This site has not been maintained for years; For an up-to-date site, click here.
This page is not available in English!

Web-ב םג - הפש השק תירבע
A Site of El-Mar Software Ltd.


רומרמ ילא
מ"עב הנכות רמ-לא

(תונורתפו םיבאשמ ללוכ) האצרהה לש םיפקשה

:התואנ תירבע הכימת רדעהמ קזנה

,תימואלניב טנרטניא תמצעמ לארשי לש התויה ןיב ינוציק דוגינ םויה םייק
,פ"ומה םוחתב .אשונה תעמטה תניחבמ וב היורש איהש רומחה רוגיפה ןיבל
טנרטניאה תא קלחל הסננ םא .שממ לש טנרטניא תמצעמל םלועב תבשחנ לארשי
,תופש ,םיתרש ,םינפדפד :םייתרקויה דבלמ) םלוכ טעמכש הלגנ ,חותיפ ימוחתל
תורבח י"ע םויה דע םיטלשנ םקלחו ,לארשיב ואצמוה ('וכו תשר יבשחמ
האיצמה קטלקוו .ןיררוע אלל firewalls-ה םוחתב תטלוש טניופק'צ :תוילארשי
איה ,םיברה םידפסהה תורמלו ,תשרה ךרד ןופלט תוחיש להנל תורשפאה תא
,הב תורחתהל הסנמה מבי .ימלועה קושה תיצחממ רתויב תטלוש ןיידע
תדיעול תורשפא ללוכ) ואדיו ,ליבקמה םוחתב .הפיחב חותיפה תא תעצבמ
תוימלוע תוליבומ י"ע הצמוא הנורחאלו ,תיטננימודל טנ.וא.יד.יו תכפוה ,(ואדיו
הרבחה .(ץראב הלש proxy-ה תא תחתפמ בגאש) טפוסורקימ ןכותבו
"ןוויכ") טנסקא תרבח התיה טנרטניאל תינושל-ברה הכימתה תא האיצמהש
.avatars-ה תאו virtual-places-ה תא האיצמה קיבויו ,םילשורימ (רבעשל
,"ירוביצה חתפמה" הנפצהה םתירוגלא יאיצממ תשולש ןיב יטננימודה
ידע 'פורפ אוה ,וב רחסמהו טנרטניאה דיתעל רתויב הבושחה היגולונכטה
.בבלמ תוחפ רשקהב תורתוכל הנורחאל הלע ומשש ,(RSA לש 'S'-ה) רימש
,WinSock לש ירחסמ םושיי קפסל הנושארה התיה ןולא יבצ לש 'גנמטנ
תשוחנ וק לע) םינותנ סוחדל תלגוסמ תיכרוא .םירחא םיבושח םיחותיפ דצל
חכשנ לבו .(!הינשב טיב ןוילימ 52) םלועב תרחא הרבח לכמ רתוי (!ןשוימ
תורשע דועו ,םישיילא ,ןיס-טנ ,ביטקארטניא ואיג ,בוו-קאב ,ןא'גניפ תא
.הרעסב טנרטניאה םלוע תא ושבכש םיילארשי םיפא-טראטס

תשחמהל .לארשיב טנרטניאה תעמטהב רומח רוגיפ םייק ,ךכל עוושמ דוגינב
:תינייפוא אמגודב קפתסא רוגיפה

