This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.

Microsoft's English-Hebrew Glossary - 'T'

ENGLISH TERMHEBREW TRANSLATIONREMARKS
Tגישילש םוי
Tהישימח םוי
Tabהיסיטרכב רחבלעופ
Tabבאטךמסמב
Tabהיסיטרכחיש-וד תביתב
Tabתינושלהדובע תרבוחב ןויליג לכל
Tab alignment buttonבאט רושיי ןצחל
Tab behaviourבאט תוגהנתה
Tab characterבאט ות
Tab delimiterבאט דירפמ
TAB keyTAB שקמ
Tab leadertab לולסמ
Tab markבאט ןומיס
Tab orderבאט תועצמאב רבעמ רדס
Tab positionבאט םוקימ
Tab settingsבאט תורדגה
Tab spaceבאט חוור
Tab stopבאט תריצע
Tab stop markerבאט תריצע ןמסלגרסב רויאה
Tabbingבאט שקמ תועצמאב רבעמ
Tab-delimitedבאט ידי-לע דרפומ
TabIndexבאט סקדניא
Tableהלבט
Table Analyzer Wizardתואלבטה חותינ ףשא
Table borderהלבט לובג
Table Design Viewהלבט בוציע תגוצת
Table Formatהלבט תינבת
Table of contentsםיניינעה ןכות
Table/queryהתליאש/הלבט
Table-type recordsetהלבט גוסמ תומושר תכרע
Tabsםיבאט
TabStopבאט תריצע
Tabularיאלבט
TabularChartSetTabularChartSet
TabularFamilyTabularFamily
Tagיוהיז גת
Tagתיוות
Tag (v)גייתל
Take effectףקותל סנכיי
Tanסנגנט
Tangentסנגנט
Tangentסנגנט
Tapeטרס
Targetדעי
Target box דעי תבית
Target databaseדעי ינותנ דסמ
Target directoryדעי תיירפס
Taskהמישמ
Task listתומישמ תמישר
Taskbarתומישמ תרוש
Tasking Optionsתומישמ תקולח תויורשפא
T-connectorT רבחמ
TCP/IPTCP/IP
Tealזיקרוט
Tear-off palettesםישלתנ תוחול
Telephone keypadןופלט יציחל חול
Templateתינבת
Template fileתינבת ץבוק
Template wizardתוינבתה ףשא
Temporaryינמז
Temporary fileינמז ץבוק
Terminalףוסמ
Terminal Emulationףוסמ תיימדה
Terminal fontףוסמ ןפוג
Terminal Modesףוסמ יבצמ
Terminal Preferencesףוסמ תופדעה
Terminateםייס
Terminatorרוטנימרט
Terminologyחונימ
Testןויסינדומילל
Testהסנ
Test pageןויסינ דומעהספדהב
Testingהקידבתונוכנ לש
Textטסקט
Text areaטסקט רוזא
Text boundariesטסקט תולובג
Text boundaryטסקט לובג
Text boxטסקט תבית
Text editorטסקט ךרוע
Text Exampleטסקט תמגוד
Text fileטסקט ץבוק
Text frameטסקט תרגסמ
Text stringטסקט תזורחמ
Text Transfersטסקט תורבעה
Text wrapטסקט תשילג
Text-File Transferטסקט ץבוק תרבעה
TextFontCharterTextFontCharter
TextFontFamilyטסקט ןפוג תחפשמ
Text-Onlyדבלב טסקט
Text-only documentדבלב-טסקט ךמסמ
The program runs poorly or not at allללכ תלעופ הניא וא ישוקב תלעופ תינכותה
Then press %KEYKEY% שקה ןכמ רחאל
Thermodynamic calorieתימאנידומרת הירולק
Thesaurusםילימ רצוא
Thesis Templateהזית תינבת
Thickהבע
Thick Ethernet Thick Ethernet
Thinקד
Thin Ethernet Thin Ethernet
This product is licensed toלצא ןוישרב ןקתומ הז רצומ
Thousand separatorםיפלא דירפמ
Thresholdףס לדוגםינפוג
Threshold valueףס ךרע
Throughputהקופתתרושקת
Thuהישימח םוי
Thumbnailהציקס
Thumbnailsתוציקס
Thursdayישימח
Tick Mark Labelתותנש ןומיס תיוותףרגב
Tick marksתותנשה ינומיס
Ticks lablesתותנשה תויוות
Tilde~ ות
Tileשורפ
Tiledשורפ
Tiled windowsםישורפ תונולח
Tiltהטה
Timeהעש
Time Formatהעשה תינבת
Time intervalןמז חוורמ
Time Remainingןמז תרתי
Time styleהעש תינבת
Time zoneןמז רוזא
Timed gameןמזב בוצק קחשמ
Time/Dateהעש/ךיראת
Time/Date Sentהעש/ךיראתב חלשנ
Timeoutןמז רחאל קותינרשק לש
Timeoutןמז קספםירבד ןיב
Timeout If Not Connected Inךות רשק רצונ אל םא קתנ
Timerרצע ןועש
Timer Modeרצע ןועש בצמ
TimerIntervalןועש תקיספ בצק
Timesliceןמז תסורפ
Timestampןמז תמתוח
TimeVerTimeVer
