This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.

"ריצק" טקייורפב תירבע הכימת

רומרמ ילא

מ"עב הנכות רמ-לא

ריצק טקייורפל (תילגנא-תירבע) תוינוויכ-ודל ץעוי


ימוחתב המגדהו יוסינ תרגסמב תויונמאהו עדמה דרשמ י"ע ךמתנ הז טקייורפ
.עדימ ירגאמו תילטיגיד הירפס ,עדימה תדרטסוטוא

:ןכות

ריצקת
תירבעה הכימתה אשונ לש תימואלה תובישחה
ןהיתויעבו (תילגנא/תירבע) תוינוויכ-ודל תוטיש
עיצמ טקייורפהש (תילגנא/תירבע) תוינוויכ-ודל תונורתפ
םוכיס

ריצקת

ללכב רעונו םידלי ברקב טנרטניאה תעמטה לע םויכ רתויב השקמה םרוגה
רמוחה ףקיה .ןבומכ תילגנאה ,טנרטניאה תפש וניה ,טרפב ךוניחה תכרעמבו
ברקתמ אל ףא אוהש רורב ךא ,ךירעהל השק) חינז וניה תשרב יוצמה ירבעה
רקיע םלוא .םיילארשיה םירתאב ףא הפיכב תטלוש תילגנאה .(!דחא לימורפל
ןה ,ירבע רמוח תריציב ןה ,תשרב תירבעב שמתשהל ישוקה וניה היעבה
םירתוסה םינקת יובירב ןה ,תירבע תדלקהב ןה ,('םישלוג'ה י"ע) ותגצהב
.תופסונ תובר תויעב דועו 'ינורטקלא לבב-לדגמ' ןיעמ םירצויו הז תא הז
ללוכ ירבעה רמוחה לש לבגומה ףקיהה) הנייוצש הנושארה היעבה םג ,השעמל
,(השעממ) לודג דומלת") תוינכט תויעבמ הקלחב תעבונ ,(םיילארשי םירתא
וצמואש ,םיינבבוח תונורתפ הררג היעבה לש תופיחדה .("השעמ ידיל איבמש
.היעבה תא רתוי דוע ורימחהו ,םיבר י"ע
לש המרב אלו תימואל המרב ןורתפ תשרודו ,תיללכ איה תירבעה תייעב ,ןוכנ
םירמייתמ ונאו ,'הפפכה תא ונלטנ' ,תאז תורמל םלוא .המגדה טקייורפ
תוידוחיי תויגולונכט תוכזב ,הכ דע רתויב םימלשומה תונורתפה תא קפסל
תושעל ונל ורשפאיש (מ"עב הנכות רמ-לא תרבח י"ע טקייורפל ומרתנ ןקלחש)
.תיסחי לבגומ ביצקתב ירשפא-יתלבה תא

תירבעה הכימתה אשונ לש תימואלה תובישחה

,תימואלניב טנרטניא תמצעמ לארשי לש התויה ןיב ינוציק דוגינ םויה םייק
,רוגיפה תשחמהל .אשונה תעמטה תניחבמ וב היורש איהש רומחה רוגיפה ןיבל
:תינייפוא אמגודב קפתסא