תמייוסמ הרבח לש הזרכהב טנרטניאב יתלקתנ ,דיינ בשחמ רחא ישופיחב
גיצנל יתיינפל דע בר ןמז יתנתמה .יביטקרטא ריחמב דאמ ןיינעמ םגד לע
.יתינפ זא קרו ,("ונלביק אל דועו שדח הז"ש הנעטה תא ךוסחל ידכ) ץראב
יתארקש יתרפיס .הזרכהל ןיתמאשו הזכ םגד םייק אלש ןעט ןבומכ גיצנה
ופלחש יתרפיס .דימ חוודמ שדח רבד לכ אלש ןעט אוהו ,תשרב הזרכהה תא
,ףלחומ תויהל הז םגד םג דמוע םייתניבשו ,הזרכהה זאמ (!) םיישדוח רבכ
לע רבוד הזרכהבש החמשב ול יתרשיב .תונימזל םיכחמ הארנכש הנע אוהו
תינורטקלאה ותבותכ תא ונממ לבקל יתיסינ החישה לכ ךשמ .תידיימ תונימז
,URL-ה תא ול תתל תוחפל וא ,(!ולש הרבחה לש) הזרכהה תא ול חולשל ידכ
דציכ המולעתה םע דחי הרתפנ המולעתה .("?ססקפל לכות") קמחתה אוהו
רבכ וילע עדוי ינא דועב ,(!רוכמל רומא אוהש) םגדה לע עמש אל אוה
,שולגל עדוי אל אוהו ,ןובשח ול ןיא .טנרטניא תבותכ ול ןיא ,טושפ ;םיישדוח
תרבחב שיאל ןיא .ל"וחב הרבחב השענב ןכדעתהל לוכי אלש יאדובו
ןיאו ,(!רתא לע רבדל אלש) השיג וא/ו טנרטניא ןובשח ולש (!) םיבשחמה
תוקיתע תונח וא ךסומ לעב לכל ב"הראבשכ ,תאז לכ .ןובשח םע רבח ףא ול
,רבד לש ופוסב .םלש םוסרפ רתא אלא ,השיג וא ןובשח םתס אל שי רבכ
היגולונכט עיצמ ךא ,שדחהמ םיילפכ הלועש ןשי םגד יל רוכמל הסינ אוה
.שדחה םלועב דורשת וז הרבחש ןימאהל השק .התוחנ

ריפחמה בצמה ןיבל פ"ומב לארשי תומדקתה ןיב רעפל דיחיה רבסהה
ךרוצ ןיא ,אוצייל תויגולונכט חותיפל .תירבעה תייעב וניה ,העמטה תניחבמ
,הריכמו היינק ומכ ,תוימוי-םוי תולועפ עוציבל ,תאז תמועל .תירבעב
תירבעה תייעבל םלשומ ןורתפ ,וניתכרעהל .תירבע םיבייח ,'וכו ,תואקנב
.הרשע יפ לארשיב טנרטניאב שומישה ףקיה תא ליפכהל יושע ,תשרב

:ןהיתויעבו (תילגנא/תירבע) תוינוויכ-ודל תוטיש

ןוויכ לש אשונה תא ריבסנו םידקנ ,תוירקיעה תוטישה יתשל שגינש ינפל
ינושל-וד טסקט דילקמ שמתשמה רשאכ .(יללכ ןוויכ וא) ישאר
:םינפוא ינשב דובעל לוכי אוה ,(ירבע-ילגנא)

:ןימיל לאמשמ ישאר ןוויכ
וא) 'הפיחד'ב תבתכנ תירבעה וליאו ,ליגר ןפואב תבתכנ תילגנאה
.ירבע טסקט ךותבש םירפסמ לש תפסונ המר תמייק כ"דב השעמל .('הקיחד'ב
:לאמשל ןימימ ישאר ןוויכ
וא) 'הפיחד'ב תבתכנ תילגנאה וליאו ,ליגר ןפואב תבתכנ תירבעה
.('הקיחד'ב

ןוויכל תדגונמ םתוינוויכש םיותה תא ןסחאל רדס הזיאב איה תלאשנה הלאשה
:תוירקיע תוטיש יתש תומייק .(תרושקתבו קסידב ,ןורכזב) טסקטה לש ישארה

