This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.
For the English version of this page, click

טפוסורקימ לש םיחנומה ןולימ


:לש ףתושמ םזימ


ירייגמ רובע ,טפוסורקימ לש אלמה ירבע-ילגנאה ןולימה תא ללוכ ,הז רתא
תונכותה לש םיירבעה םימוגרתהש ידכ ,חתופ הז ןולימ .הלש תונכותה
ןפואב םיחנומה תא םגרתי הנכות רייגמ לכ ,תרחא ;םימאות ויהי תונושה
.םתוא לכסתיו םישמתשמה תא לבלביש רבד ,הנוש

.םיחנומ 5400 ללוכ הז ןולימ
םיפד רפסמל לצופ אוה ןכלו ,דחא ףדב ומקמל היה רשפא יא ,ולדוג בקע
יכפוה ןולימ ומכ ,תופסות רפסמ הז ןולימל .חנומ לכ לש הנושארה תואה יפל
לע לקהל דעונש שופיחה עונמו ,ירוקמה ןולימהמ רזגנש (ילגנא-ירבע)
.יארקא םיחנומ רותיא

י"ע העצוב HTML תפשל הרמהה .טפוסורקימ י"ע בתכנ ירוקמה ןולימה
י"ע םיפדב תופצל תורשפאהו תירבעה הכימתה ןכו ,מ"עב הנכות רמ-לא
.מ"עב הנכות רמ-לא י"ע אוה ףא רצוי ,יכפוהה ןולימה .תירבע יגוס ןווגמ

:יוצרה ןולימה תא רחב

.(ירבע-ילגנא) ירוקמה ןולימה

.(ילגנא-ירבע) יכפוהה ןולימה