לע תמייוסמ הרבח לש הזרכהב טנרטניאב יתלקתנ ,דיינ בשחמ רחא ישופיחב
ץראב גיצנל יתיינפל דע בר ןמז יתנתמה .יביטקרטא ריחמב דאמ ןיינעמ םגד
זא קרו ,("ונלביק אל דועו שדח הז"ש תולבוקמה תונעטה תא ךוסחל ידכ)
יתרפיס .הזרכהל ןיתמאשו הזכ םגד םייק אלש ןעט ןבומכ גיצנה .יתינפ
יתרמא .דימ חוודמ שדח רבד לכ אלש ןעט אוהו ,תשרב הזרכהה תא יתארקש
.תונימזל םיכחמ הארנכש הנע אוהו ,הזרכהה זאמ (!) םיישדוח רבכ ופלחש
יתיסינ החישה לכ ךשמ .תידיימ תונימז לע רבוד הזרכהבש החמשב ול יתרשיב
הרבחה לש) הזרכהה תא ול חולשל ידכ תינורטקלאה ותבותכ תא ונממ לבקל
םע דחי הרתפנ המולעתה .קמחתה אוהו ,URL-ה תא ול תתל תוחפל וא ,(!ולש
עדוי ינא דועב ,(!רוכמל רומא אוהש) םגדה לע עמש אל אוה דציכ המולעתה
אל אוהו ,ןובשח ול ןיא .טנרטניא תבותכ ול ןיא ,טושפ .םיישדוח רבכ וילע
שיאל ןיא .ל"וחב הרבחב השענב ןכדעתהל לוכי אלש יאדובו ,שולגל עדוי
,(!רתא לע רבדל אלש) רושיק וא/ו טנרטניא ןובשח ולש (!) םיבשחמה תרבחב
םיילפכ הלועש ןשי םגד יל עיצהל הסינ אוה.ןובשח םע רבח ףא ול ןיאו
םלועב דורשת וז הרבחש ןימאהל השק .התוחנ היגולונכט עיצמ ךא ,שדחהמ
.שדחה

לכ טעמכ .טנרטניא תמצעמל םלועב תבשחנ לארשי ,ךכל עוושמ דוגינב
.םהב תוטלוש תוילארשי תורבח םויה דעו ,לארשיב ואצמוה םישדחה םימוחתה
תרבח .ןיררוע אלל firewalls-ה םוחתב תטלושה טניופק'צ תרבח ,אמגודל
תורמלו ,תשרה ךרד "ןופלט" תוחיש להנל תורשפאה תא האיצמה קטלקוו
הסנמה מבי .ימלועה קושהמ (!) 55%-כב תטלוש ןיידע איה ,םיברה םידפסהה
תורשפא ללוכ) ואדיו ,ליבקמה םוחתב .הפיחב תאז תחתפמ ,הב תורחתהל
י"ע הצמוא הנורחאלו ,תיטננימודל טנואדיו תכפוה ,(ואדיו תודיעול
-ברה הכימתה תא "האיצמה"ש הרבחה .טפוסורקימ ןכותבו תוימלוע תוליבומ
ירוחאמ .םילשורימ ("ןוויכ" רבעשל) טנסקא תרבח התיה טנרטניאל תינושל
רתויב הבושחה היגולונכטה ילוא ,"ירוביצה חתפמה" תנפצה ימתירוגלא
רשקנ םנמא ומש .(RSA לש 'S'-ה) רימש ידע 'פורפ דמוע ,טנרטניאה דיתעל
התיה וז הרבחש חוכשל ןיא םלוא ,תימלשוריה םוקטד-זוינ תרבחל הנורחאל
ךרד םינכת תקפסא רובע םולשת תייבגל היגולונכט חתפל םלועב הנושארה
טפוסורקימש היעבה תא רתופ היה טנרטניאב וז היגולונכט םושיי .ןייוול
התיה ןולא יבצ לש 'גנמטנ .החלצה אלל ,םייתנש רבכ רותפל תונתחדקב הסנמ
.םירחא םיבושח םיחותיפ דצל ,WinSock לש ירחסמ םושיי קפסל הנושארה

תונגה ומכ םימוחתב ,תורבח (!) תואמ דוע םוחתב תולעופ ולא תורבח דצל
.דועו הידמיטלומ ,תויטמוטוא תוקידב ,תוגצמ רודיש ,Java ,תונפצהו

חותיפל .תירבעה תייעב וניה ,העמטהל תויגולונכטה ןיב רעפל דיחיה רבסהה
םוי תולועפ עצבל ידכ ,תאז תמועל .תירבעב ךרוצ ןיא ,אוצייל תויגולונכט
םג ,רומאכ .תירבע םיבייח ,'וכו תואקנב ,הריכמו היינק ומכ ,תוימוי
הכימת אלל רוציל השק םיירבע םינכת ףא םלוא ,טעמ וליעוי םיירבע םינכת
לע ונלביק ,םאתהב ובצקתלו תימואל תופידע אשונל תתל שיש תורמל .תירבע
.ונלש תמצמוצמה תרגסמב רבכ םיינתפאש תונורתפ םשייל ונמצע

