תמייוסמ תירבע תטישב הדובעל ומאתוהש) רפסה תיב יבשחממ ןה :םינוש
תואספוקהמ ןה ,(?ךופה יל אצוי לכה תיבהמ המל ,הרומה) יתיבה בשחמהמ
קר םיאור ,הרומה) יתיבה היזיולטה רישכממ שולגל בורקה דיתעב ורשפאיש
(חותיפב םהמ םיברש) םידחוימ םינופלטמ ףא תלוכי יטועמ םידימלתלו (!תיניס
.(?אל ילצאו םיאור םירחאה לצא המל ,הרומה) ךסמ ילעב

Cawabanga!

םגש שחנל רבכ ןתינ ,טנרטניאל םיבר םירצומ לש תומש ריכזמה ,םשה יפל
:לש תובית ישאר םג וניה םשה םלוא ,טנרטניא ילכב רבודמ ןאכ
Computer Aided Web Administration; Browsing And Navigating GAteway

אשונב קר אל ,תונוש תויעב רותפל דעוימו ,מ"עב הנכות רמ-לא י"ע חתופמ ילכה
טלחוה ,ריצק טקייורפל ירבע ןורתפ לש תוינויחה חכונל .תופשב הכימתה
.ילכה לש (?"אפלא" רמול שי אמש וא) "אתיב" רתאכ "ריצק"ב שמתשהל

:םוקמ לכב טעמכ םקוממ תויהל לוכי אוה ;ומוקימב אוה ילכה לש ודוחיי
תרש תנכות ללוכ ילכה !ןכ) ומצעב HTTP תרש רותב ,תרשה ץר וב בשחמב
םע ,Proxy ללוכ םג ילכה !ןכ) Proxy תרש רותב ,חוקלה בשחמב ,(!Web
אלו תרשל אל ללכב רושק וניאש ,"ישילש דצ"ב ףאו ,(!ןומטמ ןורכזל תורשפא
!חוקלל

םידדצה לעש םייונישה תניחבמ םג אלא ,ומוקימב קר אל ילארטינ ילכה
תרשב אל ףאו ,חוקלב אל ,יוניש לכ סינכהל ךרוצ ןיא :רובעל םיברועמה
ילב וא םע ,טנרטניא תדמע לכמ תשגל לכוי ,הזכ ילכ ותושרבש חוקל)
תירבעה תטיש .תירבע תטיש לכב דבועה ,תשרב רתא לכל ,תירבע הכימת
.(תיטמוטוא ההוזמ

Cawabanga! תועצמאב הדובעה תטיש

לש הדובעה תטיש תא שחנל ילכה הסנמ ,ירבע ףדל םישגינש הנושארה םעפב
(HTML ףד לכמ) רובעל שמתשמה לוכי ,ןתינ ונניא רבדהו הדימב .שמתשמה
,המיאתמה הטישב רוחבל םשו ,תירבע הכימתב קסועה ףדל רותפכ תציחלב
ןיטולחל הפוקש ירוקמה ףדה בותכ הב הטישה .ירוקמה ףדל רוזחלו
.תיטמוטוא התוא שחנמ ילכהו ,שמתשמל

,תורחא תורטמל תירבע הכימתב קסועה ףדל בושל שמתשמה הצרי םיתעל
,תחא תירבע תטישב דבוע אוה םא לשמל .ףד לכמ תאז תושעל לכוי אוהו
הרקמב .ךופה ספדומ טסקטהש ךכ ,הכופהה הטישב הסיפדמ תספדמה וליאו
הטישה תא רידגהל ידכ תירבעה הכימתה ףדב שמתשהל לכוי אוה ,הז
הכופה ולש טלקה תוינוויכ םא לשמל וא .וסיפדהלן ,ףדל רוזחל ,הכופהה
השקמה רבד ,(ץראב טנרטניאה ישמתשמ בור לצא ומכ) הגוצתה תוינוויכמ
,המיאתמה הטישב שמתשהל לכוי אוה ,םיימלוע שופיח יעונמב שומיש לע
ךסמה יבג לע ,ןאכ דבכה רבסהה תורמל .שפיחש תא אוצמל התועצמאבו
.דאמ םיטושפ םירבדה

אלו) ףדה ףוגב םיטקייבוא י"ע עצבתמ שמתשמה םע קשנימה לכ :שיגדהל שי
גוסמ דויצ תויהל לוכי אוהו ,ןפדפדב יוניש לכ םיסינכמ ונניא .(ןפדפדל תופסות
תיטמוטוא תאז עצבמ ילכהש םושמ ,ףדה תא תונשל ךרוצ ןיא םג !והשלכ
!ךוותב ומוקממ

דיתעל תוינכותו יחכונ בצמ

םקוממה רשגכ ילכב שומישה טעמל ,תוכמתנ וראותש תונוכתה לכ טעמכ ,עגרכ
.רתא לכל תשגל דחא לכל רשפאמה "ישילש דצ"ב

,ןכמ-רחאל .ל"נה הנוכתה תא ףיסוהל םיננכתמ ונא ,בורקה דיתעב
ןיב רבחיש רשגה היהי אוהש הווקנו ,תופסונ תופשב הכימתל ילכה בחרוי
.ידיתעה ילבולגה רפכב םימעו תויוברת

םוכיס

ישנא ראש ומכ) ונלבס ,ריצק טקייורפב Cawabanga! לש בולישה דע
,ןורחאה עגרב קר םלשוה בולישהש תורמל .תונוש תויעבמ (ץראב טנרטניאה
,תוינויחה תונוכתה לכ תא תללוכ אל ןיידעש תמדקומ הסריג םע תאז םגו
לע ושקה הכ דעש תובר תירבע תויעב רתופ ילכהש תעדל ונחכונ רבכ
תא םיאור ונא .טרפב ךוניחה תכרעמבו ללכב ץראב טנרטניאה תעמטה
.לאמשל ןימימו ,דורווב דיתעה