Timingםינמז תדידמןומזת
Timingןומזת
Timing intervalsןמז יחוורמ תדידמ
Tipהצעתורפסב הרעה גוס
Tip wizardתוצעה ףשא
TipWizard buttonתוצעה ףשא ןצחל
Titleתרתוכ
Title barתרתוכ
Title pageרעש דומע
Toלםוקמ לא םוקממ
Toדעךיראת דע ךיראתמ
To boxןעמנ תבית
To Postחולשל
To previewהריקס םשל
To transmitרדשל
To (+verb)םשללעופ ינפל
To/ccהעידיל/לא
Todayםויה
Toggleיבצמ-ודראות
Toggleבצמ ףלחהלעופ
Toggle commandתיבצמ-וד הדוקפ
Toggle keyיבצמ-וד שקמ
Toggle Status Barבצמ תרוש בצמ ףלחה
ToggleKeysםייבצמ-וד םישקמ
Token ring Token ring
Toneלילצ
Tone dialingםילילצ גויח
Tonerרנוט
Toner lowהכומנ רנוטה תומכ
Toolילכ
Tool Boxםילכ זגרא
Tool in the toolboxםילכה זגראב ילכ
Toolbarםילכ לגרס
Toolbar buttonםילכ לגרסב ןצחל
Tools and Linesizeוק יבועו םילכ
Tooltipילכ רואית
Topםינוילעםיילוש
TOP 100 PERCENT queryםינוילע זוחא 100 תתליאש
Top of Information Storeעדימ ןוסחא רגאמ תישאר
Top of information storeעדימ ןוסחא רגאמ תישאר
Top of Personal Foldersתוישיא תויקית לש תישאר
Top (speed)תיברימתילמיסקמ אל
Top window borderןוילע ןולח לובג
Topicאשונ
Top-level folderהנוילעה המרבש היקיתה
Top-level queryהנוילעה המרב התליאש
TopValuesםינוילע םיכרע
Totalםכסלעופ
Total Available Disk Spaceיונפ קסיד חטש כ"הס
Total disk spaceקסיד חטש כ"הס
Total Disk Space Requiredשרדנ קסיד חטש כ"הס
Totalsםימוכס/םימוכיס
Tower-style computertower תרוצתב בשחמ
Traceבוקע
Trace buttonבוקע ןצחל
Trace dependentsםינוזינ רחא בוקעםיאת
Trace precedentsםיניזמ רחא בוקעםיאת
Tracer arrowsבקעמ יציח
Trackהעוצררוטילקת
Trackball
Tractorרוטקרט
Trademarkירחסמ למס
Trafficעדימ םרז
Trailerםויס תרתוכתספדמ
Trailing spaceררגנ חוור
Trainerלגרתמרוא טע
Trainingהכרדה
Trainingלוגרתרוא טע
Transactionהיצקאסנארט
Transactionתוליעפ
Transactionsתורבעהןורכיז
Transactionsתואקסעתוילכלכ
Transfer a Character at a Timeות-ות הרבעה
Transfer a Line at a Timeהרוש-הרוש הרבעה
Transfer Using Standard Flow Controlינקת תרושקת רקב תועצמאב הרבעה
Transferringהרבעה
Transfersתורבעה
Transitionרבעמםיפקש ןיב
Translationsםימוגרת
Transmissionרודיש
Transmission Retryרודישל רזוח ןויסינ
Transparencyתופיקש
Transparencyףקש
Transportהרובעתסקפ
Transport Control Protocol (TCP)הרובעת תטילש לוקוטורפ
Transport providerהרובעת קפס
Transport serviceהרבעה תוריש
Transportsהרובעת יעצמא
Transposeףוקיש
Trapתדוכלמ
Trappableהדיכלל ןתינ
Trashהפשא
Travel timeהרבעה ןמז
Trayשגמ
Treasury billתיתלשממ בוח תרגא
Treeץע
Tree and Directoryהירפסו ץע
Tree Onlyדבלב ץע
Trendהמגמ
Trendlineהמגמ וק
Trialיוסינ
Trial and errorהייעטו יוסינ
Trigonometric functionsתוירטמונוגירט תויצקנופ
TripleStateיבצמ תלת
Troubleshootingתויעב ןורתפ
TrueTypeTrueType
TrueType FontTrueType ןפוג
TrueType OptionsTrueType תויורשפא
Truncateלגע
Truncatedךותחקסיד
Truncationךותיח
TSRTSR
Tueגישילש םוי
Tuesdayישילש
Tune (performance)רפשלםיעוציב
Turn offלטבתורשפא
Turn offהבכבשחמ
Turn onלעפה
Tutorialדומיל תכרע
Twisted-pairTwisted-pair
Twisted-pair EthernetTwisted-pair Ethernet
Two Colorsםיעבצ ינש
Two headed arrowינוויכ-וד ץח
Two Pages buttonםידומע ינש ןצחל
Two-dimensional arrayידמימ-וד ךרעמ
Two-headed up-and-down arrowיכנא ינוויכ-וד ץח
Two's complement2-ל םילשמה תטיש
Typeדלקהםישקמה תועצמאב טסקט
Typeגוס
Typefaceןפוג
Typical installationהליגר הנקתה
Typing errorהדלקה תאיגש
Typing modeהדלקה בצמ
Typoהדלקה תאיגש