ןהיתויעבו (תילגנא/תירבע) תוינוויכ-ודל תוטיש

!םיפסונ םירמאמל ןאכ ץחל
ןוויכ לש אשונה תא ריבסנו םידקנ ,תוירקיעה תוטישה יתשל שגינש ינפל
ינושל-וד טסקט דילקמ שמתשמה רשאכ .(יללכ ןוויכ וא) ישאר
:םינפוא ינשב דובעל לוכי אוה ,(ירבע-ילגנא)
:ןימיל לאמשמ ישאר ןוויכ
וא) 'הפיחד'ב תבתכנ תירבעה וליאו ,ליגר ןפואב תבתכנ תילגנאה
.ירבע טסקט ךותבש םירפסמ לש תפסונ המר תמייק כ"דב השעמל .('הקיחד'ב
:לאמשל ןימימ ישאר ןוויכ
וא) 'הפיחד'ב תבתכנ תילגנאה וליאו ,ליגר ןפואב תבתכנ תירבעה
.('הקיחד'ב

ןוויכל תדגונמ םתוינוויכש םיותה תא ןסחאל רדס הזיאב איה תלאשנה הלאשה
:תוירקיע תוטיש יתש תומייק .(תרושקתבו קסידב ,ןורכזב) טסקטה לש ישארה

:(Visual) תיתוזח תוינוויכ
תדגונמ תוינוויכ ילעב םיות ,וז הטישב .רתוי הנשיהו תיביטימירפה הטישה
םתדלקה רדסל דוגינב ,תורחא םילמב וא ,'ךופה' ונסחואי ,ישארה ןוויכל
םינותנה תטילק ןמזב עצבתמ ךופיהה ,שומימה תניחבמ .םתארקה רדסל וא
טלפה ןכלו ,ךופה םינסחואמ 'ופחדנ'ש םיותה ,האלהו עגר ותואמו ,שמתשמהמ
.ףסונ ךופיה לכ אלל עצובי
:(Implicit/Logical) תיגול וא ,תעמתשמ תוינוויכ
תדגונמ תוינוויכ ילעב םיות ,וז הטישב .רתוי תמכחותמהו השדחה הטישה
םתדלקה רדסל םאתהב רמולכ ,םהלש יגולה רדסב ונסחואי ,ישארה ןוויכל
םינותנה תגצה ןמזב קר עצבתמ ךופיהה ,שומימה תניחבמ .םתארקה רדסלו
םיארנ םיותהש הביסה .ךופיה לכ עצבתמ אל טלקה ןמזב וליאו ,שמתשמל
תגוצת לע יארחאה ןונגנמהש איה ,טלקה ןמזב רבכ 'םיפחדנ' םה וליאכ
.טלפה ןונגנמ וניה ,םהלש טלקה הדשב םיותה
:(ןימיל לאמשמ ישאר ןוויכ) אבה טסקטה תא אמגודל חקינ
Address: 123 סוטולה 'חר, TA

םיותה תא טרפנ ,תונבה-יא עונמל ידכ .תוטישה יתשב םיותה רדס טורפ ןלהל
:הטמל הלעמלמ
(ןימיל לאמשמ) תעמתשמ תוינוויכ(ןימיל לאמשמ) תיתוזח תוינוויכ
AA
dd
dd
rr
ee
ss
ss
::
ר1
ח2
'3
הס
לו
וט
טו
ול
סה
1'
2ח
3ר
,,
TT
AA

:לאמשל ןימימ וניה ישארה ןוויכה הב ,תרחא אמגודב
Eli ימש

:לבקנ
(לאמשל ןימימ) תעמתשמ תוינוויכ(לאמשל ןימימ) תיתוזח תוינוויכ
שש
ממ
יי
Ei
ll
iE