:(Visual) תיתוזח תוינוויכ
תדגונמ תוינוויכ ילעב םיות ,וז הטישב .רתוי הנשיהו תיביטימירפה הטישה
םתדלקה רדסל דוגינב ,תורחא םילמב וא ,'ךופה' ונסחואי ,ישארה ןוויכל
םינותנה תטילק ןמזב עצבתמ ךופיהה ,שומימה תניחבמ .םתארקה רדסל וא
טלפה ןכלו ,ךופה םינסחואמ 'ופחדנ'ש םיותה ,האלהו עגר ותואמו ,שמתשמהמ
.ףסונ ךופיה לכ אלל עצובי
:(Implicit/Logical) תיגול וא ,תעמתשמ תוינוויכ
תדגונמ תוינוויכ ילעב םיות ,וז הטישב .רתוי תמכחותמהו השדחה הטישה
םתדלקה רדסל םאתהב רמולכ ,םהלש יגולה רדסב ונסחואי ,ישארה ןוויכל
םינותנה תגצה ןמזב קר עצבתמ ךופיהה ,שומימה תניחבמ .םתארקה רדסלו
םיארנ םיותהש הביסה .ךופיה לכ עצבתמ אל טלקה ןמזב וליאו ,שמתשמל
תגוצת לע יארחאה ןונגנמהש איה ,טלקה ןמזב רבכ 'םיפחדנ' םה וליאכ
.טלפה ןונגנמ וניה ,םהלש טלקה הדשב םיותה

:(ןימיל לאמשמ ישאר ןוויכ) אבה טסקטה תא אמגודל חקינ

Address: 123 סוטולה 'חר, TA


םיותה תא טרפנ ,תונבה-יא עונמל ידכ .תוטישה יתשב םיותה רדס טורפ ןלהל
:הטמל הלעמלמ

(ןימיל לאמשמ) תעמתשמ תוינוויכ (ןימיל לאמשמ) תיתוזח תוינוויכ
A A
d d
d d
r r
e e
s s
s s
: :
ר 1
ח 2
' 3
ה ס
ל ו
ו ט
ט ו
ו ל
ס ה
1 '
2 ח
3 ר
, ,
T T
A A


:לאמשל ןימימ וניה ישארה ןוויכה הב ,תרחא אמגודב

Eli ימש


:לבקנ

(לאמשלןימימ) תעמתשמ תוינוויכ (לאמשל ןימימ) תיתוזח תוינוויכ
ש ש
מ מ
י י
E i
l l
i E


תינונס רתאב רקיעב תלבוקמה) 'תישילש הטיש' םג תמייק טנרטניאה תשרב
לאמשל ןימימ ישארה םנוויכש םיטסקט תנסחאמה ,(ינורטקלא ראודבו
טסקטהש ידכ ...ןימיל לאמשמ ישאר ןוויכ םע תיתוזח תוינוויכ תועצמאב
,םיאתמ רפסמב הרוש לכ תליחתב חוור יות הפיסומ וז הטיש ,הנימי רשויי
ןקתהש תורמל .(fixed-font) עובק חוויר לעב טנופב שומיש תבייחמו
(שימג תוחפ ןקתב בורקב ףלחוי אוה) שימג דואמ םייקה (1489) ילארשיה
וז תישילש הטישש רמול ךרוצ ןיא ,תיתוזחה הטישב ךמות ןיידע ןכלו
תזורחמ ןוסחאב לבקנ ,תמדוקה אמגודה תא חקינ םא .הז ןקתל ףא תדגונמ
כ"חא ,'l' כ"חא ,'E' תואה כ"חא ,חוור יות 65 התליחתב תללוכה ,הרזומ
כ"חאו ,חוור כ"חא ,(הנורחאה הלבטב האר !תעמתשמה הטישב ומכ) 'i'
.(תוטישה יתשל דוגינב ,ש"מי) 'ש' ,'מ' ,'י' תויתואה

:תונורסחו תונורתי

הטישל תומוקמה בורב םיסחייתמ ףאו ,תוטישה יתשב םיכמות ונאש תורמל
תעמתשמה הטישל תיסחי התוחנ וז הטישש ונל רורב ,לדחמה-תרירבכ תיתוזחה
ןפואמ אל עבונ רבדה ךא ,הכורא טעמ המישרה .ירשפא ןוירטירק לכב טעמכ
:תיתוזחה הטישה לש המוצעה תותיחנהמ אלא ונלש חוסינה