תינונס רתאב רקיעב תלבוקמה) 'תישילש הטיש' םג תמייק טנרטניאה תשרב
לאמשל ןימימ ישארה םנוויכש םיטסקט תנסחאמה ,(ינורטקלא ראודבו
טסקטהש ידכ ...ןימיל לאמשמ ישאר ןוויכ םע תיתוזח תוינוויכ תועצמאב
,םיאתמ רפסמב הרוש לכ תליחתב חוור יות הפיסומ וז הטיש ,הנימי רשויי
ןקתהש תורמל .(fixed-font) עובק חוויר לעב טנופב שומיש תבייחמו
(שימג תוחפ ןקתב בורקב ףלחוי אוה) שימג דואמ םייקה (1489) ילארשיה
וז תישילש הטישש רמול ךרוצ ןיא ,תיתוזחה הטישב ךמות ןיידע ןכלו
תזורחמ ןוסחאב לבקנ ,תמדוקה אמגודה תא חקינ םא .הז ןקתל ףא תדגונמ
כ"חא ,'l' כ"חא ,'E' תואה כ"חא ,חוור יות 65 התליחתב תללוכה ,הרזומ
כ"חאו ,חוור כ"חא ,(הנורחאה הלבטב האר !תעמתשמה הטישב ומכ) 'i'
.(תוטישה יתשל דוגינב ,ש"מי) 'ש' ,'מ' ,'י' תויתואה