הטישב לבקנ ,תורוש יתשל רבשית "ילא ימש" תזורחמה םא :תורוש-תריבש
.הינשה הרושב "ימש" הלימהו ,הנושארה הרושב "ילא" הלימה תא תיתוזחה
.הכלהכ דובעת ,התמועל תעמתשמה הטישה
.1
,התמועל .(!) 'י' תואה יפל תיתוזחה הטישב ןייומת "ילא" הלימה :ןוימ
.('א' תואה יפל) הכלהכ וז הלימ ןיימת תעמתשמה הטישה
.2
םילימה םא םג .ןאצומל ידכ ןשפחל םישקבמש םילימה תא ךופהל שי :שופיח
שופיח ומכ ,תויעב רפסמ תומייק ןיידע ,תיתוזחה הטישב וטלקיי שופיחל
.(תיתוזחה הטישב דרפיהל תולולעש) תוכומס םילימ
.3
טסקטה לשמל .םינותנ ןדבוא םרגיהל לולע ,תיתוזחה הטישב :םינותנ-דוביא
,'2' כ"חא ,'1' םדוק דילקה שמתשמה םא רורב אל :"12א" (ןימיל לאמשמ)
כ"חא ,'1' ףא ילוא וא ,'2' ףוסבלו ,'1' כ"חא ,'א' אמש וא ,'א' ףוסבלו
.'2' ףוסבלו ,'א'
.4
תונולח" תכרעמ תועצמאב םידבוע םישמתשמה בור :הלעפהה תכרעמ םע תושגנתה
תודוהל שי תאזבו) תעמתשמה הטישה תא דאמ הבוט הרוצב תמשיימש ,"תירבעב
השקמו ,(...םיעבשומ UNIX ידיסח ונבורש תורמלו ירלופופ אל הזש תורמל
לע םישקעתמש םישמתשמה םיססבתמ ללכ ךרדב .תיתוזחה הטישה םושיי לע דאמ
היה ןתינ רבעב ךכ ;דיתעב ודבעי אלש םיינמז םיקירט לע תיתוזחה הטישה
טפוסורקימש דע ,markbidi הדוקפב שומיש י"ע תירבעה הכימתה תא ףוקעל
ןתינ םויכ .התוא 'הפיעה' ןבומכו וז הרטמל תשמשמ וז הדוקפש התליג
תא םיללוכה םיירבע-אל םיטנופב שומיש י"ע תירבעה הכימתה תא ףוקעל
.וז 'הנוכת' םג הפנת טפוסורקימש דע ,(Webfont ומכ) תוירבעה תויתואה
םע היעב תמייק ןיידע ,תירבעה הכימתה תא ףוקעל םיחילצמ רשאכ םג ,השעמל
'א' תדלקה זא ןכש ,טלקב תירבעה תא ףוקעל ןתינ אל ,ןכ ומכ .הספדה
אוה ,ךכמ האצותכ םימרגנה םידרוסבאה דחא .'וכו 't'-כ םושייה י"ע טלקית
!תעמתשמה הטישב םינותנה תא םידילקמ תיתוזחה הטישב םישמתשמה םגש
ומכ ,םיפסונ םימוחת רובע תעמתשמה הטישב םישמתשמ םה כ"דב ,השעמל
.דועו (combo-box) הריחב תובית ,תורתוכ
.5
שי כ"דב .ותגצהב הליחתמ אל Web ףד םע הדובע :םימושיי םע תושגנתה
,םילילמת-דבעממ וינותנ תא לבקמש ,authoring-tool תועצמאב וניכהל
,םיכרוע תועצמאב ובתכנש םיצבקמו םיינורטקלא תונוילגמ וינותנ תא ףלושש
ראתל השק ,תיתוזחה הטישב ףדה תא גיצהל והשכיא ןתינ םא םג .האלה ןכו
םע בלושמב דובעל שי וב בצמ
authoring-tools/םיכרוע/םילילמת-ידבעמ/םינותנ-יסיסב/םיינורטקלא-תונוילג
.תעמתשמה הטישב םידבוע םהמ 90%-מ רתויש ,'וכו
.6
דגנכ תוחפל לוקש וניה יברעה קושהו תויה :םיידיתע םיימואלניב םימושיי
םלעתהל םילוכי םניא תורז תוינוויכ-וד תונכות יחתפמו ילארשיה קושה
תוריבסה הנטק ,תיתוזחה הטישב םושייל דאמ השק תיברעהו תויהו ,ונממ
.תיתוזחה הטישב דיתעב וכמתי םיינוויכ-וד םירז םימושייש
.7
םיבותכ ,ץראב םימייקה בשחמה יצבקו םיכמסמהמ 90%-מ רתוי :וטקפ-הד ןקת
םיירבעה םיכמסמה תומכ ךא ,הנוש טעמ תשרב בצמה םנמא .תעמתשמה הטישב
.ץראב בשחמה יצבק לכ ךסמ דחא לימורפל העיגמ הנניא תשרב
.8
Unicode ןקת ללוכ) ימואלניב ןקת לכל טעמכ תדגונמ תיתוזחה הטישה :הניקת
,SGML-ל ןקתה ללוכ ,םיילארשיה םינקתה בורל ןכו ,(HTML-ל שבגתמה ןקתהו
תותליאש יולימל םג סחייתמה) חוקל-תרש תויצקזנרטב חיש-ודל שבגתמה ןקתה
,1489 י"ת – רתויב בושחה ןקתהמ תאצל תדמוע ףאו ,(HTML לש םיספטב
סחייתמה RFC-ה קר ,השעמל .רוחאל תומיאת יכרצל קר רבעב הסנכוה םש
,תיתוזחה הטישה תא רוריבב ףידעמ ,TCP/IP תותשרב ראוד ירסמ תרבעהל
.תעמתשמה הטישה תא םג רשפאמ אוהש תורמל
.9

אל (טפוסורקימ) לבוקמה םתירוגלאב :דחא ןורסח קר שי תעמתשמה הטישל
,ךכמ האצותכ .ונכות תועצמאב טסקטה לש ישארה ןוויכה תא ןייצל ןתינ
,ןימיל לאמשמ אוה וכרעו לדחמה-תרירבמ ישארה ןוויכה חקלנ םהב םירקמב
:אמגודל .תוועתהל םילולע םיברועמ םיטסקט

הלודג IBM תרבח

,'B' כ"חא ,'I' ,' ' ,'ה' ,'ל' ,'ו' ,'ד' ,'ג' :אבה ןפואב ןסחואי
תורבחה םא רתפית היעבה .'ת' ףוסבלו ,'ר' ,'ב' ,'ח' ,' ' ,'M' כ"חא
.טסקטה ןכות י"פע ישארה ןוויכה תעיבקל תורשפא ףיסוהל ומיכסי תונושה
,Unicode י"ע הרדגוהש ,דאמ תקייודמו הליעי ,הטיש רבכ תמייק ,השעמל
ינפל הרושה תא וא הקסיפה תא תקרוסש ,מ"עב הנכות רמ-לא י"ע המשויו
תוא רמולכ ,'הקזח' תוינוויכ לעב ןושארה ותה תא תשפחמו התגצה
,(RLM-ו LRM םשב םיפסונ םידחוימ םיות ינש וא) תירבע וא תילגנא
.הרושה וא הקסיפה לש ישארה ןוויכה תא הז ות לש הפשה יפל תעבוקו

,הלעפה תוכרעמ רפסמב :תעמתשמה הטישל ףסונ ןורסח היה ,ןמזמ אל דע
תכרעמ תמקוממ הב המרה) סיסבה תנכות תמרב הכמתנ אל איה ,UNIX רקיעב
וז היעב םויכ םלוא ,(Motif-ה תיירפס ומכ ,תויסיסבה תוירפסהו הלעפהה
מבי) UNIX-ל סיסבה תמרב םינוש םישומימ ינש םימייק .תמייק אל רבכ
UNIX יגוס םירשעמ רתוי לע ץר הנכות רמ-לא לש שומימה .(הנכות רמ-לאו
.תשרה ךרד םינימז ולש םינוש םיקלחו ,תוינוויכה תוטיש יתשב ךמות ,םינוש


Generated by CAWABANGA! - Computer Aided Web Administration; Browsing, And Navigating GAteway - on Jul 27, 1999.
© Copyright. All rights reserved to Eli Marmor.