:תונורסחו תונורתי

הטישל תומוקמה בורב םיסחייתמ ףאו ,תוטישה יתשב םיכמות ונאש תורמל
תעמתשמה הטישל תיסחי התוחנ וז הטישש ונל רורב ,לדחמה-תרירבכ תיתוזחה
ןפואמ אל עבונ רבדה ךא ,הכורא טעמ המישרה .ירשפא ןוירטירק לכב טעמכ
:תיתוזחה הטישה לש המוצעה תותיחנהמ אלא ונלש חוסינה
הטישב לבקנ ,תורוש יתשל רבשית "ילא ימש" תזורחמה םא :תורוש-תריבש
.הינשה הרושב "ימש" הלימהו ,הנושארה הרושב "ילא" הלימה תא תיתוזחה
.הכלהכ דובעת ,התמועל תעמתשמה הטישה
.1
,התמועל .(!) 'י' תואה יפל תיתוזחה הטישב ןייומת "ילא" הלימה :ןוימ
.('א' תואה יפל) הכלהכ וז הלימ ןיימת תעמתשמה הטישה
.2
םילימה םא םג .ןאצומל ידכ ןשפחל םישקבמש םילימה תא ךופהל שי :שופיח
שופיח ומכ ,תויעב רפסמ תומייק ןיידע ,תיתוזחה הטישב וטלקיי שופיחל
.(תיתוזחה הטישב דרפיהל תולולעש) תוכומס םילימ
.3
טסקטה לשמל .םינותנ ןדבוא םרגיהל לולע ,תיתוזחה הטישב :םינותנ-דוביא
,'2' כ"חא ,'1' םדוק דילקה שמתשמה םא רורב אל :"12א" (ןימיל לאמשמ)
כ"חא ,'1' ףא ילוא וא ,'2' ףוסבלו ,'1' כ"חא ,'א' אמש וא ,'א' ףוסבלו
.'2' ףוסבלו ,'א'
.4
תונולח" תכרעמ תועצמאב םידבוע םישמתשמה בור :הלעפהה תכרעמ םע תושגנתה
תודוהל שי תאזבו) תעמתשמה הטישה תא דאמ הבוט הרוצב תמשיימש ,"תירבעב
השקמו ,(...םיעבשומ UNIX ידיסח ונבורש תורמלו ירלופופ אל הזש תורמל
לע םישקעתמש םישמתשמה םיססבתמ ללכ ךרדב .תיתוזחה הטישה םושיי לע דאמ
היה ןתינ רבעב ךכ ;דיתעב ודבעי אלש םיינמז םיקירט לע תיתוזחה הטישה
טפוסורקימש דע ,markbidi הדוקפב שומיש י"ע תירבעה הכימתה תא ףוקעל
ןתינ םויכ .התוא 'הפיעה' ןבומכו וז הרטמל תשמשמ וז הדוקפש התליג
תא םיללוכה םיירבע-אל םיטנופב שומיש י"ע תירבעה הכימתה תא ףוקעל
.וז 'הנוכת' םג הפנת טפוסורקימש דע ,(Webfont ומכ) תוירבעה תויתואה
םע היעב תמייק ןיידע ,תירבעה הכימתה תא ףוקעל םיחילצמ רשאכ םג ,השעמל
'א' תדלקה זא ןכש ,טלקב תירבעה תא ףוקעל ןתינ אל ,ןכ ומכ .הספדה
אוה ,ךכמ האצותכ םימרגנה םידרוסבאה דחא .'וכו 't'-כ םושייה י"ע טלקית
!תעמתשמה הטישב םינותנה תא םידילקמ תיתוזחה הטישב םישמתשמה םגש
ומכ ,םיפסונ םימוחת רובע תעמתשמה הטישב םישמתשמ םה כ"דב ,השעמל
.דועו (combo-box) הריחב תובית ,תורתוכ
.5
שי כ"דב .ותגצהב הליחתמ אל Web ףד םע הדובע :םימושיי םע תושגנתה
,םילילמת-דבעממ וינותנ תא לבקמש ,authoring-tool תועצמאב וניכהל
,םיכרוע תועצמאב ובתכנש םיצבקמו םיינורטקלא תונוילגמ וינותנ תא ףלושש
ראתל השק ,תיתוזחה הטישב ףדה תא גיצהל והשכיא ןתינ םא םג .האלה ןכו
םע בלושמב דובעל שי וב בצמ
authoring-tools/םיכרוע/םילילמת-ידבעמ/םינותנ-יסיסב/םיינורטקלא-תונוילג
.תעמתשמה הטישב םידבוע םהמ 90%-מ רתויש ,'וכו
.6
דגנכ תוחפל לוקש וניה יברעה קושהו תויה :םיידיתע םיימואלניב םימושיי
םלעתהל םילוכי םניא תורז תוינוויכ-וד תונכות יחתפמו ילארשיה קושה
תוריבסה הנטק ,תיתוזחה הטישב םושייל דאמ השק תיברעהו תויהו ,ונממ
.תיתוזחה הטישב דיתעב וכמתי םיינוויכ-וד םירז םימושייש
.7
םיבותכ ,ץראב םימייקה בשחמה יצבקו םיכמסמהמ 90%-מ רתוי :וטקפ-הד ןקת
םיירבעה םיכמסמה תומכ ךא ,הנוש טעמ תשרב בצמה םנמא .תעמתשמה הטישב
.ץראב בשחמה יצבק לכ ךסמ דחא זוחאל העיגמ הנניא תשרב
.8
Unicode ןקת ללוכ) ימואלניב ןקת לכל טעמכ תדגונמ תיתוזחה הטישה :הניקת
,SGML-ל ןקתה ללוכ ,םיילארשיה םינקתה בורל ןכו ,(HTML-ל שבגתמה ןקתהו
תותליאש יולימל םג סחייתמה) חוקל-תרש תויצקזנרטב חיש-ודל שבגתמה ןקתה
,1489 י"ת – רתויב בושחה ןקתהמ תאצל תדמוע ףאו ,(HTML לש םיספטב
סחייתמה RFC-ה קר ,השעמל .רוחאל תומיאת יכרצל קר רבעב הסנכוה םש
,תיתוזחה הטישה תא רוריבב ףידעמ ,TCP/IP תותשרב ראוד ירסמ תרבעהל
.תעמתשמה הטישה תא םג רשפאמ אוהש תורמל
.9

אל (טפוסורקימ) לבוקמה םתירוגלאב :דחא ןורסח קר שי תעמתשמה הטישל
,ךכמ האצותכ .ונכות תועצמאב טסקטה לש ישארה ןוויכה תא ןייצל ןתינ
,ןימיל לאמשמ אוה וכרעו לדחמה-תרירבמ ישארה ןוויכה חקלנ םהב םירקמב
:אמגודל .תוועתהל םילולע םיברועמ םיטסקט

הלודג IBM תרבח

,'B' כ"חא ,'I' ,' ' ,'ה' ,'ל' ,'ו' ,'ד' ,'ג' :אבה ןפואב ןסחואי
תורבחה םא רתפית היעבה .'ת' ףוסבלו ,'ר' ,'ב' ,'ח' ,' ' ,'M' כ"חא
.טסקטה ןכות י"פע ישארה ןוויכה תעיבקל תורשפא ףיסוהל ומיכסי תונושה
,Unicode י"ע הרדגוהש ,דאמ תקייודמו הליעי ,הטיש רבכ תמייק ,השעמל
ינפל הרושה תא וא הקסיפה תא תקרוסש ,מ"עב הנכות רמ-לא י"ע המשויו
תוא רמולכ ,'הקזח' תוינוויכ לעב ןושארה ותה תא תשפחמו התגצה
,(RLM-ו LRM םשב םיפסונ םידחוימ םיות ינש וא) תירבע וא תילגנא
.הרושה וא הקסיפה לש ישארה ןוויכה תא הז ות לש הפשה יפל תעבוקו

תוירבעה תוכימתב :תעמתשמה הטישל םיפסונ תונורסח ויה ,ןמזמ אל דע
ויה אלא ,םיינושל-וד ויה אל םיטנופה ,טפוסורקימ תרבח לש תונשיה
םיות הרתיא תכרעמה ,הגוצתה ןמזב .םיירבע םיטנופו םייניטל םיטנופ
םושייה .שקיב םושייהש טנופב םוקמב ירבע טנופב םתגצהל השמתשהו ,םיירבע
ךמס לע םינוש םיבושיח עציב ,(רחאה טנופב שומישל עדומ היה אל ןבומכש)
תחת לשמל) תוארל היה ןתינ ,ךכמ האצותכ .םיותל שיש "רבס" אוהש בחורה
טפוסורקימ .הקיפרגה לעו הז לע הז םילוע וא םיחרמנ םיותהש ,(פייקסטנ
-וד רבכ תעכ םיטנופה) Windows 95 לש תירבעה הכימתב היעבה תא הרתפ
תעמתשמה הטישה ,UNIX רקיעב ,תורחא הלעפה תוכרעמ רפסמב .(םיינושל
תוירפסהו הלעפהה תכרעמ תמקוממ הב המרה) סיסבה תנכות תמרב הכמתנ אל
אל רבכ וז היעב םג םויכ םלוא ,(Motif-ה תיירפס ומכ ,תויסיסבה
רמ-לאו מבי) UNIX-ל סיסבה תמרב םינוש םישומימ ינש םימייק .תמייק
UNIX יגוס םירשעמ רתוי לע ץר הנכות רמ-לא לש שומימה .(הנכות
םיקלח ,ןכ ומכ .טקייורפל םרתנו ,תוינוויכה תוטיש יתשב ךמות ,םינוש
.תשרה ךרד םינימז ולש םינוש

עיצמ טקייורפהש (תילגנא/תירבע) תוינוויכ-ודל תונורתפ

םינשב ךא ,תוינוויכ תטיש התואב םידבוע םלוכ ילאדיאה םלועבש רורב
םהב םיבצמ ףאו ,תונושה תוטישה לש תורצבתהו רעפה תקמעה היופצ תובורקה
הטישב שמתשהל הבוח היהת םהב םיבצמ תמועל תחא הטישב שמתשהל הבוח היהת
תוינוויכה תוטיש לכב ךומתל ונתוא םיבייחמ םיצוליאהו תויה .תרחא
.הדיחיה אל םלוא ,ונינפב תדמועה תירקיעה היעבה יהוזש רורב ,תומייקה
.לדחמה-תרירבכ הב ונרחב ,תיתוזחה הטישה לש הרורבה תותיחנה תורמל ,בגא

,תירבעה הכימתה אשונל תסחייתמה הבר היצמרופניא-סיד תמייק הנורחאל
םירושק םיטנופהש ריהבהל שי .םיירבעה םיטנופה אשונ םע ותוא 'תבברעמ'ו
'חתפל' ידכ שרדנה עדיה ,תינכט .םיבשחמה םוחתל אלו הקיפרגה םוחתל
חתפל ידכ שרדנה עדיהמ (!) זוחאכ (ילוא) הווהמ םיירבע םיטנופ
,תומרה לכב הנימי םירושיי ,תירבע תדלקה תורשפא ,תוינוויכ-וד
תקסועה הנכות רמ-לא תרבח ,השחמהל .דועו ,'לאמשל-ןימי' תיירטמואג
ידראילימ .הרומת אללו שרוד לכל םיירבע םיטנופ תקפסמ ,תירבע הכימתב
םייניטל-אלה םיטנופה תיעבו ,תילגנאמ תונוש תופשב םישמתשמ םלועב םישנא
,ונל תויפיצפס תוינוויכ-ודה תויעב ,התמועל .תובר םימעפ רבכ הרתפנ
טקייורפ תרגסמב תירבעב תמלשומ הכימת רשפאל ידכ .ןהב דקמתהל בטומו
:םיאבה םיאשונב ונלפיט ,"ריצק"
ההזמה דחוימ ןונגנמ חתופ :םיטסקט תוינוויכ לש יטמוטוא יוהיז
לשמל ומכ) םישרופמ תוינוויכ ינויצ קדוב אוה ,תישאר .תוינוויכ
ןכות יפל תוינוויכה תא שחנל הסנמ אוה כ"חאו ("charset=iso-8859-8-i"
וא/ו ,קוסיפ ,חוור-יותל תויפוס תויתוא תוכימס י"פע לשמל) טסקטה
.(הרוש ףוס/תליחת
.1
טסקט גוס לכ הריממה (היצקנופל front-end הווהמה תינכות ןכו) היצקנופ
י"ע םרתנ הז דוק .תוינוויכ לכלו גוס לכל איהש תוינוויכ לכב ינוויכ-וד
.טפוסורקימל (ראשה ןיב) םאות אוהו ,מ"עב הנכות רמ-לא
.2
שופיח רשפאל ידכ :Harvest תכרעמ י"ע חתפמ-תולימ לש דיחא ןוסחא
הרחבנ ךכ ךרוצל .הדיחא תוינוויכל ןלוכ תא רימהל הבוח ,חתפמ-תולימ
.הז ךרוצל רתוי המיאתמה תעמתשמה הטישה
.3
תא תיטמוטוא תוהזל ןתינ םימייוסמ םירקמב :שמתשמה לש ןפדפדה תוינוויכ
תוהזל תכרעמה לש ךרוצה לצוני ,םירקמה ראשב .שמתשמה דבוע הב תוינוויכה
.ולש תוינוויכה גוס םג היהי ,שמתשמ לכ וראתיש םיטרפה ןיב .שמתשמ לכ
בורב ,בגא) !טלפבו טלקב הנוש תוינוויכ Webfont-ה ישמתשמלש ןייצל שי
ההוזי אוה ,האלהו םוי ותואמו ,ימעפ-דח היהי שמתשמה יוהיז םירקמה
תא םיאתת תכרעמה .(Netscape-Cookies תמגודכ םינונגנמ י"ע תיטמוטוא
.טלפה תמרב ןהו טלקה תמרב ןה ,ךרוצה תדימב תורמה עצבתו ,שמתשמל המצע
.4
שי ,תוינוויכה תוטיש יתשבו תמלשומ תירבעב דובעל םישמתשמל רשפאל ידכ
תביבסל ןוויכ תרבח לש "Internet with an Accent" תונכותה תא םהל קפסל
UNIX תביבסל הנכות רמ-לא תרבח לש ירבעה Netscape-ה תאו ,תונולח
.(הליג תמגודכ) UNIX בשחמל תורבוחמה PC תותשרלו
.5
קפוסי ,ירבע טלק דילקהל ירבע ןפדפד םהל ןיאש םישמתשמל םג רשפאל ידכ
תדלקמ לש (הטושפ הדלקהל ףסונב) ילנויצפוא applet םימיאתמה תומוקמב
אוה ךא ,תינונס תכרעמב הזכ יסיסב JavaScript םנמא םייק .תילאוטריו
.קפסמ ונניא
.6
אקוד ואל) םהשלכ םיירבע םיטנופ וליפא םהל ןיאש םישמתשמל םג רשפאל ידכ
אלל םיירבע םיפד תגצה רשפאת תכרעמה ,םיירבע םיפד גיצהל (Webfont
.(4 ףיעס םע בלושמב) !םיירבע םיטנופב שומיש
.7
בסהל ,טרפב טקייורפה ישנאלו ללכב ץראב טנרטניאה תייליהקל רשפאל ידכ
חתפיי ,תוינוויכ לכלו גוס לכל תוינוויכ לכו גוס לכמ םיצבקו םיכמסמ
רזחוי וילא חלשייש ךמסמ לכש ,ינורטקלא ראוד-את םיבורקה םימיב
אשונה תרוש .םישקובמה תוינוויכלו טמרופל ותרמה רחאל חלושל תיטמוטוא
דחוימ ריבחת י"פע םירטמרפה תרדגהל שמשת ירוקמה רסמה לש (Subject:)
.ךכ ךרוצל רדגוהש
.8
,טרפב םידימלתלו םידלילו ללכב ץראב טנרטניאה תייליהקל רשפאל ידכ
תופיקשב (ListServ/ListProc/Majordomo/etc.) ןויד תוצובקב ףתתשהל
ספוט ןכו ינורטקלא ראוד את חתפיי ,םהמ דחא לכ לש תוינוויכה תטישל
ילאוטריוה ןובשחה .תומייק ןויד-תוצובקל םשריהל ןתינ היהי םכרדש ,HTML
עצביו ,םישמתשמה םוקמב תונושה תוצובקל תיטמוטוא םשריי (ראודה-את לעב)
.ינוויכ-וד רטליפל המודב ,(םינוויכה ינשב) תורמה
.9
תורמהה לכ תא עצבי אוהו ,וכרד טנרטניאל תשגל היהי ןתינש Proxy תרש
ךכבו םינוש םירתא תואמ וא תורשעב בצומ תויהל לוכי הז תרש .תושרדנה
,ומצעב HTTP תרשכ שמשל לוכי הז ילכ ,ןכ ומכ .םיבר םישנא תרשל
.גוס לכמ תירבע הכימת ,רתאל שגינה דחא לכל רשפאל ךכבו
.10
דוגינב .םויכ לבוקמה טנופהמ רתוי אירק ךא טושפ ,"ריצק" טנופ
תסריגב םגו BiDi תסריגב םג קפוסי אוה ,םימייקה םיטנופל
.Eurofont
.11

:םוכיס

,הכ דע .טנרטניאב האלמ תירבעב דובעל םימוצע םיישק םימייק
.םייתימא תונורתפ קפסל םוקמב ,תויתייעב הדובע תוטיש וצמוא
ןכתיי .םיאלמ תונורתפ קפסל תורמייתמ ,הז רמאמב וגצוהש תויגולונכטה
המגדה טקייורפו ,םירתוימל ראשה תא ךופהי םיקפסמ ונאש תונורתפהמ קלחש
דקמתהל ,הז ןויסנ לע דיתעב ססבתהל ידכ ,תאז תולגל ונל רשפאי הז
.שרוד לכל םקפסלו ,רתוי םיבושחה תונורתפב